Prestaties (22)

1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit

 1. Wij co-financieren samen met de waterschappen projecten in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
 2. Wij implementeren instrumentarium en afspraken uit de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater om de Kaderrichtlijn Water te realiseren.
 3. Wij doen u in afstemming met onze partners een voorstel voor de doelen voor de planperiode 2021-2027 van de Kaderrichtlijn Water.
 4. Wij breiden in overleg met waterschappen en agrarische collectieven  de blauwe diensten uit

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland

 1. Wij geven uitvoering aan het investeringsvoorstel Leefbaar Platteland. Dit doen wij op drie hoofdlijnen: het opstellen van een wetenschappelijk kader, het maken van een plattelandsagenda en een subsidieregeling Leefbaar platteland.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap

 1. Wij doen beleidsontwikkelend onderzoek in relatie tot natuur en klimaat voor stedelijk en landelijk gebied.
 2. Wij bepalen, op basis van onze ervaringen bij de uitvoering van ons natuurbeleid, welke onderdelen van het beleid om bijstelling vragen. Deze verwerken wij bij de periodieke actualisatie van de Omgevingsvisie.
 3. Wij beoordelen of relevante ontwikkelingen in ‘de buitenwereld’, zoals nieuwe kennis of jurisprudentie, aanleiding zijn voor bijstelling van beleid.
 4. Wij ontwikkelen producten en instrumenten waarmee we het voor initiatiefnemers gemakkelijker maken te voldoen aan de Wet natuurbescherming.
 5. Wij organiseren jaarlijks een natuurcongres om met onze partners de uitvoering van de natuurvisie te optimaliseren.
 6. Wij stellen het beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 1 november en het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 31 december.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn.
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
 3. Wij voeren onze wettelijke coördinatietaak met betrekking tot handhaving van de groene wetten uit.
 4. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000

 1. Wij ronden de eerste generatie beheerplannen af.
 2. Wij maken een begin met het opstellen van de tweede generatie beheerplannen op basis van de laatste inzichten.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Resultaatbestemming

3.1.4 Beheer natuurterreinen

 1. Wij subsidiëren het beheer van natuur volgens het Natuurbeheerplan.
 2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
 3. Wij werken samen met de beheerders aan de verdere verbetering van de kwaliteit van het natuurbeheer.
 4. Wij stellen een ambitiekaart op voor de natuur in het Natuurnetwerk Nederland.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

 1. Wij subsidiëren agrarisch natuurbeheer volgens het Natuurbeheerplan.
 2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
 3. Wij stimuleren dat de agrarische collectieven aanvullende maatregelen uitvoeren voor behoud en inrichting van de leefgebieden voor weidevogels.
 4. Wij onderzoeken mogelijkheden om de groen blauwe dooradering te versterken door uitbreiding van het agrarisch natuurbeheer en versterking van het randenbeheer

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit

 1. Wij ontwikkelen en ondersteunen maatregelen om de condities voor aandachtssoorten te verbeteren.
 2. Wij stimuleren dat kennis over aandachtssoorten wordt gedeeld, zodat maatregelen geoptimaliseerd kunnen worden.
 3. We stimuleren activiteiten om de samenleving te betrekken bij de soorten die Overijssel rijk is.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Resultaatbestemming

3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap

 1. Wij coördineren de monitoring van het Natuur Netwerk Nederland in Overijssel.
 2. Wij leveren gegevens aan voor de landelijke Voortgangsrapportage natuur.
 3. Wij voeren de monitoring van het agrarisch natuurbeheer uit.
 4. Wij voeren de monitoring van Natura2000 uit.
 5. Wij monitoren soorten buiten het Natuur Netwerk Nederland.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Resultaatbestemming

3.2.1 Beheer landschap

 1. Wij stimuleren het opstellen en uitvoeren van bidbooks voor Streekeigen Landschapsbeheer, onder meer met inzet van de landschapscoördinator.
 2. Wij zorgen in samenwerking met onze partners voor ondersteuning van vrijwilligers in natuur en landschap.
 3. Wij verbreden samen met partners het vrijwilligerswerk om in te spelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en ambities.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Resultaatbestemming

3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof

 1. Wij dragen bij aan de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor het stikstofbeleid, waaronder een bijdrage voor het programma Aerius.
 2. Wij werken nationale wetgeving en interprovinciale afspraken uit tot passend Overijssels beleid op het gebied van stikstof (beleidsregels, bronmaatregelen, verdeling van stikstofruimte).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.3.2 Nationale parken

 1. Wij werken met onze Nationale Parken samen om de synergie tussen economie, natuur en samenleving optimaal te benutten.
 2. Wij ondersteunen beide Parken met cofinanciering in de uitvoering van plannen die zij in 2020 bij het ministerie van LNV hebben ingediend.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken

 1. Wij voeren in het kader van het uitvoeringsprogramma Natuur voor Elkaar, de onderdelen Wonen en Welzijn uit van het Plan van Aanpak voor “Natuurinclusief werken in de bouw en infrastructuur opschalen”.
 2. Wij voeren het Plan van Aanpak “Natuur en economie verbinden” uit in het kader van ons Uitvoeringsprogramma Natuur voor Elkaar.
 3. Wij ronden de pilotprojecten voor een soortenmanagementplan af en analyseren welke resultaten om opvolging in beleid vragen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

3.3.4 Faunabeheer

 1. Wij verlenen subsidie aan de Faunabeheereenheid (FBE).
 2. Wij vergoeden faunaschade onder voorwaarden.
 3. Wij onderzoeken de balans tussen populaties van wilde dieren, menselijk gebruik en natuurdoelen en verbeteren dit waar dat mogelijk en nodig is.
 4. Wij verkennen de mogelijkheden voor ganzenrustgebieden.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

R

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw

 1. Wij doen verkenningen en ontwikkelen beleid voor de provinciale rol bij de verduurzaming van de landbouw. Daarbij bepalen wij ook onze inzet voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (EU).
 2. Wij onderzoeken welke instrumenten de provincie kan inzetten om de omschakeling naar kringlooplandbouw te bevorderen. Daarbij bekijken we onder andere de mogelijkheden van actief grondbeleid en ruilverkaveling/landinrichting/ruimtelijke zonering.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen

3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food

 1. Wij faciliteren en stimuleren agrariërs, ondernemers in de Agro & Food keten, en hun partners, bij een transitie naar kringlooplandbouw.
 2. Wij zetten een voucherregeling in voor ondernemers met kennisvragen om hun innovatieve ideeën verder te brengen.
 3. Wij zetten een subsidieregeling in ter bevordering van de transitie naar kringlooplandbouw bij grote groepen en het realiseren van verdienmodellen hiervoor.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

3.4.3 Landbouwstructuurversterking

 1. Wij voeren het lopende landinrichtingsproject Blokzijl-Vollenhove uit en ronden landinrichting Staphorst af.
 2. Wij ondersteunen vrijwillige planmatige kavelruilprojecten via een subsidieregeling en het Revolving Fund.
 3. Wij onderzoeken hoe we het instrument vrijwillige planmatige kavelruil na 2021 inzetten.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland

 1. Wij ronden voor vrijwel alle Natura-2000 gebieden de (voor)ontwerp ruimtelijke plannen voor de externe maatregelen af.
 2. Wij hebben in 2021 in 10 gebieden de feitelijke uitvoering van de externe maatregelen afgerond of gestart.
 3. Wij hebben in 2021 in 12 gebieden de uitvoering van de interne maatregelen binnen N2000 gebieden afgerond of gestart.
 4. Wij stimuleren de totstandkoming van de verbetervoorstellen, als onderdeel van de NNN.
 5. Wij voeren gesprekken over schadeloosstelling met de grondeigenaren die geraakt worden door de uitvoering van de herstelmaatregelen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Geen

3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel

 1. Wij maken, samen met overheden en maatschappelijke partners, een Veenweidestrategie voor Noordwest Overijssel (NWO). Daarin verweken wij de afspraken uit het Klimaatakkoord, het IBP Vitaal Platteland, de Gebiedsgerichte aanpak stikstof en andere relevante opgaven.
 2. Wij voeren de gemaakte afspraak over de besteding van de rijksuitkering IBP Vitaal Platteland uit en zetten deze waar nodig door naar de verschillende IBP-projecten van de partners.
 3. Wij monitoren, samen met betrokken overheden, de voortgang van de IBP-projecten en acteren waar nodig.
 4. Wij voeren de gemaakte afspraak over de besteding van de rijksuitkering Klimaatakkoord Veenweide uit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

 1. Wij handelen de jaarbijdrage Groenfondsleningen (via het Nationaal Groenfonds en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ten behoeve van particuliere natuurrealisatie (SKNL) administratief af.
 2. Wij handelen de subsidieregeling Tender Particuliere Natuurrealisatie, gericht op het realiseren van 70 ha nieuwe natuur, administratief af. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • GS Begrotingswijziging

3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof

 1. Wij stellen gebiedsanalyses op voor zes gebieden
 2. Wij stellen gebiedsagenda's op voor zes gebieden

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

 • Geen

5.5.3 Europese programma’s

Op dit moment zijn de programma's 2014-2020 volop in  uitvoering. Over de programma's 2021-2027 en de maatregelen n.a.v. Corona is recent een Raadsakkoord bereikt, besluitvorming in het Europees Parlement moet nog plaatsvinden.

 1. Wij voeren het programmamanagement voor het Overijssels deel van de Europese Structuurfondsen. Wij zien toe op tijdige realisatie van projecten en zorgen dat wij binnen de door EU gestelde kaders blijven.
 2. Wij lobbyen gezamenlijk met Gelderland voor een indeling en werkwijze van de nieuwe Structuurfondsen na 2020 die bijdraagt aan onze provinciale doelen en mede-ontwikkelen de programma's in regionaal beheer (EFRO, POP, Interreg NL-D).
 3. Wij bevorderen dat het Overijsselse MKB de Europese Thematische fondsen benut. Daartoe voeren wij onder meer het Actieplan Innovatieprofiel Oost-Nederland uit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

 • Geen