Prestaties (13)

1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid

Acties

 1. Wij houden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening actueel en zorgen ervoor dat deze Omgevingswetproof zijn.
 2. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 0,6 miljoen voor de herziening Omgevingsvisie uit het Coalitieakkoord waarbij we ingaan op aanpak en proces en voeren ter voorbereiding hierop onderzoeken en verkenningen uit.
 3. Wij verkennen de consequenties van de transities (energie, klimaat, circulair) op stad en platteland, en op de ruimtelijke relatie daartussen.
 4. Wij zetten indien nodig of wenselijk ons ruimtelijk instrumentarium in.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

Acties

 1. Wij voeren pilots uit in het kader van de transities (energie, klimaat, circulair) die input zijn voor de beleidsontwikkeling.
 2. Wij ontwikkelen met onze partners aanscherpingsmogelijkheden van ons beleid op de kwaliteitssturing (onder andere doorontwikkeling Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving).
 3. Wij voeren samen met regionale partners de Omgevingsagenda Oost en IJsselmeer Gebiedsagenda uit.
 4. Wij werken samen met onze partners aan beleidsbeslissingen in het kader van integraal riviermanagement.
 5. Wij maken deel uit van de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht waarin we onder andere werken aan het kunstwerk Poort van het Vechtdal.
 6. Wij voeren de lopende afspraken uit de ontwikkelagenda's voor Twente en Zwolle Kampen Netwerkstad (Spoorzone Zwolle) uit.
 7. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 0,55 miljoen voor samenwerkingsverbanden water uit het Coalitieakkoord.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Vooraankondiging resultaatbestemming

1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit

Acties

 1. Wij co-financieren samen met de waterschappen projecten in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
 2. Wij ontwikkelen in de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater instrumentarium om het doelbereik van de Kaderrichtlijn Water te realiseren.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater

Acties

 1. Wij informeren u over de gezamenlijke grondwateragenda in Rijn-Oost en starten met de uitvoering hiervan.
 2. Wij werken met partners aan de uitvoering van het lopende maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2016-2021.
 3. Wij stellen samen met partners een maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland op voor uitvoeringsperiode 2022-2027.
 4. Wij voeren samen met partners de acties uit van de landelijke ‘droogtetafel’ en de Overijsselse droogte evaluatie.
 5. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 1,4 miljoen voor droogte uit het Coalitieakkoord.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst

Acties

 1. Wij voeren het programma Boeren voor Drinkwater uit in het kader van de bestuursovereenkomst Nitraat.
 2. Wij werken in het Maatregelenprogramma Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning met partners aan het veiligstellen van onze drinkwaterwinningen.
 3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 0,7 miljoen voor drinkwater uit het Coalitieakkoord.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast

Acties

 1. Wij doen u een voorstel voor een nieuwe normering voor regionale keringen.
 2. Wij ontwikkelen met onze partners nieuw beleid ten aanzien van wateroverlast en de bijbehorende normering.
 3. Wij participeren in projecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water

Acties

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af, binnen de wettelijke termijn.
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
 3. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.
 4. Wij intensiveren ons toezicht in grondwaterbeschermingsgebieden en informeren inwoners, bedrijven en medeoverheden hierover.  

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

1.2.6 IJsseldelta fase 1

Acties

 1. Wij ronden het projectdeel Ruimte voor de Rivier IJsseldelta-Zuid (financieel) af.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Vooraankondiging resultaatbestemming

1.2.7 IJsseldelta fase 2

Acties

 1. Wij voeren de aanbestedingsprocedure voor het recreatieterrein uit nadat de minister het benodigde (MIRT-3) besluit heeft genomen.
 2. Wij starten na de aanbesteding met de uitvoering van de voorzieningen op het recreatieterrein.

Status

Inhoudelijke kleurscore

R

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050

Acties

 1. Wij gaan in gesprek met partners over welke risico’s en knelpunten wel en niet acceptabel zijn (risicodialoog), op basis van de stresstesten.
 2. Wij stellen samen met gemeenten en waterschappen uitvoeringsprogramma’s op (actieplannen), op basis van de risicodialogen. Daarin staan de maatregelen die nodig zijn om klimaatadaptief te kunnen handelen.
 3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor een deel van de resterende impuls van € 7,45 miljoen uit het Coalitieakkoord, voor actieplannen hitte-, droogte- en wateroverlast en eerste pilots voor projecten groen en blauw in de stad en waterveiligheid IJssel-Vechtdelta.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging Vooraankondiging resultaatbestemming

3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen

Acties

 1. Wij voeren samen met onze partners het Plan van Aanpak voor Groene Schoolpleinen uit.
 2. Wij helpen gemeenten en inwoners met financiële ondersteuning en kennis­uitwisseling  bij het vergroenen van de bebouwde omgeving.
 3. Wij stimuleren groene maatschappelijke initiatieven via de subsidieregeling 'Natuur en Samenleving' en de prijsvraag Groen, Groener, Groenst.
 4. We bouwen het netwerk van Groene Lopers verder uit.
 5. We bevorderen met communicatieactiviteiten het bewustzijn over de betekenis van natuur voor mensen en streven daarin naar duurzame gedragsverandering.
 6. We werken samen met partners aan het project ‘Overijssel Tuiniert’.
 7. We dragen bij aan het financieren van projecten die natuur en gezondheid verbinden.
 8. We breiden het netwerk zorg- en groen uit en zetten in op groene leermodules.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging Vooraankondiging resultaatbestemming

3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken

Acties

 1. We ondersteunen de recreatiesector en ondernemers op bedrijventerreinen bij het uitvoeren van de plannen voor meer groen.
 2. We voeren de prijsvraag Ereprijs uit.
 3. Wij ontwikkelen een programmatische aanpak voor een natuurinclusieve provinciale infrastructuur. We voeren tenminste 3 pilots uit.
 4. Wij begeleiden pilotprojecten met een soortenmanagementplan.
 5. Wij brengen de “toolbox natuurinclusief werken” onder de aandacht en wisselen ervaringen uit met partijen in de bouw en infrastructuur.
 6. We organiseren een symposium ‘natuurinclusief bouwen’ in het najaar van 2020.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk

Acties

 1. Wij creëren een robuust vaarwegennet, onder meer door onze betrokkenheid bij het verruimen van de Twentekanalen, project sluis Kornwerderzand en het onderzoek ‘Handelingsperspectieven Droogte’.
 2. Wij onderzoeken samen met de partners de mogelijkheden voor meer parkeergelegenheid voor vrachtauto’s.
 3. Wij behartigen de belangen van Overijssel op het dossier Vrachtwagenheffing.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging