Prestaties (11)

1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond

 1. Wij werken samen met partners aan bewustwording en participatie rond het benutten en beschermen van de ondergrond zoals het organiseren van de maand van de bodem.
 2. Wij stimuleren gemeenten om ruimtelijk beleid op te stellen waarbij de ondergrond een bijdrage levert aan de maatschappelijke opgaven. Hiermee zorgen we dat de gemeenten zijn voorbereid op hun nieuwe taken onder de Omgevingswet.
 3. Wij scherpen het provinciaal beleid aan op bodemenergie en geothermie in het licht van de regionale energiestrategieën. En wij sluiten aan bij de RES en de gemeentelijke warmtevisie op het onderdeel bodemenergie.
 4. Wij werken met regionale partners aan een nieuw provinciaal programma bodem en ondergrond als nadere invulling van onze Omgevingsvisie en de maatschappelijke opgave.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Geen

2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

 1. Wij ondersteunen de totstandkoming van warmtenetten voor gebruik van restwarmte, aardwarmte en aquathermie als alternatief voor aardgas.
 2. Wij stimuleren huishoudens en bedrijven om te investeren in maatregelen gericht op energiebesparing.
 3. Wij ondersteunen het ontwerp en de inrichting van twee energiegebieden, inclusief innovatieve oplossingen voor de netproblematiek.
 4. Wij ondersteunen de ontwikkeling van zonne-energie op bedrijfsdaken met de inzet van het versnellingsteam: ‘Ieder dak een zonnedak’.
 5. Wij implementeren het te actualiseren biomassabeleid voor Overijssel, in de lijn met het te verwachten nieuwe nationale biomassabeleid en zoals aangekondigd in de Statenbrief Biomassaroute deel 1 (PS kenmerk2020/1101909).
 6. Wij geven samen met gemeenten en andere partners uitvoering aan de Regionale Energie Strategieën. Daarbij zijn de volgende hoofdlijnen van belang: participatie, lokaal eigendom en de toepassing van het afwegingsvierkant (met aandacht voor hoekpunten Ruimtelijke Kwaliteit en Maatschappelijke Kostenefficiëntie)

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel

Wij oefenen het aandeelhouderschap van Energiefonds Overijssel uit door:

 1. De inzet van Energiefonds Overijssel als financier van lokale energie-initiatieven te evalueren en te besluiten over een eventueel vervolg op de pilot die in 2020 gestart is
 2. Het Jaarplan en de Begroting van Energiefonds Overijssel 2021, alsmede het Jaarverslag over 2020 vast te stellen. In onze ‘beleidsbrief’ geven wij richting aan de inzet van het fonds voor 2021.
 3. Toe te zien op de uitvoering van het Jaarplan 2021 van Energiefonds Overijssel.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)

1. Te sturen op de doelen in het Strategisch plan van Enexis
2. Toe te zien op uitvoering van het beleidsplan voor 2021
3. De jaarrekening over 2020 vast te stellen, met inbegrip van het daarbij horende dividendbeleid.
4. Toe te zien op en u te rapporteren over de door Enexis beoogde en gerealiseerde investeringen in Overijssel.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken

 1. Wij maken met het Rijk afspraken over het programma Slimme, Duurzame en Veilige mobiliteit en voeren deze uit .
 2. Wij geven invulling aan de uitwerking van het Klimaatakkoord om onze systemen te verduurzamen. Dit doen we onder andere door de aanleg van openbare laadinfrastructuur te stimuleren.
 3. Wij werken samen met de wegbeheerders aan de digitaliseringsopgave mobiliteit.
 4. Wij werken binnen de Werkgeversaanpak aan de vermindering van autogebruik en het veranderd mobiliteitsgebruik door in te zetten op bewustwording en beloning. Covid-19 jaagt deze gedragverandering nader aan.
 5. Wij stimuleren de ontwikkeling van hubs voor de overstap van personen en goederenoverslag.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.2.1 Transities Openbaar Vervoer

 1. Wij werken mee aan het Rijksprogramma 'Toekomstbeeld OV 2040', waarin alle betrokkenen nadenken over knooppunten, de aansluiting van nationale treindiensten op de regionale treindiensten en busdiensten. Leidraad voor onze inbreng daarbij is ons koersdocument OV.
 2. Wij stellen kaders en begeleiden de vervoerders bij de uitrol van nieuwe betaalwijzen in het openbaar vervoer.

 

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein

 1. Wij beheren de concessies en contracten van het regionale openbaar vervoer.
 2. Wij geven uitvoering aan het investeringsbesluit voor OV; stations en sociale veiligheid dat najaar 2020 / aanvang 2021 aan Provinciale Staten wordt aangeboden
 3. Wij starten de her-aanbesteding OV-concessie IJssel-Vecht (2022).
 4. Wij starten de aanbesteding OV-concessie Berkel-Dinkel (2023).
 5. Wij doen een meervoudige onderhandse uitvraag voor een concessie van 3 jaar in verband met de verduurzaming van de treindienst Zutphen-Hengelo-Oldenzaal (zie prestatie 4.2.2).
 6. Wij begeleiden de wervingsacties van vervoerders voor nieuwe reizigers.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

4.3.1 Stimuleren fietsgebruik

 1. Wij stimuleren het fietsgebruik door infrastructurele projecten te ontwikkelen en uit te voeren in samenhang met gedragsbeïnvloeding en techniek. Dit doen wij samen met onze partners.
 2. Wij maken afspraken met gemeenten en het Rijk over de nadere voorbereiding om tot realisatie over te gaan van de 9 vastgestelde regionale snelle fietsroutes en deeltrajecten van de F35 waaronder Enschede – Oldenzaal (planstudie zie ook prestatie 4.6.9) en Borne - Almelo.
 3. Wij overleggen met de partners over de resultaten van het knooppuntontwikkeling onderzoek en verkennen of en op welke wijze vervolg kan worden gegeven aan knooppuntontwikkeling / overstappunten (hubs) inclusief het fietsparkeren in Overijssel.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)

 1. Wij bedenken met partners maatwerkoplossingen voor logistieke vragen, onder meer stadslogistiek (koppeling met het Klimaatakkoord), afvallogistiek, zorglogistiek en bouwlogistiek.
 2. Wij realiseren slimme infrastructuur door het uitvoeren van projecten als Talking Traffic en Blauwe Golf en door innovatieve projecten aan te jagen (zoals autonoom rijden).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer

 1. Wij versterken via de Green Deal Binnenvaart de positie van de binnenvaart, door een actief verandering van vervoerswijze beleid (modal shift) te voeren van weg naar water.
 2. Wij stimuleren via de Green Deal Binnenvaart de vergroening van de binnenvaartvloot.
 3. Wij organiseren mede de regiotafel binnenvaart Oost Nederland en stellen gezamenlijk een uitvoeringsagenda op.
 4. Wij geven samen met onze partners uitvoering aan de landsdelige aanpak Zero Emissie Stadslogistiek Oost-Nederland.
 5. Samen met onze partners ontwikkelen wij een strategie voor het verduurzamen van het vervoeren van goederen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

5.5.4 Verstrekken risicokapitaal

 1. Wij geven uitvoering aan besluitvorming van Provinciale Staten (najaar 2020) over de inzet van risicokapitaal en de vormgeving van de fondsenstructuur.
 2. Wij dragen financieel bij aan het Participatiefonds Oost NL Capital.
 3. Wij dragen financieel bij aan het Innovatiefonds Overijssel.
 4. Wij dragen financieel bij aan Wadinko.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen