Prestaties (20)

1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid

 1. Wij houden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening actueel en zorgen ervoor dat deze Omgevingswetproof zijn.
 2. Wij zetten indien nodig of wenselijk ons wettelijk ruimtelijk instrumentarium in.
 3. Wij bereiden de Herziening Omgevingsvisie voor conform de in de ‘Startnotitie Omgevingsvisie Overijssel Herziening’ aangegeven ambitie, vertrekpunten en focus van het proces en de inhoud. Wij bieden u een lange termijn visie/wenkend perspectief aan met onder meer strategische keuzemogelijkheden voor hoofdlijnen van het beleid en een procesvoorstel voor de participatie en communicatie rondom de Omgevingsvisie Overijssel, tijdens de creatie-fase (2021).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

 1. Wij ondersteunen onze partners bij de omslag naar de Omgevingswet
 2. Wij borgen de uitvoering van de Omgevingsvisie in onze projecten en in voorkantsamenwerking met onze partners
 3. Wij ontwikkelen een pilot voor het gebiedsgericht toepassen van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.
 4. Wij voeren samen met regionale partners de Omgevingsagenda Oost en de IJsselmeer Gebiedsagenda uit.
 5. Wij maken deel uit van de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht waarin we onder andere werken aan het kunstwerk Poort van het Vechtdal.
 6. Wij voeren de lopende afspraken uit de ontwikkelagenda's voor Twente en Zwolle Kampen Netwerkstad (Spoorzone Zwolle) uit.
 7. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 0,55 miljoen voor samenwerkingsverbanden water uit het Coalitieakkoord.
 8. Wij begeleiden de gemeenten Kampen (’s Heerenbroek), Deventer, Almelo en Enschede bij onderzoek naar mogelijkheden voor de ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen en de gemeente Raalte bij de start van de realisatie hiervan.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond

 1. Wij werken samen met partners aan bewustwording en participatie rond het benutten en beschermen van de ondergrond zoals het organiseren van de maand van de bodem.
 2. Wij stimuleren gemeenten om ruimtelijk beleid op te stellen waarbij de ondergrond een bijdrage levert aan de maatschappelijke opgaven. Hiermee zorgen we dat de gemeenten zijn voorbereid op hun nieuwe taken onder de Omgevingswet.
 3. Wij scherpen het provinciaal beleid aan op bodemenergie en geothermie in het licht van de regionale energiestrategieën. En wij sluiten aan bij de RES en de gemeentelijke warmtevisie op het onderdeel bodemenergie.
 4. Wij werken met regionale partners aan een nieuw provinciaal programma bodem en ondergrond als nadere invulling van onze Omgevingsvisie en de maatschappelijke opgave.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Geen

1.1.5 Programma Omgevingswet

 1. Wij optimaliseren de samenwerking met onze ketenpartners ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Dit doen we onder andere met ‘omgevingstafels’.
 2. Wij maken onze interne werkprocessen Omgevingswet-proof en sluiten deze aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Resultaatbestemming

1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's

 1. Wij voeren de woonagenda's uit
 2. Wij voeren onze wettelijke taken uit als toezichthouder huisvesten statushouders

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad

 1. Wij ontwikkelen met partners een provinciebrede aanpak vakantieparken, waarin we ook de effecten van de coronacrisis meenemen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Resultaatbestemming

1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050

 1. Wij stellen samen met gemeenten en waterschappen uitvoeringsprogramma’s op (actieplannen), op basis van de risicodialogen. Daarin staan de maatregelen die nodig zijn om klimaatadaptief te kunnen handelen.
 2. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 7,45 miljoen uit het Coalitieakkoord, voor actieplannen hitte-, droogte- en wateroverlast en starten met de uitvoering hiervan.
 3. Wij stellen beleidskaders op voor hitte, droogte en wateroverlast die meegenomen gaan worden in de herziening van de Omgevingsvisie.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail

 1. Wij voeren het investeringsprogramma Ruimte, Wonen en Retail uit.
 2. Wij werken samen met onze netwerken aan toekomstbestendige steden
 3. Wij benutten onze netwerken zoals de Woonkeuken voor netwerksturing en samenwerking op het woondomein

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid

 1. We ontwikkelen samen met gemeenten, GGD en andere partners provinciaal milieubeleid waarbij gezondheid van inwoners centraal staat en verankeren deze in de Provinciale Omgevingsvisie.
 2. Wij leveren inbreng in nationale en interprovinciale beleidstrajecten, zoals Schone Lucht Akkoord, Zeer Zorgwekkende Stoffen, de IPO programmalijnen gezondheid, omgevingsveiligheid en Europese 8e milieuactieprogramma.
 3. Wij stellen het beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 1 december en het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 31 december.
 4. Wij voeren de wettelijke coördinatietaak uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
 5. Wij bepleiten een andere volgorde van besluitvorming in het luchtvaartdossier via een transparant en navolgbaar proces: eerst de luchtvaartnota, dan de herziening van het luchtruim en daarna besluiten over Lelystad Airport.
 6. Vanuit onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de leefomgeving willen wij hinder van vliegtuiglawaai zoveel mogelijk beperken. Mede daarom zullen wij nabij Zwolle een meetpost inrichten om hinder te monitoren.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Resultaatbestemming

2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu

1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn.
2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
3. Wij geven opdrachten aan de omgevingsdiensten voor uitvoering van de ingebrachte taken.
4. Wij beoordelen bij risicovolle bedrijven de vergunningen jaarlijks op actualiteit, bij overige bedrijven doen wij dit eenmaal in de vijf jaar.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Resultaatbestemming

2.1.3 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)

 1. Wij adviseren over en toetsen op het gebied van milieu- en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen en projecten van derden.
 2. Wij brengen milieu- en duurzaamheidseffecten van (eigen) plannen en projecten in beeld.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties

 1. Wij werken voor Blekerijweg, IJsselmuiden de saneringsvariant uit en starten de sanering.
 2. Wij beheersen bestaande spoedeisende bodemsaneringen.
 3. Wij monitoren conform het programma 2021 Bureau Asbestbodem Sanering.
 4. Wij stellen het programma 2022 Bureau Asbestbodem Sanering vast.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Geen

2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken

 1. Wij zorgen ervoor dat ook niet draagkrachtige eigenaren de sanering van hun asbestdak kunnen financieren.
 2. Wij vergroten de opties voor sanering door middel van het aanjagen van nieuwe marktinitiatieven.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

2.2.3 Beheer nazorgfonds

 1. Wij stellen het jaarverslag 2020 en de begroting 2021 op voor het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen in Overijssel.
 2. Wij hebben bestuurlijk overleg met de exploitanten van de stortlocaties.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven

 1. Wij stellen samen met gemeenten in heel Overijssel een erfcoach beschikbaar voor eigenaren die dat willen.
 2. Wij ondersteunen erfeigenaren in het landelijk gebied bij actuele vraagstukken zoals stikstof, aanpassing in de bedrijfsvoering en leegstaande gebouwen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen

 1. Wij ondersteunen samen met partners basisscholen bij het aanleggen van groene schoolpleinen via een subsidieregeling en het toegankelijk maken van kennis. Daarbij hebben we specifiek aandacht voor Groene schoolpleinen in lage sociaal economische status wijken.
 2. Wij werken samen met gemeenten en inwoners aan het vergroenen van de bebouwde omgeving onder meer door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, faciliteren van gemeentelijke Natuur voor Elkaar plannen en het realiseren van concrete groene maatregelen.
 3. Wij werken samen met partners aan het verbinden van natuur en gezondheid onder meer door financiële ondersteuning van groenprojecten en het ontwikkelen van groene zorgmodules.
 4. Wij bevorderen met communicatieactiviteiten het bewustzijn over de betekenis van natuur voor mensen.
 5. Wij voeren in samenwerking met Studio Vers Bestuur experimenten uit om inwonersinitiatieven optimaal te kunnen ondersteunen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Resultaatbestemming

4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit

 1. Wij hebben de relatie van de veranderende mobiliteit en andere transities verkend. Wij werken de kansen uit.
 2. Wij combineren onze strategische koers op mobiliteit in Overijssel samen met de provincie Gelderland en gemeenten uit tot een regionaal mobiliteitsplan voor Lansdeel Oost
 3. Wij verwerken de effecten van Covid-19 voor het beleidsveld mobiliteit.
 4. Wij voeren studies uit ter onderbouwing van mobiliteitsvraagstukken en/of lobbydossiers.
 5. Wij zijn samen met de provincies Friesland en Drenthe met het Rijk in gesprek over mogelijke decentralisatie van de stoptreinverbinding Leeuwarden-Zwolle per 2025.
 6. Wij hebben, als uitwerking van de afspraken uit het verkort MIRT onderzoek A1-A35, samen met gemeenten Borne en Hengelo de nut en noodzaak van de aanleg van een nieuwe regionale weg tussen Borne en Almelo (project Vloedbeltverbinding, gestart 2020) onderzocht. De PlanMER is in 2020 afgerond. Besluitvorming door de colleges is voorzien in het voorjaar 2021 waarna wij bij voortzetting van het project een realisatieovereenkomst opstellen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.3.2 Goed en veilig fietsnetwerk

 1. Wij (mede) financieren gemeentelijke en provinciale fietsinfrastructuur om te komen tot een kwalitatief goed en veilig fietsnetwerk.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid

 1. Wij (mede)financieren gemeentelijke/provinciale infrastructurele projecten ter verbetering van verkeersveiligheid en dragen op die wijze samen met het Rijk bij aan de uitvoering van het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Resultaatbestemming

4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid

 1. Wij geven samen met partners uitvoering aan het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 en actualiseren ons meerjarenprogramma Verkeersveiligheid op basis van het SPV 2030.
 2. Wij participeren met Gelderland in het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland, dat ons gezamenlijke werkplan 2021 uitvoert.
 3. Wij verlenen subsidiebijdragen aan gemeentelijke projecten en programma's op het gebied van gedragsbeïnvloeding.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Resultaatbestemming