Prestaties (23)

1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid

Acties

 1. Wij houden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening actueel en zorgen ervoor dat deze Omgevingswetproof zijn.
 2. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 0,6 miljoen voor de herziening Omgevingsvisie uit het Coalitieakkoord waarbij we ingaan op aanpak en proces en voeren ter voorbereiding hierop onderzoeken en verkenningen uit.
 3. Wij verkennen de consequenties van de transities (energie, klimaat, circulair) op stad en platteland, en op de ruimtelijke relatie daartussen.
 4. Wij zetten indien nodig of wenselijk ons ruimtelijk instrumentarium in.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

Acties

 1. Wij voeren pilots uit in het kader van de transities (energie, klimaat, circulair) die input zijn voor de beleidsontwikkeling.
 2. Wij ontwikkelen met onze partners aanscherpingsmogelijkheden van ons beleid op de kwaliteitssturing (onder andere doorontwikkeling Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving).
 3. Wij voeren samen met regionale partners de Omgevingsagenda Oost en IJsselmeer Gebiedsagenda uit.
 4. Wij werken samen met onze partners aan beleidsbeslissingen in het kader van integraal riviermanagement.
 5. Wij maken deel uit van de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht waarin we onder andere werken aan het kunstwerk Poort van het Vechtdal.
 6. Wij voeren de lopende afspraken uit de ontwikkelagenda's voor Twente en Zwolle Kampen Netwerkstad (Spoorzone Zwolle) uit.
 7. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 0,55 miljoen voor samenwerkingsverbanden water uit het Coalitieakkoord.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Vooraankondiging resultaatbestemming

1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond

Acties

 1. Wij werken samen met partners aan bewustwording en participatie rond het benutten en beschermen van de ondergrond zoals het organiseren van de maand van de bodem.
 2. Wij stimuleren gemeenten om ruimtelijk beleid op te stellen waarbij de ondergrond een bijdrage levert aan de maatschappelijke opgaven. Hiermee zorgen we dat de gemeenten zijn voorbereid op hun nieuwe taken onder de Omgevingswet.
 3. Wij scherpen het provinciaal beleid aan op bodemenergie en geothermie in het licht van de regionale energiestrategieën.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

1.1.5 Programma Omgevingswet

Acties

 1. Wij optimaliseren de samenwerking met onze ketenpartners ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Dit doen we onder andere met ‘omgevingstafels’.
 2. Wij maken onze interne werkprocessen omgevingswet-proof en sluiten deze aan op het Digitale Stelsel omgevingswet.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Vooraankondiging resultaatbestemming

1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's

Acties

 1. Wij voeren de woonafspraken 2016-2020 uit en ronden deze af.
 2. Wij werken aan het vervolg van de woonafspraken vanaf 2021 in de samenwerking wonen.
 3. Wij voeren onze wettelijke taken uit als toezichthouder huisvesten statushouders.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad

Acties

 1. Wij benutten onze netwerken zoals de Woonkeuken voor netwerksturing en samenwerking op het woondomein.
 2. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 2,35 miljoen uit het Coalitieakkoord voor het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad, waarbij we onder andere ingaan op kwalitatief programmeren.
 3. Wij werken in pilots met Zwolle en Enschede aan adaptief plannen binnen bestaand bebouwd gebied.
 4. We doen u een voorstel voor het vervolg van de pilot Vechtdal voor recreatiewoningen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging Vooraankondiging resultaatbestemming

1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050

Acties

 1. Wij gaan in gesprek met partners over welke risico’s en knelpunten wel en niet acceptabel zijn (risicodialoog), op basis van de stresstesten.
 2. Wij stellen samen met gemeenten en waterschappen uitvoeringsprogramma’s op (actieplannen), op basis van de risicodialogen. Daarin staan de maatregelen die nodig zijn om klimaatadaptief te kunnen handelen.
 3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor een deel van de resterende impuls van € 7,45 miljoen uit het Coalitieakkoord, voor actieplannen hitte-, droogte- en wateroverlast en eerste pilots voor projecten groen en blauw in de stad en waterveiligheid IJssel-Vechtdelta.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging Vooraankondiging resultaatbestemming

1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied

Acties

 1. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 28,3 mln uit het Coalitieakkoord voor ruimtelijke kwaliteit in bebouwd gebied en de stadsbeweging.
 2. Wij werken samen met onze netwerken aan vitaliteit van de binnensteden.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid

Acties

 1. Wij betrekken de resultaten van de beleidsverkenning milieu en gezondheid uit 2019 bij de ontwikkeling van gezondheid als rode draad in de omgevingsvisie.
 2. Wij werken met gemeenten, GGD en andere partners uit hoe de gezondheid van inwoners meer centraal kan worden gesteld in milieu- en omgevingsbeleid.
 3. Wij leveren inbreng in nationale en interprovinciale beleidstrajecten, zoals de nationale omgevingsvisie, de ontwikkeling van een nieuw landelijk luchtakkoord en de omgevingswet.
 4. Wij stellen het beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 1 december en het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 31 december.
 5. Wij voeren de wettelijke coördinatietaak uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
 6. Wij bereiden ons voor op besluitvorming over vliegveld Lelystad en de herziening van het luchtruim door inhuur van kennis en het organiseren van een nulmeting.
 7. Wij voeren de pilotprojecten aanpak schone rivieroevers Overijssel, ecologische bestrijding van de Eikenprocessierupsen en het Senshagen uit

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Vooraankondiging resultaatbestemming

2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu

Acties

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn.
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma VTH.
 3. Wij geven opdrachten aan de omgevingsdiensten voor uitvoering van de ingebrachte taken.
 4. Wij beoordelen bij risicovolle bedrijven de vergunningen jaarlijks op actualiteit, bij overige bedrijven doen wij dit eenmaal in de vijf jaar.
 5. Wij versnellen het actualiseren van vergunningen van bedrijven met betrekking tot energie, het landelijk afvalbeheerplan en zeer zorgwekkende stoffen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

2.1.3 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)

Acties

 1. Wij adviseren over en toetsen op het gebied van milieu- en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen en projecten van derden.
 2. Wij brengen milieu- en duurzaamheidseffecten van (eigen) plannen en projecten in beeld.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties

Acties

 1. Wij voeren het saneringsonderzoek Blekerijweg, IJsselmuiden uit.
 2. Wij beheersen bestaande spoedeisende bodemsaneringen.
 3. Wij monitoren conform het programma 2020 Bureau Asbestbodem Sanering.
 4. Wij stellen het programma 2021 Bureau Asbestbodem Sanering vast.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken

Acties

 1. Wij zorgen ervoor dat ook niet-draagkrachtige eigenaren de sanering van hun asbestdak kunnen financieren.
 2. Wij zorgen ervoor dat bedrijven asbestdaksanering collectief kunnen aanbesteden.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

2.2.3 Beheer nazorgfonds

Acties

 1. Wij stellen het jaarverslag 2019 en de begroting 2021 op voor het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen.
 2. Wij hebben bestuurlijk overleg met de exploitanten van de stortlocaties.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven

Acties

 1. Wij ondersteunen met erfcoaches de eigenaren van minimaal 750 erven bij het maken van een stappenplan voor de toekomst van het erf.
 2. Wij presenteren per deelnemende gemeente twee voorbeelderven.
 3. Wij voeren halverwege 2020 een tussenevaluatie uit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen

Acties

 1. Wij voeren samen met onze partners het Plan van Aanpak voor Groene Schoolpleinen uit.
 2. Wij helpen gemeenten en inwoners met financiële ondersteuning en kennis­uitwisseling  bij het vergroenen van de bebouwde omgeving.
 3. Wij stimuleren groene maatschappelijke initiatieven via de subsidieregeling 'Natuur en Samenleving' en de prijsvraag Groen, Groener, Groenst.
 4. We bouwen het netwerk van Groene Lopers verder uit.
 5. We bevorderen met communicatieactiviteiten het bewustzijn over de betekenis van natuur voor mensen en streven daarin naar duurzame gedragsverandering.
 6. We werken samen met partners aan het project ‘Overijssel Tuiniert’.
 7. We dragen bij aan het financieren van projecten die natuur en gezondheid verbinden.
 8. We breiden het netwerk zorg- en groen uit en zetten in op groene leermodules.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging Vooraankondiging resultaatbestemming

4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit

Acties

 1. Wij verkennen de relatie van de veranderende mobiliteit en andere transities.
 2. Wij leveren samen met de wegbeheerders in Overijssel een referentiekader van onze wegen op.
 3. Wij leveren samen met de wegbeheerders in Overijssel een Actieprogramma Wegen op.
 4. Wij voeren studies uit ter onderbouwing van mobiliteitsvraagstukken en/of lobbydossiers.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.3.2 Goed en veilig fietsnetwerk

Acties

 1. Wij werken de voorlopige ontwerpen uit van de nadere verkenning van 9 regionale fietsroutes en de F35.
 2. Wij onderzoeken de mogelijkheden naar knooppuntontwikkeling / overstappunten (hubs) inclusief het fietsparkeren.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid

Acties

 1. Wij (mede)financieren gemeentelijke/provinciale infrastructurele projecten ter verbetering van verkeersveiligheid en dragen op die wijze bij aan de uitvoering van het landelijk Strategisch Plan Verkeerveiligheid 2030.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging Vooraankondiging resultaatbestemming

4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid

Acties

 1. Wij geven samen met partners uitvoering aan het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en het meerjarenprogramma Verkeersveiligheid.
 2. Wij participeren in het ROV Oost-Nederland, dat haar werkplan 2020 uitvoert.
 3. Wij verlenen subsidiebijdragen aan gemeentelijke projecten en programma's op het gebied van gedragsbeïnvloeding.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Vooraankondiging resultaatbestemming

6.5.1 Overijsselaars bewegen hun leven lang

Acties

 1. Wij bekrachtigen onze samenwerking met gemeenten en betrokken organisaties. We sluiten aan bij de ambities in gemeentelijke sportakkoorden en van maatschappelijke initiatieven. Waar gezamenlijke en regionale ambities ontstaan, landen deze in een Overijssels sportakkoord.
 2. Wij investeren samen met sportbedrijven, gemeenten en betrokken organisaties in een kennisinfrastructuur sport en bewegen. Onder andere door het inzetten van talentregisseurs.
 3. Wij investeren in projecten die bijdragen aan meer bewegen en gezondheid door Overijsselaars. Dit doen wij onder andere door investeren in projecten die gericht zijn op het benutten van de openbare ruimte voor meer bewegen en projecten die zich richten op kwetsbare doelgroepen.
 4. We vergroten bewustwording van het belang van gezondheid door deze als rode draad in de omgevingsvisie te verweven.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.6.1 Nieuwe diensten, voorzieningen en activiteiten

Acties

 1. Wij maken een investeringsvoorstel voor de impuls van € 1 miljoen uit het coalitieakkoord voor sociale kwaliteit.
 2. Wij werken mee aan een actieplan leefbaar platteland.
 3. Wij ondersteunen maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan een passend voorzieningenniveau in dorpen en wijken, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van nieuwe diensten en voorzieningen.
 4. Wij stimuleren nieuw noaberschap door het mede mogelijk maken van projecten en experimenten.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.6.2 Ondersteunen inzet vrijwilligers

Acties

 1. Wij investeren in een online community die bijdraagt aan delen en leren van professionals en initiatiefnemers (voortzetten beleid).
 2. Wij evalueren de aanpak '4D makelaars', gericht op ondersteunen van maatschappelijk initiatieven (voortzetten beleid).
 3. Wij organiseren de vrijwilligersprijs.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen