Prestaties (12)

1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid

Acties 2021

 1. Wij houden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening actueel en zorgen ervoor dat deze Omgevingswetproof zijn.
 2. Wij zetten indien nodig of wenselijk ons wettelijk ruimtelijk instrumentarium in.
 3. Wij bereiden de Herziening Omgevingsvisie voor conform de in de ‘Startnotitie Omgevingsvisie Overijssel Herziening’ aangegeven ambitie, vertrekpunten en focus van het proces en de inhoud. Wij bieden u een lange termijn visie/wenkend perspectief aan met onder meer strategische keuzemogelijkheden voor hoofdlijnen van het beleid en een procesvoorstel voor de participatie en communicatie rondom de Omgevingsvisie Overijssel, tijdens de creatie-fase (2021).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf, Bert Boerman

Opgaven

1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

Acties 2021

 1. Wij ondersteunen onze partners bij de omslag naar de Omgevingswet
 2. Wij borgen de uitvoering van de Omgevingsvisie in onze projecten en in voorkantsamenwerking met onze partners
 3. Wij ontwikkelen een pilot voor het gebiedsgericht toepassen van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.
 4. Wij voeren samen met regionale partners de Omgevingsagenda Oost en de IJsselmeer Gebiedsagenda uit.
 5. Wij maken deel uit van de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht waarin we onder andere werken aan het kunstwerk Poort van het Vechtdal.
 6. Wij voeren de lopende afspraken uit de ontwikkelagenda's voor Twente en Zwolle Kampen Netwerkstad (Spoorzone Zwolle) uit.
 7. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 0,55 miljoen voor samenwerkingsverbanden water uit het Coalitieakkoord.
 8. Wij begeleiden de gemeenten Kampen (’s Heerenbroek), Deventer, Almelo en Enschede bij onderzoek naar mogelijkheden voor de ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen en de gemeente Raalte bij de start van de realisatie hiervan.

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf, Bert Boerman

Opgaven

1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit

Acties 2021

 1. Wij co-financieren samen met de waterschappen projecten in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
 2. Wij implementeren instrumentarium en afspraken uit de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater om de Kaderrichtlijn Water te realiseren.
 3. Wij doen u in afstemming met onze partners een voorstel voor de doelen voor de planperiode 2021-2027 van de Kaderrichtlijn Water.
 4. Wij breiden in overleg met waterschappen en agrarische collectieven  de blauwe diensten uit

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater

Acties 2021

 1. Wij werken met partners aan de uitvoering van het lopende maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2016-2021.
 2. Wij stellen samen met partners een maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland op voor uitvoeringsperiode 2022-2027.
 3. Wij werken met partners aan de actualisatie van de waterverdeling IJsselmeergebied.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst

Acties 2021

 1. Wij voeren het programma Boeren voor Drinkwater uit in het kader van de bestuursovereenkomst Nitraat.
 2. Wij werken in het Maatregelenprogramma Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning met partners aan het veiligstellen van onze drinkwaterwinningen.
 3. Wij voeren het eind 2020 vast te stellen investeringsvoorstel drinkwater uit.
 4. Wij voeren de adaptieve strategie drinkwater uit.
 5. Wij doen u een voorstel voor de grondwaterheffing voor de periode 2022-2024

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast

Acties 2021

 1. Wij ontwikkelen met onze partners nieuw beleid ten aanzien van wateroverlast en de bijbehorende normering.
 2. Wij participeren in projecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
 3. Wij werken samen met onze partners aan het verder uitwerken van de integrale benadering van het regionale watersysteem. 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water

Acties 2021

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af, binnen de wettelijke termijn.
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
 3. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree, Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

1.2.7 IJsseldelta programma

Acties 2021

1. Wij realiseren de hoog- en laagwatermaatregelen op de recreatieterreinen rondom Roggebot in overleg met partners en stakeholders.
2. Wij starten onder regie van Flevoland met het verwijderen van de Roggebotsluis en de Roggebotkering en de realisatie van vaarvoorzieningen en een nieuwe brug (zie ook prestatie 4.6.6).
3. Wij zetten ons in om de overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050

Acties 2021

 1. Wij stellen samen met gemeenten en waterschappen uitvoeringsprogramma’s op (actieplannen), op basis van de risicodialogen. Daarin staan de maatregelen die nodig zijn om klimaatadaptief te kunnen handelen.
 2. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 7,45 miljoen uit het Coalitieakkoord, voor actieplannen hitte-, droogte- en wateroverlast en starten met de uitvoering hiervan.
 3. Wij stellen beleidskaders op voor hitte, droogte en wateroverlast die meegenomen gaan worden in de herziening van de Omgevingsvisie.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen

Acties 2021

 1. Wij ondersteunen samen met partners basisscholen bij het aanleggen van groene schoolpleinen via een subsidieregeling en het toegankelijk maken van kennis. Daarbij hebben we specifiek aandacht voor Groene schoolpleinen in lage sociaal economische status wijken.
 2. Wij werken samen met gemeenten en inwoners aan het vergroenen van de bebouwde omgeving onder meer door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, faciliteren van gemeentelijke Natuur voor Elkaar plannen en het realiseren van concrete groene maatregelen.
 3. Wij werken samen met partners aan het verbinden van natuur en gezondheid onder meer door financiële ondersteuning van groenprojecten en het ontwikkelen van groene zorgmodules.
 4. Wij bevorderen met communicatieactiviteiten het bewustzijn over de betekenis van natuur voor mensen.
 5. Wij voeren in samenwerking met Studio Vers Bestuur experimenten uit om inwonersinitiatieven optimaal te kunnen ondersteunen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken

Acties 2021

 1. Wij voeren in het kader van het uitvoeringsprogramma Natuur voor Elkaar, de onderdelen Wonen en Welzijn uit van het Plan van Aanpak voor “Natuurinclusief werken in de bouw en infrastructuur opschalen”.
 2. Wij voeren het Plan van Aanpak “Natuur en economie verbinden” uit in het kader van ons Uitvoeringsprogramma Natuur voor Elkaar.
 3. Wij ronden de pilotprojecten voor een soortenmanagementplan af en analyseren welke resultaten om opvolging in beleid vragen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk

Acties 2021

 1. Wij voeren een actieve lobby in Europa voor het realiseren van een slimme en duurzame A1 en A28 corridor.
 2. Wij creëren een robuust vaarwegennet, onder meer door onze betrokkenheid bij het verruimen van de Twentekanalen, project sluis Kornwerderzand en verkenning spoorbrug Zutphen.
 3. Wij geven samen met onze partners uitvoering aan het Meerjarenprogramma Aanpak vrachtwagenparkeren Overijssel.
 4. Wij behartigen de belangen van Overijssel op het dossier Vrachtwagenheffing.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman.

Opgaven