Prestaties (30)

1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad

Acties 2022

Wij dragen bij aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad via het ontwikkelen en uitvoeren van de woonagenda's (prestatie 1.3.1) en het investeringsprogramma Ruimte, Wonen en Retail (prestatie 1.4.2). Daarnaast voeren wij de volgende acties uit:

 1. Wij faciliteren het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Het expertisecentrum ondersteunt gemeenten bij de revitalisering van vakantieparken, waarbij het vraagstuk vanuit de disciplines economie, ondermijning/ veiligheid (zie prestatie 7.1.5) en ruimtelijke ordening aangepakt wordt. Het gaat in Overijssel om zo’n 85 parken in minimaal 13 gemeenten. Dit doet het expertisecentrum door werkwijzen, instrumenten en kennis beschikbaar te stellen aan gemeenten en parken en door leerervaringen te delen. Daarbij wordt de koppeling gelegd met de landelijke actieagenda Vitale Vakantieparken 2021-2022.
 2. Wij evalueren de provincie dekkende aanpak vitale vakantieparken eind 2022.


Startersleningen (voor 2016)
Onder deze prestatie wordt tevens het financiële verloop verantwoord van de startersleningen die de provincie tot en met 2015 heeft verstrekt. Het betreft hypotheken met een looptijd van 30 jaar. Het verloop bestaat uit enerzijds de beheervergoeding aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en betreft verder de rentebaten op verstrekte leningen. De baten en lasten op deze kostenpost zijn door ons niet te beïnvloeden

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte, Monique van Haaf

Opgaven

1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland

Acties 2022

 1. Wij werken samen met onze partners, zoals gemeenten, de 'Overijsselse vereniging voor krachtige kernen (OVKK)' en wetenschappers, aan de uitvoering van het investeringsvoorstel Leefbaar Platteland. We ontwikkelen een aanpak leefbaar platteland op basis van drie leidraden: toekomstkracht, informatiepositie en lokale identiteit van het platteland.
 2. Wij voltooien het 'platteland kiest positie' pamflet dat we opstellen samen met wetenschappers en gemeenten. Dit pamflet is de basis voor een provinciale bouwsteen waarin we de doelen en ambities voor de volgende periode in beschrijven.
 3. Wij stimuleren met de subsidieregeling initiatieven voor een Leefbaar platteland.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid

Acties 2022

 1. Wij ontwikkelen samen met gemeenten, GGD en andere partners provinciaal milieubeleid waarbij gezondheid van inwoners centraal staat en verankeren deze in de Provinciale Omgevingsvisie. 
 2. Wij bevorderen een gezonde leefomgeving door projecten te initiëren en te ondersteunen gericht op beter bewustzijn, betrokkenheid en gedrag van inwoners op de thema's lucht, geluid en (zwerf)afval, zoals het project Schone Rivieren. We zetten in op kennisdeling en kennisontwikkeling door bijeenkomsten te organiseren voor en met diverse partners als GGD en gemeenten.
 3. Wij werken samen met andere provincies aan (inter)nationale en interprovinciale beleid- en kennistrajecten.
 4. Wij voeren de wettelijke coördinatietaak uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
 5. Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 31 december vast. Daarbij zetten we ook in op het toekomstbestendig maken van ons VTH beleid en de uitvoering daarvan op complexe dossiers als ZZS en circulaire economie.
 6. Wij bepleiten een andere volgorde van besluitvorming in het luchtvaartdossier via een transparant en navolgbaar proces: eerst de luchtvaartnota, dan de herziening van het luchtruim en daarna besluiten over Lelystad Airport.
 7. Wij willen hinder van vliegtuiglawaai zoveel mogelijk beperken vanuit onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de leefomgeving. Mede daarom zullen wij nabij Zwolle een meetpost inrichten om hinder te monitoren.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher, Tijs de Bree

Opgaven

3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap

Acties 2022

 1. Wij doen beleidsontwikkelend onderzoek in relatie tot natuur en landschap, biodiversiteit en klimaat, voor stedelijk en landelijk gebied.
 2. Wij bepalen, op basis van onze ervaringen bij de uitvoering van ons natuurbeleid, welke onderdelen van het beleid om bijstelling vragen. Deze verwerken wij bij de herziening van de Omgevingsvisie.
 3. Wij beoordelen of relevante ontwikkelingen, zoals nieuwe kennis, of jurisprudentie, aanleiding zijn voor bijstelling van beleid.
 4. Wij ontwikkelen producten en instrumenten waarmee we het voor initiatiefnemers gemakkelijker maken te voldoen aan de Wet natuurbescherming.
 5. Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 31 december.
 6. Wij organiseren jaarlijks een natuurcongres.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

5.4.2 Festivals en evenementen

Acties 2022

 1. Wij ondersteunen beeldbepalende, bijzondere kleinere én incidentele, onvoorziene cultuur- en sportevenementen in Overijssel.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

6.1.1 Materieel erfgoed

Acties 2022

 1. Wij bewaren en beheren onze archeologische vondsten in het provinciale depot voor bodemvondsten.
 2. Wij ontsluiten onze archeologische bodemvondsten en monitoren gemaakte afspraken hierover met het provinciale depot voor bodemvondsten door middel van het publieksprogramma 'Vondst van Overijssel'.
 3. Wij monitoren gemaakte afspraken met de Monumentenwacht Overijssel-Flevoland over de inspecties van monumenten.
 4. Wij maken met de regeling 'Restauratie rijksmonumenten' ten minste 15 projecten mogelijk en wij stimuleren binnen deze projecten in afstemming met het programma Nieuwe Energie Overijssel duurzaamheidsmaatregelen.
 5. Wij spreken met Stichting RIBO af dat ten minste 20 leerlingen worden begeleid naar een leerling-werkplek in de restauratiebouw.
 6. Wij monitoren gemaakte afspraken met het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel over de ondersteuning van de Overijsselse gemeenten bij de uitvoering van hun wettelijke taken op het gebied van monumentenzorg.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

6.1.2 Immaterieel erfgoed

Acties 2022

 1. Wij monitoren gemaakte afspraken met het Historisch Centrum Overijssel over de inzet van de Nedersaksische taal en cultuur in verschillende maatschappelijke domeinen.
 2. Wij monitoren gemaakte afspraken met het Historisch Centrum Overijssel en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland over ondersteuning van een netwerk van Overijsselse kleinere erfgoedorganisaties en erfgoedgemeenschappen.
 3. Met de subsidieregeling 'Verhaal van Overijssel' maken wij ten minste 20 projecten mogelijk die het verhaal achter ons erfgoed vertellen.
 4. Wij monitoren gemaakte en maken arrangementsafspraken met Landschap Overijssel en het Overijssels Particulier Grondbezit over het vertellen van onze geschiedenis en het slim inzetten van ons erfgoed in verschillende maatschappelijke opgaven.
 5. Wij werken samen met het programma vrijetijdseconomie om ons erfgoed slim in de markt te zetten en zo een bijdragen te laten leveren aan de Overijsselse economie, dit doen we door kennis te bundelen en in te zetten op gezamenlijke thema’s zoals de Hanze en de Koloniën van Weldadigheid.
 6. Wij maken ten minste 65 kleinschalige projecten mogelijk via een storting in het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) van het Prins Bernhard Cultuur Fonds Overijssel (zie ook 6.3.1).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod

Acties 2022

 1. Wij monitoren de gemaakte cofinancieringsafspraken met culturele instellingen in Overijssel die voor 2021-2024 subsidie van het Rijk ontvangen (BIS en cultuurfondsen, zie ook 6.3.2). Dit geldt ook voor de gemaakte afspraken met een aantal Gelderse instellingen die rijksgefinancierd worden en die van belang zijn voor heel Oost-Nederland.
 2. Wij monitoren de gemaakte prestatieafspraken met Museum De Fundatie, ons museum met nationale uitstraling, over zijn activiteitenplan voor 2021-2024 en geven het museum opdracht tot beheer, onderhoud en vernieuwing van de provinciale collectie.
 3. Wij monitoren de gemaakte prestatieafspraken met het Filmkenniscentrum over de versterking van de filminfrastructuur in Overijssel.
 4. Wij maken samenwerkingsafspraken met onze partners in Landsdeel Oost (stedelijke regio's en provincie Gelderland) en het Rijk voor 2021-2024.
 5. Wij monitoren de gemaakte afspraken met acht culturele instellingen  en de drie regionale projecten die voor 2021-2024 subsidie ontvangen voor de  versterking van het professionele maakklimaat voor Kunst en Cultuur (vloeit voort uit Programma Culturele sector Overijssel) .
 6. Wij voeren het  programma Versterking Culturele sector Overijssel uit. We volgen de uitvoering van de in 2021  ontwikkelde instrumenten die  gaan over deskundigheidsbevordering en de experimentenregelening. En ontwikkelen waar nodig nog nieuwe instrumenten en acties om onze ambities  waar te maken. 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen

Acties 2022

 1. Wij maken prestatieafspraken met het OKTO (Overijssels Overleg Kleine Theaters) over de professionalisering van de aangesloten theaters en de hun programmering van het zgn. kwetsbare aanbod, waaronder nieuw Overijssels talent.
 2. Wij maken experimenten mogelijk die cultuur en zorg & welzijn en andere beleidsterreinen en -programma's verbinden (zie ook 6.2.1 Programma versterking culturele sector Overijssel).
 3. Wij monitoren de afspraken met Stichting 4Oost over de inzet van het Programmeringsfonds.
 4. Wij maken de resultaten van ons cultuurbeleid zichtbaar onder andere tijdens ons Cultuurcongres en via ons Cultuurmagazine.
 5. Wij monitoren de gemaakte afspraken met de acht culturele organisaties en de drie regionale projecten ter versterking van het professionele maakklimaat in Overijssel (zie ook  6.2.1 ) 
 6. Wij voeren het programma ter versterking van de culturele sector in Overijssel uit. (zie ook 6.2.1) .

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst

Acties 2022

 1. Wij maken in ten minste vijf gemeenten de ontwikkeling van lokale convenanten mogelijk, waarin lokale partners zoals scholen, bedrijven en culturele en maatschappelijke partners zich verbinden aan goed cultuuronderwijs.
 2. Wij maken afspraken met scholen en gemeenten over goed cultuuronderwijs, waarin de financiering en borging centraal staan.
 3. Wij maken afspraken met Rijnbrink over de ondersteuning van scholen, gemeenten en culturele organisaties om goed cultuuronderwijs mogelijk te maken.
 4. Wij maken ten minste 15 projecten mogelijk met de subsidieregeling 'Cultuurparticipatie' .
 5. Wij maken ten minste 5 projecten mogelijk met de tenderregeling 'Experimenten powered by cultuur' op het gebied van cultuurparticipatie (zie ook 6.2.2.)
 6. In ten minste 15 gemeenten maken wij met de subsidieregeling 'Overijssel Toont Talent' de organisatie van amateurkunstpodia mogelijk.
 7. Wij maken met ten minste 12 gemeenten afspraken om cultuurmakelaars in te zetten om nieuwe culturele initiatieven te starten, deskundigheid in de sector te vergroten en slimme verbindingen te maken met andere sectoren.
 8. Wij maken ten minste 65 kleinschalige projecten mogelijk via een storting in het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel (zie ook 6.1.2.)

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

6.3.3 Talent heeft de toekomst

Acties 2022

 1. Wij maken met de regeling 'Nieuwe Makers Overijssel' ten minste twee ontwikkelingstrajecten van nieuwe makers mogelijk die de artistieke en de zakelijke kwaliteit van de nieuwe makers versterken. Daarnaast zetten wij met deze regeling specifiek in op versterking van het ondernemerschap van nieuwe makers door middel van het verstrekken van vouchers.
 2. Wij maken prestatieafspraken met de drie poppodia en Poppunt Overijssel over de versterking van hun netwerkfunctie op het gebied van talentontwikkeling in de popmuziek.
 3. Wij maken cofinancieringsafspraken met culturele instellingen uit Overijssel die voor 2021-2024 subsidie van het Rijk ontvangen (BIS of cultuurfondsen, zie ook 6.2.1).
 4. Wij maken de resultaten van ons beleid zichtbaar, onder andere door ondersteuning van de Cultuurprijs Overijssel die door de gelijknamige stichting wordt georganiseerd.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

6.4.1 Een leven lang lezen èn leren

Acties 2022

 1. Wij maken prestatieafspraken met Rijnbrink over de uitvoering van onze wettelijke taken en over het beheer en uitlenen van bladmuziek aan Overijsselse amateurorkesten en -musici (Musidesk).
 2. Wij maken prestatieafspraken met Rijnbrink en het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken over (bovenlokale) bibliotheekinnovatie.
 3. Wij maken prestatieafspraken met gemeenten, Rijnbrink en het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken over het provinciale convenant dat zich richt op het leesoffensief, (de bestrijding van) laaggeletterdheid en digitale inclusie. Hierbij verbinden wij verdergaand de domeinen Cultuur (in het bijzonder bibliotheken), Human Capital, Sociale Kwaliteit en Onderwijs.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang

Acties 2022

 1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit, evalueren het uitvoeringsplan voor 2021-2022 en komen met een aangepast uitvoeringsplan voor 2023-2024.
 2. Wij faciliteren en monitoren de alliantie Sport Netwerk Overijssel (SNO) om te komen tot een duurzame krachtige samenwerkings- en kennisinfrastructuur voor sport en bewegen in Overijssel.
 3. Wij werken mee aan de uitvoering van het provinciaal sportakkoord door samen met partners ten minste vijf projecten (al dan niet via een subsidieregeling sportakkoord) mogelijk te maken.
 4. Wij ondersteunen de Special Olympics in 2022 en dragen bij aan de ‘legacy’ van dit evenement in Overijssel door inclusief sporten en bewegen op de agenda te zetten.
 5. Wij faciliteren kennisuitwisseling en samenwerking op het gebied van zwemvaardigheden naar aanleiding van door Statenleden ingebrachte signalen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

6.5.2 Iedereen doet mee

Acties 2022

 1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit, evalueren het uitvoeringsplan voor 2021-2022 en komen met een aangepast uitvoeringsplan voor 2023-2024.
 2. Wij maken als Regenboogprovincie met onze regeling 'Impuls aan sociale acceptatie en veiligheid' ten minste vier projecten mogelijk.
 3. Wij organiseren dialoog met partners en gemeenten over toegankelijkheid, inclusie, sociale acceptatie en veiligheid (mede aan de hand van de uitkomsten van het samenlevingsonderzoek 2021)
 4. Wij zetten onze geleerde vaardigheden vanuit de training inclusief denken en doen in voor de uitvoering van ons beleid en helpen onze eigen organisatie bewuster te maken over het onderwerp inclusie.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten

Acties 2022

 1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit, evalueren het uitvoeringsplan voor 2021-2022 en komen met een aangepast uitvoeringsplan voor 2023-2024.
 2. Wij maken ten minste 10 vernieuwende maatschappelijke initiatieven mogelijk die bijdragen aan een vitale, inclusieve samenleving door het beschikbaar stellen van aanjaag subsidies.
 3. Wij maken met de subsidieregeling 'Sociale hypotheek' ten minste 20 projecten mogelijk .
 4. Wij faciliteren een werkatelier voor het vergroten van expertise van maatschappelijke voorzieningen, waaronder Kulturhusen en multifunctionele sportvoorzieningen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers

Acties 2022

 1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit, evalueren het uitvoeringsplan voor 2021-2022 en komen met een aangepast uitvoeringsplan voor 2023-2024.
 2. Wij zijn partner in de uitvoering van het actieprogramma Leefbaar Platteland, ingeval van sociale vraagstukken.
 3. Wij ontwikkelen samen met onze partners het digitale platform 'Samen voor elkaar' door.
 4. Wij organiseren de Overijsselse Vrijwilligersprijs.
 5. Wij zetten 4D-makelaars (Durven, Denken, Delen en Doen) in voor het ondersteunen van initiatieven van onderop.
 6. Wij voeren de motie Kleinsman ‘investeren in deskundigheidsbevordering en binden van vrijwilligers aan verenigingen’ uit.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking

Acties 2022

 1. Wij voeren gesprekken met gemeenten, waterschappen en gemeentelijke samenwerkingsverbanden over vraagstukken in het openbaar bestuur en verkennen samen eventuele oplossingen en/of mogelijkheden tot samenwerking.
 2. Wij houden de kaartviewers Intergemeentelijke Samenwerking, Interbestuurlijk toezicht en Financieel toezicht up-to-date. Wij brengen de viewers onder de aandacht van gemeenten en stimuleren bestuurders en raadsleden deze te gebruiken.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Opgaven

7.1.2 Interbestuurlijk toezicht

Acties 2022

 1. Wij houden interbestuurlijk toezicht op basis van een constructieve dialoog met degenen op wie wij toezicht houden.
 2. Wij zorgen voor een totaalbeeld van het interbestuurlijk toezicht per gemeente en waterschap en bespreken deze met hen.
 3. Wij begeleiden gemeenten en/of waterschappen met een oranje of rode totaal IBT-kleur met als doel het beeld weer groen te laten kleuren.
 4. Wij volgen de ontwikkelingen van de agenda ‘Toekomst van het toezicht’ waarin wordt ingezet op veranderingen van het primaire (IBT) toezicht. Veranderingen worden vervolgens ingebed in onze werkprocessen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Opgaven

7.1.3 Financieel toezicht

Acties 2022

 1. Wij houden financieel toezicht op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.
 2. Wij begeleiden gemeenten die onder preventief toezicht staan, met als doel om zo snel mogelijk terug te keren naar een gezonde situatie waarbij repressief toezicht volstaat.
 3. Wij maken financiële analyses en vergelijkingen tussen gemeenten in Overijssel met behulp van de dataviewer Gemeentefinanciën.
 4. Wij fungeren als sparringpartner voor bestuurders financiën en financiële ambtenaren bij gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf

Opgaven

7.1.4 Archieftoezicht

Acties 2022

 1. Wij voeren het toezicht uit op het gebied van informatie- en archiefbeheer. Daartoe beoordelen wij jaarlijks de horizontale verantwoording van informatie- en archiefbeheer van de verantwoordelijken voor archiefbeheer (B&W en DB’s) naar gemeenteraden en algemene besturen.
 2. Wij laten het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in opdracht van ons het beheer van het provinciaal archief uitvoeren. Deze afspraken zijn onderdeel van kerntaak 6, prestatie 6.1.3. Wij organiseren (met het HCO) informatiebijeenkomsten om kennis te delen over actuele onderwerpen op het gebied van informatie- en archiefbeheer.
 3. Wij leveren een actieve bijdrage aan het landelijke overleg van provinciale archiefinspecteurs en het online Kennisnetwerk Informatie en Archief.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Opgaven

7.1.5 Ondermijning

Acties 2022

 1. Wij maken onze eigen organisatie weerbaarder tegen ondermijning door het uitvoeren van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).
 2. Wij creëren bewustwording door cursussen, informatiesessies en bijeenkomsten voor medewerkers en gemeenteambtenaren te organiseren.
 3. Wij zijn regulier vertegenwoordigd in de Stuurgroep RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum), het Platform Ondermijning en de regiegroepen van de Veiligheidsregio’s IJsselland en Twente.
 4. Wij werken samen met politie, OM, belastingdienst, gemeenten en andere relevante partners om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen ondermijning.
 5. Wij voeren met gemeenten in Overijssel de samenwerkingsagenda Ondermijning uit waarin we onder andere werken aan het versterken van de weerbaarheid van de overheid, informatie delen, criminaliteit en verpaupering in het buitengebied bestrijden, uitvoering geven aan de aanpak van ondermijning/ veiligheid binnen het project Vitale vakantieparken (zie prestatie 1.3.2) en samen met de Duitse partners ook grensoverschrijdende criminaliteit aanpakken.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Opgaven

7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling

Acties 2022

 1. Wij verzorgen Democratiespelen, Provinciespelen, gastlessen op scholen, debatactiviteiten en de democratische Escape Room voor (met name mbo-) jongeren onder de vlag van 'Overijssel doet mee!'.
 2. Wij continueren de samenwerking met mbo-instellingen in Overijssel rondom het thema Burgerschap door samen te werken in het programma jongeren en burgerschap in Overijssel en door projecten uit te voeren en uit te laten voeren.
 3. Wij begeleiden de Jongerenraad Overijsel in haar rol en taken en stimuleren de raad om adviezen uit te brengen over actuele provinciale onderwerpen. Hierbij richten we ons op minstens twee adviezen per jaar en versterken we de samenwerking tussen de raad en Provinciale Staten.
 4. Wij intensiveren de samenwerking met scholen en andere partners in de samenleving rondom het thema democratie, burgerschap en jongeren door jongerenparticipatieprojecten uit te voeren met jongeren.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Opgaven

7.2.2 Trendbureau Overijssel

Acties 2022

 1. Wij maken toekomstverkenningen samen met relevante partijen (de jaarlijkse programmering wordt vastgesteld door de Programmaraad).
 2. Wij organiseren bijeenkomsten over relevante onderwerpen voor de toekomst van Overijssel.
 3. Wij houden (op aanvraag) presentaties en workshops en leveren inhoudelijke bijdragen aan activiteiten van derden.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Opgaven

7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse

Acties 2022

 1. Wij stimuleren datagedreven werken en zorgen voor een solide databasis door goed databeheer en gebruik van de wettelijk verplichte basisregistraties.
 2. Wij stimuleren het ontwikkelen en uitwisselen van provinciale kennis door samen te werken met gemeenten en kennisinstellingen, de Kennishub, en het congres Feiten, Feiten, Feiten.
 3. Wij zetten in op het ontwikkelen en toepassen van digitaliseringtechnologie en nieuwe kwalitatieve onderzoeksmethodes in programma's en projecten als aanvulling op bestaande methodes.
 4. Wij werken samen met de strategen en de planbureaus aan een provinciale kennisagenda waarin het brede welvaartsdenken een belangrijke rol speelt.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Opgaven

7.2.4 Eigentijdse invulling participatie

Acties 2022

 1. We voeren op verzoek van gemeenten, waterschappen en andere organisaties in Overijssel pilotprojecten uit waarin participatie en/of initiatieven vanuit de samenleving centraal staan
 2. We voeren het uitdaagrecht (Right to Challenge) uit conform vastgesteld beleid met als doel de inwoners en ondernemers in Overijssel te betrekken bij de uitvoering van ons beleid
 3. Wij continueren de samenwerking met mbo-instellingen in Overijssel rondom het thema Burgerschap door samen te werken in het programma jongeren en burgerschap in Overijssel en door projecten uit te voeren en uit te laten voeren.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Opgaven

7.3.1 Samenwerking met partners

Acties 2022

 1. Wij werken als partner binnen regionale samenwerkingsverbanden, in het bijzonder de Cleantechregio, regio Twente en regio Zwolle.
 2. Wij zetten ons in om de grote thema's binnen het openbaar bestuur (o.a. democratische legitimiteit binnen regionale samenwerking en maatschappelijk vertrouwen), zowel binnen het IPO als de Kring van Commissarissen te agenderen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Opgaven

7.3.2 Lobby en relatiebeheer

Acties 2022

 1. Wij lobbyen op Nederlandse-, Duitse- en Europese schaal op basis van inhoudelijke agenda’s die onderling zijn afgestemd en met focus op de opgaven van Overijssel, zoals overeengekomen met onze partners en vastgelegd in het Coalitieakkoord.
 2. Wij voeren de samenwerkingsagenda’s met Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en het Münsterland uit.
 3. Wij trekken, waar mogelijk, samen met de deelstaten en de regio op in Brussel op het gebied van Europese regionale samenwerking.
 4. Wij lobbyen samen met onze partners voor het beschikbaar komen van Europese fondsen voor Oost-Nederland/Overijssel in de periode 2021-2027. Zie ook prestatie 5.3.3 Realisatie Europese programma’s.
 5. Wij organiseren relatie- en netwerkbijeenkomsten en ontmoeten partners in Nederland, Duitsland en Europa: onder andere de externe nieuwjaarsreceptie, werkbezoeken van het college, werkbezoeken van Kamerleden en Europarlementariërs, de Koningsdagreceptie in Düsseldorf en de European Week of Regions and Cities (EWRC) in Brussel.
 6. Wij maken één keer per jaar een ronde langs secretarissen en griffiers en benutten dit moment voor het verzamelen van informatie over de waardering van gemeenten van onze eigen prestaties. Deze informatie vertalen we naar concrete verbeteringen in onze werkprocessen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema, Eddy van Hijum, Roy de Witte

Opgaven

7.3.3 Communicatie

Acties 2022

 1. Wij werken verder aan de professionalisering van de communicatie en adviseren proactief over wat er speelt in de samenleving.
 2. Wij maken thematische communicatieplannen om de langetermijncommunicatiestrategie van de provincie uit te voeren.
 3. Wij investeren in een begrijpelijke overheid door medewerkers te scholen in het gebruik van begrijpelijke taal en doorlopend onze bestaande communicatie-instrumenten te verbeteren.
 4. Wij ondersteunen de organisatie met aangepaste communicatievormen zoals (maar niet uitsluitend) webinars, webcasts en social media om in contact te blijven met de samenleving en eigen medewerkers. Ook voor de toekomst biedt een breder palet aan communicatiemiddelen ons de mogelijkheid nog beter aan te sluiten op de behoefte van inwoners en partners in Overijssel.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Opgaven

7.3.4 Bezwaar en beroep

Acties 2022

 1. Wij handelen bezwaarschriften, klachten en claims af vanuit een open houding en gericht op een goede communicatie, in een begrijpelijke taal. Indien nodig schakelen wij een mediator of onafhankelijke deskundigen in om te komen tot een duurzame oplossing.
 2. Wij benutten bezwaren, klachten en claims als leerpunten om het handelen van de provincie te verbeteren en adviseren intern over kansen voor verbeteringen

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Opgaven

7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS

Acties 2022

 1. Wij brengen  focus aan in onze verantwoording aan PS, door bij het gesprek uit te gaan van onze integrale bijdrage aan maatschappelijke opgaven.
 2. Wij versterken de informatiepositie van PS, o.a. door meer te werken met startnotities bij het proces van beleidsvorming.
 3. Wij stellen in samenwerking met PS een agenda op met strategische onderwerpen

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema

Opgaven