Prestaties (26)

1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied

Acties 2021

 1. Wij voeren het investeringsprogramma Ruimte, Wonen en Retail uit.
 2. Wij werken samen met onze netwerken aan toekomstbestendige steden
 3. Wij benutten onze netwerken zoals de Woonkeuken voor netwerksturing en samenwerking op het woondomein

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf

Opgaven

2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel

Acties 2021

Wij oefenen het aandeelhouderschap van Energiefonds Overijssel uit door:

 1. De inzet van Energiefonds Overijssel als financier van lokale energie-initiatieven te evalueren en te besluiten over een eventueel vervolg op de pilot die in 2020 gestart is
 2. Het Jaarplan en de Begroting van Energiefonds Overijssel 2021, alsmede het Jaarverslag over 2020 vast te stellen. In onze ‘beleidsbrief’ geven wij richting aan de inzet van het fonds voor 2021.
 3. Toe te zien op de uitvoering van het Jaarplan 2021 van Energiefonds Overijssel.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte (eigenaar), Tijs de Bree (opdrachtgever).

Opgaven

3.3.2 Nationale parken

Acties 2021

 1. Wij werken met onze Nationale Parken samen om de synergie tussen economie, natuur en samenleving optimaal te benutten.
 2. Wij ondersteunen beide Parken met cofinanciering in de uitvoering van plannen die zij in 2020 bij het ministerie van LNV hebben ingediend.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food

Acties 2021

 1. Wij faciliteren en stimuleren agrariërs, ondernemers in de Agro & Food keten, en hun partners, bij een transitie naar kringlooplandbouw.
 2. Wij zetten een voucherregeling in voor ondernemers met kennisvragen om hun innovatieve ideeën verder te brengen.
 3. Wij zetten een subsidieregeling in ter bevordering van de transitie naar kringlooplandbouw bij grote groepen en het realiseren van verdienmodellen hiervoor.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken

Acties 2021

 1. Wij voeren meerjarig samen met onze partners innovatieve slimme mobiliteitsprojecten uit, waaronder: slimme verkeerslichten, open data (ten behoeve van Talking Traffic), innovaties rond fiets (zoals B-ITS) en innovatieve mobiliteitsdiensten (MaaS = Mobility as a Service).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen

Acties 2021

 1. Wij laten door ProRail een verkenning uitvoeren naar de elektrificatie van de treinverbinding Almelo-Mariënberg-Hardenberg ter voorbereiding op besluitvorming over een verdere planuitwerking.
 2. Wij laten door ProRail een verkenning uitvoeren naar de elektrificatie van de treinverbinding Zutphen-Hengelo-Oldenzaal ter voorbereiding op besluitvorming over verduurzaming van de treindienst Zutphen-Oldenzaal, samen met de provincie Gelderland (zie prestatie 4.2.3)
 3. Wij onderzoeken samen met de Duitse partners en Euregio via Interregstudie EuregioRail de mogelijkheden van verduurzaming van de treinverbindingen Enschede-Gronau- Münster/Dortmund in relatie tot de concessiewissel in 2026

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

Acties 2021

 1. Wij voeren onderzoeken uit naar verdere kwaliteitsverbeteringen van de treinverbinding Zwolle-Enschede (versnellen intercity en perronverbreding Heino en Raalte), rekening houdend met onze lange termijn-ambities zoals verwoord in onze Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)

Acties 2021

 1. Wij geven onder regie van Port of Logistics Overijssel (POLO), samen met de logistieke stakeholders, uitvoering aan het meerjarenprogramma Goederenvervoer en logistiek.
 2. Wij ondersteunen de POLO (secretariaat, aanjager kernteam en werktafels) en de logistieke netwerkorganisaties bij cluster- en netwerkactiviteiten.
 3. Wij richten samen met onze partners een regiotafel binnenvaart op en stellen een uitvoeringsagenda op voor Oost-Nederland.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman.

Opgaven

5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs

Acties 2021

1. Sturing, monitoring en kennisdeling
Waar nodig laten wij bovenregionaal onderzoek uitvoeren en stimuleren wij kennisuitwisseling via bijvoorbeeld symposia. Wij delen de ervaringen door het opzetten van een Overijsselbreed leernetwerk. Wij zetten in op het vergroten van de expertise op het gebied van Social Return On Investment (SROI) bij opdrachtgevers en –nemers. Wij voeren zoveel mogelijk datagedreven beleid om te komen tot een betere feitelijke onderbouwing van beleid en besluitvorming. Wij monitoren de voortgang en resultaten van de regiodeals Twente, Zwolle en Cleantechregio.

2. Cross-overs arbeidsmarkt met provinciale (kern)opgaven
Wij verbinden onze rol en inzet voor de Overijsselse arbeidsmarkt met de uitvoering van onze provinciale ambities en opgaven. Concreet willen wij dat uitwerken met cross-overs tussen de arbeidsmarkt en de provinciale opgaven. Om dit te realiseren is in 2020 een subsidieregeling uitgewerkt, welke in 2021 wordt voortgezet, waarmee projecten die bijdragen aan het realiseren van voldoende deskundige vakmensen voor de uitvoering van provinciale kernopgaven financieel worden ondersteund.

3. Publiek-private samenwerkingsverbanden en vernieuwende opleidingsconcepten
Wij ondersteunen vernieuwende manieren van opleiden en werken, zowel voor jongeren als voor werkenden die bijdragen aan het realiseren van onze provinciale hoofdopgaven.  Samenwerkende publieke en private partijen, zoals overheden, onderwijs, werkgevers en ondernemers kunnen hiervoor een beroep doen op de subsidieregeling Arbeidsmarkt.

4. Talent behouden en aantrekken
Wij investeren met onze partners  om talent te behouden en aan te trekken voor de regio.  Als onderdeel van de subsidieregeling Arbeidsmarkt kan subsidie worden aangevraagd voor projecten die zich richten op een aantrekkelijker woon- werk- en leefklimaat, employer branding door werkgevers en op het organiseren van samenwerkingen en platforms waar vraag en aanbod samenkomen. Wij organiseren bijeenkomsten voor projectleiders om ervaringen en kennis met elkaar te delen als onderdeel van het leernetwerk.

5. Uitbouwen Techniekpacten
Wij subsidiëren de activiteiten van de 3 Overijsselse techniekpacten en organiseren de jaarconferentie van het Techniekpact samen met de provincie Gelderland. Daarmee dragen we bij aan het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector en werken we aan het oplossen van het tekort aan technisch personeel.

6. Doorontwikkeling wetenschap en techniek als basisvaardigheid voor jongeren
We stimuleren het aanbod van wetenschap en techniek in het onderwijs. Hiervoor hebben wij een regeling ontwikkeld waar scholen gebruik van kunnen maken. Daarnaast lobbyen wij voor een structurele bijdrage van het Rijk voor wetenschap en techniek activiteiten. Wij verbinden provinciale programma's aan wetenschap en techniek activiteiten voor jongeren en zetten gezamenlijk projecten op die verbonden zijn aan de transities waar wij als samenleving voor staan: circulair, digitalisering, duurzaamheid en energie.

7. Eén grensoverschrijdende arbeidsmarkt
Wij zetten in op één goed werkende grensoverschrijdende arbeidsmarkt waar de grens niet als belemmering wordt ervaren.  We stimuleren dit door via de regeling Arbeidsmarkt projecten te ondersteunen die hieraan bijdragen.

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Opgaven

5.2.1 Regio Deal Twente

Acties 2021

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regio Deal Twente. Het actieprogramma heeft vier actielijnen: Techniek als motor, Arbeidsmarkt & Talent, Bereikbaarheid & Vestigingsklimaat (Topwerklocaties) en Circulaire Economie & Duurzaamheid.
 2. Wij investeren in de vorm van een lening van € 10 miljoen met het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Gelderland en regio's, bedrijven en kennisinstellingen in het nationale fotonica-innovatieprogramma PhotonDelta dat een looptijd heeft van acht jaar. Daarnaast investeert Oost NL met risicofinanciering in bedrijven die actief zijn in deze snel groeiende hightech markt.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.2.2 Human Capital Agenda Regio Zwolle

Acties 2021

 1. Wij monitoren de uitvoering van actielijn 2 de Regiodeal: 'Toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt/ Human Capital Agenda Regio Zwolle. In deze agenda staan drie ambities centraal: beschikbaarheid van gekwalificeerde mensen, inclusieve arbeidsmarkt met plek voor iedereen en wendbaarheid van mensen en systemen om voorbereid te zijn op veranderingen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Opgaven

5.2.3 Cleantech Regio

Acties 2021

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regiodeal. De Regiodeal heeft als ambitie om samen te investeren en randvoorwaarden te creëren om de (economische) veerkracht van de CTR te versterken. Dit doen we door een duurzame en inclusieve economische groei te bewerkstelligen met behoud van de groene leefomgeving.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf

Opgaven

5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn

Acties 2021

 1. Wij ondersteunen de door de gemeente Steenwijkerland ingediende projecten ter uitvoering van het programma Leefbaar Giethoorn 2019-2021.  Het programma  omvat drie thema’s: visitor en bestemmingsmanagement, hoogwaardig verblijf en beleving en aantrekkelijk Giethoorn. Voor dit programma hebben PS begin 2019 € 6,4 miljoen beschikbaar gesteld uit Kansen in Overijssel.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.3.1 Werklocaties: basis op orde

Acties 2021

 1. Wij monitoren de uitvoering van de met de gemeenten gemaakte programmeringsafspraken.
 2. Wij geven uitvoering aan de gebiedsgerichte aanpak van werklocaties met gerichte investeringen door de Herstructureringsmaatschappij Overijssel
 3. Wij spelen in op kansen die ontstaan bij het toekomstbestendig maken van werklocaties, afhankelijk van de investeringsbereidheid in het veld.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.3.3 Topwerklocaties

Acties 2021

 1. Wij maken en houden samen met overheden, ondernemers en kennisinstellingen de topwerklocaties aantrekkelijk.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.3.4 Internationaliseren

Acties 2021

De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn E: Investeren in internationalisering (Investeringsprogramma MKB 2020-2023)

 1. Wij dragen bij aan een verdere internationalisering van onze economie door internationale handel te bevorderen bij ons MKB en door internationale investeerders aan te trekken. In relatie tot de Overijsselse topwerklocaties en topclusters zetten we in op strategische acquisitie. Bij handelsbevordering gaan wij door met het succesvolle programma GO4EXPORT dat landelijk wordt gezien als voorbeeld van regionale exportbevordering.
 2. Wij stimuleren de acquisitie van bedrijven en de uitbreidingsinvesteringen van buitenlandse bedrijven. Hiervoor zetten wij Oost NL in, de regionale ontwikkelingsmaatschappij.
 3. Wij ondersteunen het MKB in Overijssel bij de voorbereiding en marktentree ten behoeve van export door middel van het programma GO4EXPORT.  Het GO4EXPORT programma ondersteunt 400 unieke bedrijven bij het internationaliseren. Vanwege COVID-19 wordt de wereldhandel bemoeilijkt en zijn er veel bedrijven op zoek naar alternatieven. Binnen het GO4EXPORT programma wordt de focus verlegd naar omringende landen (EU), zo helpen we bedrijven om omzet en werkgelegenheid te behouden.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.4.1 Gastvrij Overijssel

Acties 2021

 1. Wij ondersteunen de netwerkorganisatie Gastvrij Overijssel in de uitvoering van het Investeringsprogramma 'Overijssel een bewuste en gastvrije bestemming 2020-2023'.  Het programma kent 5 programmalijnen: Ondernemers kennisgedreven aan zet, Verbindend Landschap, Ontsluiten en Vermarkten, Routenetwerken en Organisatie. Hierbinnen worden in totaal circa 15 grote projecten voorbereid en uitgevoerd.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

5.4.2 Festivals en evenementen

Acties 2021

 1. Wij ondersteunen beeldbepalende, bijzondere kleinere én incidentele, onvoorziene cultuur- en sportevenementen in Overijssel.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie

Acties 2021

De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn A - Onderhouden van een effectieve en ondernemersvriendelijke basisinfrastructuur
Ondernemers hebben belang bij professionele advisering en toegang tot de juiste hulpbronnen en financiering. Vanuit het investeringsprogramma MKB zorgen we voor een efficiënte ondersteuning aan het brede MKB, waarbij de vraag en behoefte van de ondernemer steeds centraal staat. Dat wordt verzorgd via Oost NL, Novel-T en de regionale loketten (basisinfrastructuur).

 1. Wij zorgen dat ondernemers toegang hebben tot kennis, kapitaal en afzetmarkt. Om dit te realiseren maken we afspraken met de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, Novel-T en regionale innovatieloketten.
 2. Wij bewaken of de gemaakte afspraken met Oost NL, Novel-T en de regionale innovatieloketten worden gerealiseerd. Jaarlijks maken wij via de jaarrekening inzichtelijk wat de resultaten geweest zijn van de basisinfrastructuur. Met hun jaarlijkse inzet wordt in 2021 >100 netwerk en kennisevents georganiseerd. Aan deze bijeenkomsten nemen >3.000 deelnemers deel, worden 750 ondernemers begeleid dan wel doorverwezen. Oost NL realiseert € 20 miljoen aan innovatie-investeringen en € 52 miljoen aan aangetrokken investeringen als gevolg van acquisitie en 300 directe arbeidsplaatsen. De vermelde aantallen evenementen zijn onder voorbehoud van de ontwikkelingen en maatregelen rond Covid-19.

 3. Wij ondersteunen initiatieven voor open innovatiefaciliteiten (zoals het Polymer Science Park en het Laser Applicatie Centrum) die passen bij de opgestelde Regionale Innovatiestrategie (RIS) en het innovatieprofiel ThinkEastNetherlands.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.5.2 Bev. innovatie en ondernemerschap

Acties 2021

De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn B - MKB-vriendelijke dienstverlening Provincie Overijssel
Wij bedienen ondernemers op een zo MKB-vriendelijk mogelijke manier. De komende jaren gaan we onder andere ons voucherinstrumentarium vereenvoudigen, de online dienstverlening (website) verbeteren, regelgeving reduceren en richten wij een expertisecentrum Launching Customership (eerste klant) in.

1. MKB vriendelijke dienstverlening
Wij bedienen ondernemers op een zo MKB-vriendelijk mogelijke manier. In 2021 werken we aan een laagdrempelige en zo compleet mogelijke digitale informatievoorziening voor MKB’ers. Wij onderzoeken met een klankbordgroep, bestaande uit brancheverenigingen, bedrijfsleven, gemeenten en provincie, waar knelpunten zitten t.a.v. regelgeving, regeldruk, informatievoorziening en contact met de overheid. Hieruit destilleren wij verbeterpunten die wij omzetten in acties.

2. Launching customership (actielijn MKB vriendelijke dienstverlening)
Wij begeleiden 20 van de 25 lopende LC-trajecten in de uitvoeringsfase naar de vervolgfase (afronding praktijktest en uitgewerkte businesscase) en besluitvorming over wel/niet eerste inkoop. Van de in 2020 gestarte Startup in Residence (SIR) Energie Innovatie realiseren wij de praktijktesten met ondernemers en sturen wij aan op het inkopen van minimaal 3 innovaties met uitgewerkte businesscase (beoogd 2021-2022), die bij toepassing substantieel bijdragen aan het aandeel nieuwe energie en/of energiebesparing.

Actielijn C – Investeren in ondernemerschap
Wij leggen hier de focus op familiebedrijven, starters, startups&scale-ups en sociaal ondernemen. Familiebedrijven vormen binnen het MKB een grote groep. Wij gaan onder andere door met de regeling Jonge Bedrijfsopvolgers en geven uitvoering aan de MKB deal ‘Family Next’.

3. Familiebedrijven (programmalijn Investeren in ondernemerschap)
Wij bewaken de realisatie van het project Family Next. Het doel is in 2021 400 ondernemers te begeleiden/informeren.

4. Starters, startups, scaleups (programmalijn investeren in ondernemerschap)
Wij bewaken de voortgang van het programma Starversneller dat Oost NL samen met een aantal ondernemershubs uitvoert. Voor coaching zijn ondersteuningsvouchers beschikbaar. In 2021 nemen 100 startende ondernemers deel.
Wij ondersteunen daarnaast de 3 regio’s bij de uitvoering van hun startup plannen.

5. Impact Ondernemen (programmalijn investeren in ondernemerschap)
Wij versterken impact ondernemers in hun ondernemersvaardigheden (10 tot 15 deelnemers starten in een ondersteuningstraject en 10 tot 15 deelnemers doen mee aan de Startversneller). We betrekken Overijsselse gemeenten in het ontwikkelen van beleid voor impact ondernemen; hiervoor organiseren we 6 tot 10 inspiratie- en kennissessies voor gemeenten.

Actielijn D – Investeren in innovatief MKB en missies
In de periode 2020-2023 richten wij ons op zowel bedrijfsgerichte als missiegerichte innovaties. Wij committeren ons aan de landelijke MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)-regeling en investeren in projectontwikkeling voor maatschappelijke opgaven aansluitend op de landelijke Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s).

6. Investeren in innovatief MKB en missies
Voor de MIT-regelingen is € 4 miljoen beschikbaar; wij stellen vanuit ons investeringsprogramma MKB € 2 miljoen beschikbaar en ook het Rijk draagt € 2 miljoen bij. Deze rijksbijdrage financieren wij voor. Met MIT haalbaarheidsprojecten ondersteunen we 50-60 ondernemers. Innovatieve ondernemers die samenwerken met ander MKB ondersteunen we financieel met MIT R&D-samenwerkingsprojecten (15 projecten).

Actielijn F - Investeren in digitalisering binnen het MKB
Digitalisering is noodzakelijk om de maatschappelijke uitdagingen in deze (corona) tijd op te lossen. Wij streven ernaar om Overijsselse bedrijven stappen te laten zetten op het pad van digitalisering en cyberweerbaarheid. Ook ondersteunen wij het initiatief van de Verenigde Maakindustrie Oost Nederland (VMO) voor de organisatie van webinars op het gebied van digitale klantenwerving.

7. Investeren in digitalisering
Wij bewaken de voortgang van het aantal bedrijven dat via de digitale werkplaatsen (t/m 2021 150) en via Boost link boost (Oost-Nederlandse samenwerking voor slimme maakindustrie) (t/m 2021 1000) bereikt worden.
Verder verkennen wij hoe wij het brede MKB kunnen mobiliseren om meer met digitalisering aan de slag te gaan. We presenteren de effecten van de digitaliseringsvoucher uit 2020.

Actielijn G – Investeren in kennis en innovatie voor één of meerdere specifieke thema’s (topclusters)

8. Investeren in kennis en innovatie voor één of meerdere specifieke topclusters
In het kader van de landelijke kennis en innovatie agenda's (KIA’s) en de RIS ontwikkelen wij een nieuw programma gericht op de versterking van onze topclusters.

 

 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.5.3 Europese programma’s

Acties 2021

Op dit moment zijn de programma's 2014-2020 volop in  uitvoering. Over de programma's 2021-2027 en de maatregelen n.a.v. Corona is recent een Raadsakkoord bereikt, besluitvorming in het Europees Parlement moet nog plaatsvinden.

 1. Wij voeren het programmamanagement voor het Overijssels deel van de Europese Structuurfondsen. Wij zien toe op tijdige realisatie van projecten en zorgen dat wij binnen de door EU gestelde kaders blijven.
 2. Wij lobbyen gezamenlijk met Gelderland voor een indeling en werkwijze van de nieuwe Structuurfondsen na 2020 die bijdraagt aan onze provinciale doelen en mede-ontwikkelen de programma's in regionaal beheer (EFRO, POP, Interreg NL-D).
 3. Wij bevorderen dat het Overijsselse MKB de Europese Thematische fondsen benut. Daartoe voeren wij onder meer het Actieplan Innovatieprofiel Oost-Nederland uit.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

5.5.4 Verstrekken risicokapitaal

Acties 2021

 1. Wij geven uitvoering aan besluitvorming van Provinciale Staten (najaar 2020) over de inzet van risicokapitaal en de vormgeving van de fondsenstructuur.
 2. Wij dragen financieel bij aan het Participatiefonds Oost NL Capital.
 3. Wij dragen financieel bij aan het Innovatiefonds Overijssel.
 4. Wij dragen financieel bij aan Wadinko.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven

6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod

Acties 2021

 1. Wij maken cofinancieringsafspraken met culturele instellingen in Overijssel die voor 2021-2024 subsidie van het Rijk ontvangen (BIS en cultuurfondsen, zie ook 6.3.2). Dit doen wij ook met een aantal Gelderse instellingen die rijksgefinancierd worden en die van belang zijn voor heel Oost-Nederland.
 2. Wij maken prestatieafspraken met Museum De Fundatie, ons museum met nationale uitstraling, over zijn activiteitenplan voor 2021-2024 en geven het museum opdracht tot beheer, onderhoud en vernieuwing van de provinciale collectie.
 3. Wij maken prestatieafspraken met het Filmkenniscentrum over de versterking van de filminfrastructuur in Overijssel.
 4. Wij maken samenwerkingsafspraken met onze partners in Landsdeel Oost (stedelijke regio's en provincie Gelderland) en het Rijk voor 2021-2024.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen

Acties 2021

 1. Wij maken met de subsidieregeling 'Versterking Productie aanbod' ten minste acht producties mogelijk.
 2. Wij maken prestatieafspraken met het OKTO (Overijssels Overleg Kleine Theaters) over de professionalisering van de aangesloten theaters en de hun programmering van het zgn. kwetsbare aanbod, waaronder nieuw Overijssels talent.
 3. Wij maken proeftuinen mogelijk die cultuur en zorg & welzijn en andere beleidsterreinen en -programma's verbinden.
 4. Wij maken (hernieuwde) afspraken met Stichting 4Oost over de inzet van het Programmeringsfonds.
 5. Wij maken de resultaten van ons cultuurbeleid zichtbaar onder andere tijdens ons Cultuurcongres en  via ons Cultuurmagazine.
 6. Wij zetten met onze partners in op een ketenaanpak voor de versterking van het middensegment in de culturele infrastructuur.
 7. Wij ontwikkelen ontwikkelen samen met onze partners, waaronder de Taskforce, acties zoals nieuwe verdienmodellen, die gericht zijn op een toekomstbestendige (weerbare en wendbare) culturele sector.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

6.3.3 Talent heeft de toekomst

Acties 2021

 1. Wij maken met de regeling 'Nieuwe Makers Overijssel' ten minste twee ontwikkelingstrajecten van nieuwe makers mogelijk die de artistieke en de zakelijke kwaliteit van de nieuwe makers versterken. Daarnaast zetten wij met deze regeling specifiek in op  versterking van het ondernemerschap van nieuwe makers door middel van het verstrekken van vouchers.
 2. Wij maken prestatieafspraken met de drie poppodia en Poppunt Overijssel over de versterking van hun netwerkfunctie op het gebied van talentontwikkeling in de popmuziek.
 3. Wij maken cofinancieringsafspraken met culturele instellingen uit Overijssel die voor 2021-2024 subsidie van het Rijk ontvangen (BIS of cultuurfondsen, zie ook 6.2.1).
 4. Wij maken de resultaten van ons beleid zichtbaar, onder andere door ondersteuning van de Cultuurprijs Overijssel die door de gelijknamige stichting wordt georganiseerd.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

6.5.2 Iedereen doet mee

Acties 2021

 1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit.
 2. Wij maken als Regenboogprovincie met onze regeling 'Impuls aan sociale acceptatie en veiligheid' ten minste vier projecten mogelijk.
 3. Wij voeren de motie Slingeland 'Voorstel actieplan gehandicaptenprojecten Overijssel (2019/1101116)'uit.
 4. Wij maken samen met gemeenten over hoe verschillende domeinen zoals cultuur, arbeidsmarkt en sociaal domein te verbinden.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven