Prestaties (125)

1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid

Acties

 1. Wij houden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening actueel en zorgen ervoor dat deze Omgevingswetproof zijn.
 2. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 0,6 miljoen voor de herziening Omgevingsvisie uit het Coalitieakkoord waarbij we ingaan op aanpak en proces en voeren ter voorbereiding hierop onderzoeken en verkenningen uit.
 3. Wij verkennen de consequenties van de transities (energie, klimaat, circulair) op stad en platteland, en op de ruimtelijke relatie daartussen.
 4. Wij zetten indien nodig of wenselijk ons ruimtelijk instrumentarium in.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

Acties

 1. Wij voeren pilots uit in het kader van de transities (energie, klimaat, circulair) die input zijn voor de beleidsontwikkeling.
 2. Wij ontwikkelen met onze partners aanscherpingsmogelijkheden van ons beleid op de kwaliteitssturing (onder andere doorontwikkeling Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving).
 3. Wij voeren samen met regionale partners de Omgevingsagenda Oost en IJsselmeer Gebiedsagenda uit.
 4. Wij werken samen met onze partners aan beleidsbeslissingen in het kader van integraal riviermanagement.
 5. Wij maken deel uit van de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht waarin we onder andere werken aan het kunstwerk Poort van het Vechtdal.
 6. Wij voeren de lopende afspraken uit de ontwikkelagenda's voor Twente en Zwolle Kampen Netwerkstad (Spoorzone Zwolle) uit.
 7. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 0,55 miljoen voor samenwerkingsverbanden water uit het Coalitieakkoord.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Vooraankondiging resultaatbestemming

1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond

Acties

 1. Wij werken samen met partners aan bewustwording en participatie rond het benutten en beschermen van de ondergrond zoals het organiseren van de maand van de bodem.
 2. Wij stimuleren gemeenten om ruimtelijk beleid op te stellen waarbij de ondergrond een bijdrage levert aan de maatschappelijke opgaven. Hiermee zorgen we dat de gemeenten zijn voorbereid op hun nieuwe taken onder de Omgevingswet.
 3. Wij scherpen het provinciaal beleid aan op bodemenergie en geothermie in het licht van de regionale energiestrategieën.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium

Acties

 1. Wij kopen, verkopen en beheren gronden en opstallen ten behoeve van provinciale doelen en projecten, binnen de kaders van de Nota Grondbeleid 2018.
 2. Wij informeren u met de Meerjaren Investeringsprognose Grond (MIG) bij de jaarrekening over de ontwikkelingen in ons grondeigendom.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

1.1.5 Programma Omgevingswet

Acties

 1. Wij optimaliseren de samenwerking met onze ketenpartners ter voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Dit doen we onder andere met ‘omgevingstafels’.
 2. Wij maken onze interne werkprocessen omgevingswet-proof en sluiten deze aan op het Digitale Stelsel omgevingswet.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Vooraankondiging resultaatbestemming

1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit

Acties

 1. Wij co-financieren samen met de waterschappen projecten in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
 2. Wij ontwikkelen in de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater instrumentarium om het doelbereik van de Kaderrichtlijn Water te realiseren.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater

Acties

 1. Wij informeren u over de gezamenlijke grondwateragenda in Rijn-Oost en starten met de uitvoering hiervan.
 2. Wij werken met partners aan de uitvoering van het lopende maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2016-2021.
 3. Wij stellen samen met partners een maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland op voor uitvoeringsperiode 2022-2027.
 4. Wij voeren samen met partners de acties uit van de landelijke ‘droogtetafel’ en de Overijsselse droogte evaluatie.
 5. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 1,4 miljoen voor droogte uit het Coalitieakkoord.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst

Acties

 1. Wij voeren het programma Boeren voor Drinkwater uit in het kader van de bestuursovereenkomst Nitraat.
 2. Wij werken in het Maatregelenprogramma Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning met partners aan het veiligstellen van onze drinkwaterwinningen.
 3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 0,7 miljoen voor drinkwater uit het Coalitieakkoord.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast

Acties

 1. Wij doen u een voorstel voor een nieuwe normering voor regionale keringen.
 2. Wij ontwikkelen met onze partners nieuw beleid ten aanzien van wateroverlast en de bijbehorende normering.
 3. Wij participeren in projecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water

Acties

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af, binnen de wettelijke termijn.
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
 3. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.
 4. Wij intensiveren ons toezicht in grondwaterbeschermingsgebieden en informeren inwoners, bedrijven en medeoverheden hierover.  

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

1.2.6 IJsseldelta fase 1

Acties

 1. Wij ronden het projectdeel Ruimte voor de Rivier IJsseldelta-Zuid (financieel) af.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Vooraankondiging resultaatbestemming

1.2.7 IJsseldelta fase 2

Acties

 1. Wij voeren de aanbestedingsprocedure voor het recreatieterrein uit nadat de minister het benodigde (MIRT-3) besluit heeft genomen.
 2. Wij starten na de aanbesteding met de uitvoering van de voorzieningen op het recreatieterrein.

Status

Inhoudelijke kleurscore

R

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's

Acties

 1. Wij voeren de woonafspraken 2016-2020 uit en ronden deze af.
 2. Wij werken aan het vervolg van de woonafspraken vanaf 2021 in de samenwerking wonen.
 3. Wij voeren onze wettelijke taken uit als toezichthouder huisvesten statushouders.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad

Acties

 1. Wij benutten onze netwerken zoals de Woonkeuken voor netwerksturing en samenwerking op het woondomein.
 2. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 2,35 miljoen uit het Coalitieakkoord voor het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad, waarbij we onder andere ingaan op kwalitatief programmeren.
 3. Wij werken in pilots met Zwolle en Enschede aan adaptief plannen binnen bestaand bebouwd gebied.
 4. We doen u een voorstel voor het vervolg van de pilot Vechtdal voor recreatiewoningen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging Vooraankondiging resultaatbestemming

1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050

Acties

 1. Wij gaan in gesprek met partners over welke risico’s en knelpunten wel en niet acceptabel zijn (risicodialoog), op basis van de stresstesten.
 2. Wij stellen samen met gemeenten en waterschappen uitvoeringsprogramma’s op (actieplannen), op basis van de risicodialogen. Daarin staan de maatregelen die nodig zijn om klimaatadaptief te kunnen handelen.
 3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor een deel van de resterende impuls van € 7,45 miljoen uit het Coalitieakkoord, voor actieplannen hitte-, droogte- en wateroverlast en eerste pilots voor projecten groen en blauw in de stad en waterveiligheid IJssel-Vechtdelta.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging Vooraankondiging resultaatbestemming

1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied

Acties

 1. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 28,3 mln uit het Coalitieakkoord voor ruimtelijke kwaliteit in bebouwd gebied en de stadsbeweging.
 2. Wij werken samen met onze netwerken aan vitaliteit van de binnensteden.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland

Acties

 1. Wij stellen investeringsvoorstellen op voor de resterende impuls van € 3,75 mln uit het Coalitieakkoord voor een Actieplan Leefbaar Platteland en de aanpak Overijssel op Streek. Ter voorbereiding hierop ontsluiten we data door het uitvoeren van een Krachtige Kernen Monitor.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid

Acties

 1. Wij betrekken de resultaten van de beleidsverkenning milieu en gezondheid uit 2019 bij de ontwikkeling van gezondheid als rode draad in de omgevingsvisie.
 2. Wij werken met gemeenten, GGD en andere partners uit hoe de gezondheid van inwoners meer centraal kan worden gesteld in milieu- en omgevingsbeleid.
 3. Wij leveren inbreng in nationale en interprovinciale beleidstrajecten, zoals de nationale omgevingsvisie, de ontwikkeling van een nieuw landelijk luchtakkoord en de omgevingswet.
 4. Wij stellen het beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 1 december en het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 31 december.
 5. Wij voeren de wettelijke coördinatietaak uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
 6. Wij bereiden ons voor op besluitvorming over vliegveld Lelystad en de herziening van het luchtruim door inhuur van kennis en het organiseren van een nulmeting.
 7. Wij voeren de pilotprojecten aanpak schone rivieroevers Overijssel, ecologische bestrijding van de Eikenprocessierupsen en het Senshagen uit

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Vooraankondiging resultaatbestemming

2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu

Acties

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn.
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma VTH.
 3. Wij geven opdrachten aan de omgevingsdiensten voor uitvoering van de ingebrachte taken.
 4. Wij beoordelen bij risicovolle bedrijven de vergunningen jaarlijks op actualiteit, bij overige bedrijven doen wij dit eenmaal in de vijf jaar.
 5. Wij versnellen het actualiseren van vergunningen van bedrijven met betrekking tot energie, het landelijk afvalbeheerplan en zeer zorgwekkende stoffen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

2.1.3 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)

Acties

 1. Wij adviseren over en toetsen op het gebied van milieu- en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen en projecten van derden.
 2. Wij brengen milieu- en duurzaamheidseffecten van (eigen) plannen en projecten in beeld.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

2.1.4 Monitoring en evaluatie milieu en gezondheid

Acties

 1. Wij monitoren de luchtkwaliteit in Overijssel.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties

Acties

 1. Wij voeren het saneringsonderzoek Blekerijweg, IJsselmuiden uit.
 2. Wij beheersen bestaande spoedeisende bodemsaneringen.
 3. Wij monitoren conform het programma 2020 Bureau Asbestbodem Sanering.
 4. Wij stellen het programma 2021 Bureau Asbestbodem Sanering vast.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken

Acties

 1. Wij zorgen ervoor dat ook niet-draagkrachtige eigenaren de sanering van hun asbestdak kunnen financieren.
 2. Wij zorgen ervoor dat bedrijven asbestdaksanering collectief kunnen aanbesteden.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

2.2.3 Beheer nazorgfonds

Acties

 1. Wij stellen het jaarverslag 2019 en de begroting 2021 op voor het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen.
 2. Wij hebben bestuurlijk overleg met de exploitanten van de stortlocaties.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

Acties

 1. Wij implementeren de aanbevelingen van de tussenevaluatie programma Nieuwe Energie Overijssel.
 2. Wij ontwikkelen met de regio’s de Regionale Energiestrategie 2030 voor Twente en West-Overijssel.
 3. Wij ondersteunen de ontwikkeling van aardgasvrije wijken.
 4. Wij stimuleren duurzame warmtevoorziening door ontwikkeling van warmtenetten voor gebruik van restwarmte en geothermie.
 5. Wij versterken de ontwikkelcapaciteit voor lokale initiatieven en projecten zon- en windenergie bij bedrijven en gemeenten en monitoren de ontwikkeling van zonnevelden.
 6. Wij realiseren 23,5 MW windenergie in de Veenwieken, 8,4 MW windenergie in windpark Nieuwleusen Synergie in de gemeente Dalfsen en 12 MW windenergie in windpark Staphorst WDS.
 7. Wij stimuleren aardwarmte en bodemenergie en ondersteunen verdere projectontwikkeling en realisatie van aardwarmteprojecten Zwolle en Kampen.
 8. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls van € 20 mln voor energietransitie uit het Coalitieakkoord.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel

Acties

 1. Wij streven er in 2020 naar om via Energiefonds Overijssel minimaal € 20 miljoen te investeren in projecten gericht op hernieuwbare energie en energiebesparing.
 2. Wij gaan na welke mogelijkheden er zijn om de voorwaarden van het Energiefonds te verruimen, zodat lokale initiatieven daar ook gebruik van kunnen maken.
 3. Wij stellen als aandeelhouder het jaarplan en de begroting voor 2020 en het jaarverslag over 2019 van het fonds vast.
 4. Wij zien als aandeelhouder toe op uitvoering van het jaarplan 2020 van Energiefonds Overijssel.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)

Acties

Wij oefenen het aandeelhouderschap uit van Enexis door:

 1. Het sturen op de doelen van het strategisch plan van Enexis;
 2. Het uitvoeren van de jaarlijkse beleidsplannen;
 3. De vaststelling van de jaarrekening, met inbegrip van het daarbij behorende dividendbeleid.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven

Acties

 1. Wij ondersteunen met erfcoaches de eigenaren van minimaal 750 erven bij het maken van een stappenplan voor de toekomst van het erf.
 2. Wij presenteren per deelnemende gemeente twee voorbeelderven.
 3. Wij voeren halverwege 2020 een tussenevaluatie uit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap

Acties

 1. Wij doen beleidsontwikkelend onderzoek in relatie tot natuur en klimaat voor stedelijk en landelijk gebied.
 2. Wij bepalen, op basis van onze ervaringen bij de uitvoering van ons natuurbeleid, welke onderdelen van het beleid om bijstelling vragen. Deze verwerken wij bij de periodieke actualisatie van de Omgevingsvisie.
 3. Wij beoordelen of relevante ontwikkelingen in ‘de buitenwereld’, zoals nieuwe kennis of jurisprudentie, aanleiding zijn voor bijstelling van beleid.
 4. Wij ontwikkelen producten en instrumenten waarmee we het voor initiatiefnemers gemakkelijker maken te voldoen aan de Wet natuurbescherming.
 5. Wij organiseren jaarlijks een natuurcongres om met onze partners de uitvoering van de natuurvisie te optimaliseren.
 6. Wij geven invulling aan onze zorgplicht voor invasieve soorten.
 7. Wij stellen het beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 1 november en het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 31 december.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

Acties

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn.
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma VTH.
 3. Wij voeren onze wettelijke coördinatietaak met betrekking tot handhaving van de groene wetten uit.
 4. Wij voeren pilots uit voor het gebruik van data en nieuwe technieken in toezicht en handhaving.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000

Acties

 1. Wij ronden de eerste generatie beheerplannen af.
 2. Wij passen beheerplannen aan op basis van jurisprudentie en nieuwe inzichten.
 3. Wij bereiden de tweede generatie beheerplannen voor.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.1.4 Beheer natuurterreinen

Acties

 1. Wij subsidiëren het beheer van 46.000 – 48.000 hectare natuur.
 2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
 3. Wij werken samen met de beheerders aan de verdere verbetering van de kwaliteit van het natuurbeheer.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

Acties

 1. Wij subsidiëren 3.200 – 4.800 hectare agrarisch natuurbeheer.
 2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
 3. Wij stimuleren dat de agrarische collectieven aanvullende maatregelen uitvoeren voor behoud en inrichting van de leefgebieden voor weidevogels.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit

Acties

 1. Wij ontwikkelen en ondersteunen maatregelen om de condities voor aandachtsoorten te verbeteren.
 2. Wij stimuleren dat kennis over aandachtsoorten wordt gedeeld, zodat maatregelen geoptimaliseerd kunnen worden.
 3. We stimuleren activiteiten om de samenleving te betrekken bij de soorten die Overijssel rijk is.
 4. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls van € 2 mln voor biodiversiteit uit het Coalitieakkoord. 
 5. We werken samen met gemeenten aan meer biodiversiteit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap

Acties

 1. Wij coördineren de monitoring van het Natuurnetwerk Nederland in Overijssel.
 2. Wij leveren gegevens aan voor de landelijke Voortgangsrapportage natuur.
 3. Wij voeren de monitoring van het agrarisch natuurbeheer uit.
 4. Wij voeren de monitoring van Natura2000 uit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Vooraankondiging resultaatbestemming

3.2.1 Beheer landschap

Acties

 1. Wij ondersteunen het landschapsbeheer in Overijssel via de aanpak Streekeigen landschapsbeheer.
 2. Wij zorgen in samenwerking met onze partners voor een ondersteuning van vrijwilligers in natuur en landschap.
 3. Wij verbreden samen met partners het vrijwilligerswerk om in te spelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en ambities.
 4. Wij voeren met partners het Actieplan 1,1 mln bomen uit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging Vooraankondiging resultaatbestemming

3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen

Acties

 1. Wij voeren samen met onze partners het Plan van Aanpak voor Groene Schoolpleinen uit.
 2. Wij helpen gemeenten en inwoners met financiële ondersteuning en kennis­uitwisseling  bij het vergroenen van de bebouwde omgeving.
 3. Wij stimuleren groene maatschappelijke initiatieven via de subsidieregeling 'Natuur en Samenleving' en de prijsvraag Groen, Groener, Groenst.
 4. We bouwen het netwerk van Groene Lopers verder uit.
 5. We bevorderen met communicatieactiviteiten het bewustzijn over de betekenis van natuur voor mensen en streven daarin naar duurzame gedragsverandering.
 6. We werken samen met partners aan het project ‘Overijssel Tuiniert’.
 7. We dragen bij aan het financieren van projecten die natuur en gezondheid verbinden.
 8. We breiden het netwerk zorg- en groen uit en zetten in op groene leermodules.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging Vooraankondiging resultaatbestemming

3.3.1 Aanpak Stikstof

Acties

 1. Wij dragen bij aan een nieuw landelijk beleidskader voor verdere reductie van stikstof depositie.
 2. Wij werken een beleidskader uit voor beweiden en bemesten en voormalig meldingsplichtige of vrijgestelde activiteiten.
 3. Wij werken aan het inzichtelijk maken van de perspectieven voor economische ontwikkelingen op korte termijn.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.3.2 Nationale parken

Acties

 1. Wij werken met onze Nationale parken samen om de synergie tussen economie, natuur en samenleving optimaal te benutten.
 2. Wij faciliteren de Nationale parken in hun ontwikkeling van trede twee naar drie binnen de standaard voor de nationale parken.
 3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls van € 1 mln voor Nationale parken uit het Coalitieakkoord.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken

Acties

 1. We ondersteunen de recreatiesector en ondernemers op bedrijventerreinen bij het uitvoeren van de plannen voor meer groen.
 2. We voeren de prijsvraag Ereprijs uit.
 3. Wij ontwikkelen een programmatische aanpak voor een natuurinclusieve provinciale infrastructuur. We voeren tenminste 3 pilots uit.
 4. Wij begeleiden pilotprojecten met een soortenmanagementplan.
 5. Wij brengen de “toolbox natuurinclusief werken” onder de aandacht en wisselen ervaringen uit met partijen in de bouw en infrastructuur.
 6. We organiseren een symposium ‘natuurinclusief bouwen’ in het najaar van 2020.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.3.4 Faunabeheer

Acties

 1. Wij verlenen subsidie aan de Faunabeheereenheid (FBE).
 2. Wij vergoeden faunaschade onder voorwaarden.
 3. Wij onderzoeken welke acties nodig zijn om robuuste populaties zoveel mogelijk in balans te brengen met menselijk gebruik.
 4. Wij stellen in overleg met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties een plan van aanpak op voor bestrijding van invasieve exoten (waaronder de eikenprocessierups). Indien voor de uitvoering hiervan extra middelen nodig zijn komen wij hier bij de Perspectiefnota 2021 op terug.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw

Acties

 1. Wij doen verkenningen, ontwikkelen beleid en bepalen de inzet van de provincie voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (EU) en de transitie naar een duurzame sector.
 2. Wij ondersteunen het (landelijke) kennisplatform veehouderij en humane gezondheid.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Vooraankondiging resultaatbestemming

3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food

Acties

 1. Wij stellen een uitvoeringsprogramma Agro&Food op en voeren deze samen met betrokken partijen uit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

3.4.3 Landbouwstructuurversterking

Acties

 1. Wij voeren de lopende landinrichtingsprojecten Staphorst en Blokzijl-Vollenhove uit en ronden de overige landinrichtingsprojecten af.
 2. Wij gaan, afhankelijk van het resultaat van het debat in PS over de evaluatie van het programma landbouwstructuurversterking, na op welke wijze inzet van het instrument andere doelen kan dienen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.4.4 Milieu innovatie in de landbouw

Acties

 1. Wij ondersteunen (lopende) doorbraak­projecten, waarbij met een gezonde bedrijfsvoering overgeschakeld wordt op kringlooplandbouw met een kleinere ecologische voetafdruk in een duurzame voedselketen.
 2. We werken de resultaten van de strategie­ontwikkeling voor de verduurzaming landelijk gebied verder uit ten behoeve van de herziening van de Omgevingsvisie.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland

Acties

 1. Wij ronden voor alle Natura-2000 gebieden de (voor)ontwerp ruimtelijke plannen af.
 2. Wij starten in vrijwel alle gebieden de (voorbereiding van de) uitvoering van herstelmaatregelen.
 3. Wij stimuleren de totstandkoming van de verbetervoorstellen, als onderdeel van de NNN.
 4. Wij voeren gesprekken over schadeloosstelling met de grondeigenaren die geraakt worden door de uitvoering van de herstelmaatregelen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

3.5.2 Gebiedsprogramma Veenweidegebied

Acties

 1. Wij starten samen met overheden en inwoners de uitwerking van het gebiedsprogramma Veenweidegebied in het kader van het klimaatakkoord en het IBP-Vitaal Platteland.
 2. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls van € 3 mln voor veenweideproblematiek uit het Coalitieakkoord.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

Acties

 1. Wij handelen de jaarbijdrage Groenfondsleningen (via het Nationaal Groenfonds en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ten behoeve van particuliere natuurrealisatie (SKNL) administratief af.
 2. Wij handelen de subsidieregeling Tender Particuliere Natuurrealisatie (openstelling t/m 31-12-2019) gericht op realiseren van circa 70 ha nieuwe natuur administratief af. De uitvoering van de projecten loopt door in 2020 en verder.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging PS Begrotingswijziging

3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof

Acties

 1. Wij stellen een Plan van Aanpak op.
 2. Wij starten in zes gebieden gebiedstafels.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit

Acties

 1. Wij verkennen de relatie van de veranderende mobiliteit en andere transities.
 2. Wij leveren samen met de wegbeheerders in Overijssel een referentiekader van onze wegen op.
 3. Wij leveren samen met de wegbeheerders in Overijssel een Actieprogramma Wegen op.
 4. Wij voeren studies uit ter onderbouwing van mobiliteitsvraagstukken en/of lobbydossiers.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak

Acties

 1. Wij actualiseren samen met onze partners ons meerjarig investeringsprogramma Mobiliteit op basis van onze Koersdocumenten en Beleidsimpulsen.
 2. Wij stellen samen met onze partners de bestedingsplannen Mobiliteit 2021 op en verwerken dit in onze begroting.
 3. Wij stellen samen met de gemeenten het uitvoeringsprogramma (UVP) voor 2021 op waarin gemeentelijke en provinciale projecten en/of maatregelen worden gesubsidieerd.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken

Acties

 1. Wij ontwikkelen het Rijksprogramma Slimme en Duurzame mobiliteit en voeren dit uit.
 2. Wij geven invulling aan de uitwerking van het Klimaatakkoord om onze systemen te verduurzamen.
 3. Wij werken samen met de wegbeheersers aan de digitaliseringsopgave mobiliteit.
 4. Wij werken binnen de Werkgeversaanpak aan de vermindering van autogebruik door in te zetten op bewustwording en beloning.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken

Acties

 1. Wij voeren samen met onze partners innovatieve slimme mobiliteitsprojecten uit, waaronder: slimme verkeerslichten, open data (ten behoeve van Talking Traffic), innovaties rond fiets en innovatieve mobiliteitsdiensten (MaaS = Mobility as a Service).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.2.1 Transities Openbaar Vervoer

Acties

 1. Wij realiseren nieuwe infrastructuur voor de energievoorziening van de bussen.
 2. Wij werken mee aan het Rijksprogramma ‘Toekomstbeed OV 2040’, waarin wij nadenken over knooppunten en de aansluiting van nationale treindiensten op de regionale treindiensten. Leidraad daarbij is ons eigen koersdocument OV
 3. Wij stellen kaders en begeleiden de vervoerders bij de introductie van nieuwe betaalwijzes in het openbaar vervoer.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen

Acties

 1. Wij laten door ProRail een verkenning uitvoeren naar de elektrificatie van de treinverbinding Almelo-Mariënberg-Hardenberg ter voorbereiding op besluitvorming over een verdere planuitwerking.
 2. Wij onderzoeken in overleg met Gelderland de mogelijkheden van verduurzaming van de treinverbinding Zutphen-Hengelo-Oldenzaal, in relatie tot de concessiewissel in 2023.
 3. Wij onderzoeken samen met de Duitse partners en Euregio (Interregstudie) de mogelijkheden van verduurzaming van de treinverbindingen Enschede-Gronau- Münster/Dortmund in relatie tot de concessiewissel in 2026.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein

Acties

 1. We implementeren de concessie IJssel-Vecht.
 2. We bereiden de aanbesteding OV-concessie Berkel-Dinkel voor (2023).
 3. Wij coördineren de wervingsacties van vervoerders voor nieuwe reizigers.
 4. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls uit het Coalitieakkoord van € 1 miljoen voor OV, stations en sociale veiligheid.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging PS Begrotingswijziging

4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer

Acties

 1. Wij voeren onderzoeken uit naar opwaardering van de diverse treinverbindingen in Overijssel waarbij prioriteit wordt gegeven aan de treinverbinding Zwolle – Enschede (-Münster).
 2. Wij werken een investeringsvoorstel uit voor de impuls uit het coalitieakkoord van € 2 miljoen voor Niet actief beveiligde overwegen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.2.5 Spoor Zwolle - Kampen

Acties

 1. Wij ronden met de spoorbeheerder de werkzaamheden af van het project vernieuwing Kamperlijn.
 2. Wij implementeren met de vervoerder de opening van station Zwolle Stadshagen en monitoren de uitvoering van de gewijzigde treindienst.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

Acties

 1. Wij bewaken de uitvoering van aanvullende werkzaamheden rond de elektrificatie en versnellingsmaatregelen (onder meer aanvullende stroomvoorziening).
 2. Wij monitoren de inzet van de intercity en voeren onderzoeken uit naar verdere kwaliteitsverbeteringen van de treinverbinding Zwolle-Enschede. Hierbij gaat het om:
  • verhogen van de capaciteit
  • versnellen van de Intercity en de Sprinter
  • en het laten rijden van een tweede Intercity / kwartiersdienst.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.3.1 Stimuleren fietsgebruik

Acties

 1. Wij stimuleren het fietsgebruik door projecten te ontwikkelen en uit te voeren gericht op gedragsbeïnvloeding en techniek. Dit doen wij samen met onze partners.
 2. Wij werken de voorlopige ontwerpen uit van de nadere verkenning van 9 regionale fietsroutes en de F35.
 3. Wij onderzoeken de mogelijkheden naar knooppuntontwikkeling / overstappunten (hubs) inclusief het fietsparkeren.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging PS Begrotingswijziging

4.3.2 Goed en veilig fietsnetwerk

Acties

 1. Wij werken de voorlopige ontwerpen uit van de nadere verkenning van 9 regionale fietsroutes en de F35.
 2. Wij onderzoeken de mogelijkheden naar knooppuntontwikkeling / overstappunten (hubs) inclusief het fietsparkeren.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)

Acties

 1. Wij geven onder regie van POLO, samen met de logistieke stakeholders, uitvoering aan het meerjarenprogramma Goederenvervoer en logistiek.
 2. Wij ondersteunen de POLO (secretariaat, aanjager kernteam en werktafels) en de logistieke netwerkorganisaties bij cluster- en netwerkactiviteiten.
 3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls uit het Coalitieakkoord van € 1,8 miljoen voor schoon goederenvervoer en logistiek.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)

Acties

 1. Wij bedenken met partners maatwerkoplossingen voor logistieke vragen, onder meer stadslogistiek (koppeling met het Klimaatakkoord), afvallogistiek, zorglogistiek en bouwlogistiek.
 2. Wij realiseren slimme infrastructuur door het uitvoeren van projecten als Talking Traffic en Blauwe Golf.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer Binnenvaart

Acties

 1. Wij versterken via de Green Deal Binnenvaart de positie van de binnenvaart, door een actief verandering van vervoerswijze beleid (modal shift) te voeren van weg naar water.
 2. Wij stimuleren via de Green Deal Binnenvaart de vergroening van de binnenvaartvloot.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk

Acties

 1. Wij creëren een robuust vaarwegennet, onder meer door onze betrokkenheid bij het verruimen van de Twentekanalen, project sluis Kornwerderzand en het onderzoek ‘Handelingsperspectieven Droogte’.
 2. Wij onderzoeken samen met de partners de mogelijkheden voor meer parkeergelegenheid voor vrachtauto’s.
 3. Wij behartigen de belangen van Overijssel op het dossier Vrachtwagenheffing.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid

Acties

 1. Wij (mede)financieren gemeentelijke/provinciale infrastructurele projecten ter verbetering van verkeersveiligheid en dragen op die wijze bij aan de uitvoering van het landelijk Strategisch Plan Verkeerveiligheid 2030.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging Vooraankondiging resultaatbestemming

4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid

Acties

 1. Wij geven samen met partners uitvoering aan het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en het meerjarenprogramma Verkeersveiligheid.
 2. Wij participeren in het ROV Oost-Nederland, dat haar werkplan 2020 uitvoert.
 3. Wij verlenen subsidiebijdragen aan gemeentelijke projecten en programma's op het gebied van gedragsbeïnvloeding.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Vooraankondiging resultaatbestemming

4.6.1 A1

Acties

 1. Wij begeleiden de uitvoering van fase I en II (Deventer-Azelo).
 2. Wij voeren samen met de gemeenten langs de A1 de planuitwerkingfase uit en begeleiden de uitvoering van de gebiedsplannen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid

Acties

 1. Wij (mede)financieren gemeentelijke/provinciale projecten ter verbetering van de bereikbaarheid.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

4.6.2 A28

Acties

 1. Wij agenderen bij de ministerie van IenW en de Tweede Kamer de nodige vervolgstappen voor de instandhouding en verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroom op de Rijksweg A28, dit naar aanleiding van afronding MIRT onderzoek november 2019.
 2. Wij geven daarbij prioriteit aan de A28 corridor bij Zwolle in samenhang met onderliggend weggennet (ring/N35/N50/N340). Wij streven daarbij naar een MIRT-verkenning voor de langere termijn en beter benutten pakketten (slim en duurzaam) voor de kortere termijn.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.6.3 N35 – Lopende projecten

Acties

 1. Wij bewaken het proces richting een onherroepelijk tracébesluit door Minister I&W voor Nijverdal-Wierden.
 2. Wijthmen- Nijverdal: Rijkswaterstaat voert maatregelen uit. Ook de planstudie Haarle wordt uitgevoerd.
 3. Wij ronden de planstudie Knooppunt Raalte af en bereiden de realisatiefase voor.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

4.6.4 N35 – Marsroute

Acties

 1. Wij agenderen verdere opwaardering van de N35 tussen Wijthmen – Nijverdal bij ministerie IenW via het MIRT en via lobby richting Tweede Kamer. Einddoel is uitvoering minimaal 2x2 100 km/uur met ongelijkvloerse kruisingen en gescheiden rijstroken.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.6.5 N50

Acties

 1. Wij werken mee aan de planstudie Rijksweg N50 Kampen Zuid-Kampen.
 2. Wij agenderen problematiek op de N50 bij ministerie IenW via het MIRT en via lobby richting Tweede Kamer.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.6.6 N307

Acties

 1. Wij verrichten de voorbereidende werkzaamheden voor de vergunningen voor aanleg van de N307.
 2. Wij bereiden de realisatiefase voor.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)

Acties

 1. Wij starten met de werkzaamheden aan het nieuwe tracé bij de aansluiting met de A28.
 2. Wij starten met de uitvoering van de onderdoorgang in de N377 in Balkbrug.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.6.8 N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase)

Acties

 1. Wij ronden de uitvoering van de N348 (financieel) af.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten

Acties

 1. Wij realiseren de aansluiting Oude Deventerweg - Landweerweg (N733).
 2. Wij realiseren de aansluiting Lossersestraat - Noord Esmarkerrondweg (N732).
 3. Wij realiseren de rotonde Meenteweg Olst (N337).
 4. Wij ronden de planstudie F35 Enschede-Oldenzaal af.
 5. Wij ronden de planstudie aansluiting N315/N768 Danspaleis af.
 6. Wij ronden de planstudie Herstel Deldener Esch (Pact van Twickel) af.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur

Acties

 1. Wij bevorderen de doorstroming door het beter benutten van bestaande infrastructuur.
 2. Wij voeren samen met alle wegbeheerders in Overijssel Dynamisch Verkeersmanagement uit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur

Acties

 1. Wij voeren het geprogrammeerde onderhoud aan de provinciale infrastructuur uit conform de tabel in bijlage 'Meerjarenuitvoeringsprogramma provinciale wegen'.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur

Acties

 1. Wij verbeteren de knelpunten binnen het vervangingsprogamma Wegen en pakken deze de komende jaren structureel op.
 2. Wij bereiden voor en voeren de vervanging van wegen en kunstwerken uit conform het Statenbesluit PS/2016/300 en PS/2018/414.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs

Acties

 1. Wij stellen in 2019 een investeringsvoorstel op voor de impuls uit het Coalitieakkoord van € 8,5 miljoen voor de arbeidsmarkt.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

5.2.1 Regio Deal Twente

Acties

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regiodeal. Het actieprogramma heeft vier actielijnen: Techniek als motor, Arbeidsmarkt & Talent, Bereikbaarheid & Vestigingsklimaat (Topwerklocaties) en Circulaire Economie & Duurzaamheid.
 2. Wij investeren met het rijk, de provincies Noord-Brabant en Gelderland en regio's, bedrijven en kennisinstellingen onder de vlag van PhotonDelta samen € 236 miljoen in het versnellen van de ontwikkeling van geïntegreerde fotonica.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

5.2.2 Regio Deal Zwolle

Acties

 1. Wij monitoren de uitvoering van de regio deal.
 2. Wij richten in samenwerking met de Regio Zwolle de Kassiersfunctie in en starten met de feitelijke uitvoering daarvan.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

5.2.3 Cleantech Regio

Acties

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regiodeal. De Regiodeal omvat drie ambities: beschikbaarheid van gekwalificeerde mensen, inclusieve arbeidsmarkt met plek voor iedereen en wendbaarheid van mensen en systemen om voorbereid te zijn op veranderingen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn

Acties

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regiodeal. De Regiodeal omvat drie thema’s: visitor en bestemmingsmanagement, hoogwaardig verblijf en beleving en aantrekkelijk Giethoorn.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

5.3.1 Werklocaties: basis op orde

Acties

 1. Wij monitoren de uitvoering van de met de gemeenten gemaakte programmeringsafspraken.
 2. Wij geven uitvoering aan de gebiedsgerichte aanpak van werklocaties met gerichte investeringen door de Herstructureringsmaatschappij Overijssel.
 3. Wij spelen in op kansen die ontstaan bij het verbeteren van werklocaties, afhankelijk van de investeringsbereidheid in het veld.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

5.3.2 Werklocaties provinciale participaties

Acties

 1. Wij beheren de bestaande participaties Regionaal Bedrijventerrein Twente, Special Purpose Vehicle Stork en Technology Base.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

R

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

5.3.3 Topwerklocaties

Acties

 1. Wij maken en houden samen met overheden, ondernemers en kennisinstellingen de topwerklocaties aantrekkelijk.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging PS Begrotingswijziging

5.3.4 Internationaliseren

Acties

 1. Wij stimuleren de acquisitie van bedrijven en de uitbreidingsinvesteringen van buitenlandse bedrijven. Wij zetten de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL hier voor in.
 2. Wij ondersteunen ondernemers bij de voorbereiding, marktentree en opvolging ten behoeve van export door middel van het programma GO4EXPORT.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

5.4.1 Gastvrij Overijssel

Acties

 1. Wij stellen in 2019 een investeringsvoorstel op voor de investeringsimpuls uit het Coalitieakkoord van € 5 miljoen voor Gastvrij Overijssel 2020-2023.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

5.4.2 Festivals en evenementen

Acties

 1. We ondersteunen beeldbepalende, bijzondere kleinere én incidentele, onvoorziene cultuur- en sportevenementen in Overijssel.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie

Acties

 1. Wij zorgen dat ondernemers toegang hebben tot kennis, kapitaal en afzetmarkt. Om dit te realiseren maken we afspraken met de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, Novel-T en regionale innovatieloketten.
 2. Wij steunen de drie regionale economic boards.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging PS Begrotingswijziging

5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap

Acties

 1. Wij stimuleren ondernemerschap waaronder starters, familiebedrijven, sociaal ondernemerschap, digitalisering van bedrijfsprocessen.
 2. Wij zijn de MKB-vriendelijkste provincie.
 3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls voor innovatie (€ 11,4 miljoen), MKB en internationalisering (€ 10 miljoen) en circulair (€ 5 miljoen).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging PS Begrotingswijziging

5.5.3 Europese programma’s

Acties

 1. Wij voeren het programmamanagement voor het Overijssels deel van de Europese Structuurfondsen. Wij zien toe op tijdige realisatie van projecten en zorgen dat wij binnen de door EU gestelde kaders blijven.
 2. Wij lobbyen gezamenlijk met Gelderland voor een indeling en werkwijze van de nieuwe Structuurfondsen na 2020 die bijdraagt aan onze provinciale doelen.
 3. Wij bevorderen dat het Overijsselse MKB de Europese Thematische fondsen benut. Daartoe voeren wij het Actieplan Innovatieprofiel Oost-Nederland uit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

5.5.4 Verstrekken risicokapitaal

Acties

 1. Wij gaan met Provinciale Staten in gesprek over risicokapitaal en de fondsenstructuur.
 2. Wij dragen financieel bij aan het Participatiefonds Oost NL Capital.
 3. Wij dragen financieel bij aan het Innovatiefonds Overijssel.
 4. Wij dragen financieel bij aan Wadinko.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

5.5.5 Circulaire economie

Acties

 1. Wij voeren de acties in het Uitvoeringsprogramma uit via ons algemene instrumentarium én met de middelen uit prestatie 5.5.5.
 2. Wij bewaken met de sectoren de voortgang en waar nodig faciliteren we de actualisering van de Regionale Transitieagenda's.
 3. Wij ontwikkelen onze monitoring in aansluiting op het landelijke beleid en kijken opnieuw naar onze ambitie voor circulair inkopen naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek
 4. Wij stimuleren gedragsverandering en we richten een meldpunt in voor wet en -regelgeving.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

6.1.1 Archeologische vondsten: bewaren, delen vertellen

Acties

 1. Wij verlenen Het Oversticht opdracht voor het depotbeheer en stellen de vondsten beschikbaar voor onderzoek en bruikleen.
 2. Wij pakken de aandachtspunten voor de capaciteit van het depot op en treffen hiervoor maatregelen.
 3. Wij presenteren met het publieksprogramma ‘de Vondst van Overijssel’ en aan de hand van belangrijke archeologische vondsten het Verhaal van Overijssel, en dragen zodoende bij aan kennis over de regionale identiteit.
 4. Wij maken op basis van de opgestelde archeologische onderzoeksagenda keuzes over onderzoek en restauratie van vondsten. We maken hierover afspraken met Het Oversticht.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.1.2 Samen werken aan toekomstbestendig erfgoed

Acties

 1. Wij voeren de regeling uit waarmee wij grote restauraties van monumenten mogelijk maken. Aan de regeling is een onderdeel toegevoegd dat betrekking heeft op het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in rijksmonumenten (een samenwerking met het programma NEO).
 2. Wij geven monumenten en beeldbepalende gebouwen een duurzame nieuwe bestemming met de subsidieregeling ‘Herbestemming cultureel erfgoed’ .
 3. Wij bewaken de prestatieafspraken met de Monumentenwacht en Stichting RIBO over de uit te voeren inspecties van monumenten en de begeleiding van restauratieleerlingen naar relevante opleidingsplekken.
 4. Wij bewaken de prestatieafspraken met Het Oversticht over de vraaggerichte ondersteuning van gemeenten en monumenteneigenaren.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.1.3 Het verhaal van Overijssel vertellen

Acties

 1. Wij maken met de regeling Verhaal van Overijssel de uitvoering van ten minste twintig projecten mogelijk die bijdragen aan behoud en versterken van archeologie, ambachten, streektaal, tradities en streekgebonden cultureel erfgoed.
 2. Wij maken afspraken met het Historisch Centrum Overijssel over het beheer van ons provinciaal archief en het provincie brede programma op het gebied van streektaal en streekcultuur.
 3. Wij nemen deel aan het overleg met de andere Nedersaksische overheden over de inzet op streektaal. Met hen voeren wij de afspraken uit die zijn opgenomen in het convenant dat wij in 2018 met deze overheden en het Rijk hebben afgesloten en trekken we samen op bij de uitvoering van de culturele programmering n.a.v. het cultuurprofiel Meertaligheid.
 4. Wij bereiden het nieuwe cultuurbeleid 2021-2024 voor, en betrekken hierbij de resultaten van het in 2019 uitgevoerde onderzoek naar kennis- en deskundigheidsbevordering van de kleine musea, oudheidkamers en historische verenigingen, deze geven inzicht in de ondersteuningsbehoefte en wens tot samenwerking.
 5. Wij ondersteunen het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel in de uitvoering van het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) (zie ook prestatie 6.3.2).

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod

Acties

 1. Wij bewaken de voortgang van de prestatieafspraken die wij hebben gemaakt met de instellingen uit onze Kaderregeling, waaronder de Basisinfrastructuur.
 2. Wij bewaken de prestatieafspraken die wij op basis van het besluit van Provinciale Staten in 2019 samen met Gelderland hebben gemaakt met de symfonische voorziening Oost-Nederland.
 3. Wij voeren samen met het Rijk en onze culturele en bestuurlijke partners in Landsdeel Oost de afspraken van het Cultuurconvenant 2017-2020 uit.
 4. Wij werken samen met de stedelijke regio's in Oost-Nederland richting een landelijk cultuurbestel vanaf 2021.
 5. Wij coördineren en faciliteren samen met de provincie Gelderland dit proces voor Oost-Nederland, op basis van Route-Oost.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen

Acties

 1. Wij maken met de regeling Versterking Productieaanbod, waarin ruimte is voor onder andere (regionale) theaterproducties, ten minste vier producties mogelijk.
 2. Wij bewaken de uitvoering van de afspraken die wij met zeven culturele instellingen op grond van onze regeling Cultureel aanbod en talentontwikkeling 2019-2020 (zie ook prestatie 6.3.3) hebben gemaakt over de versterking van hun artistieke en zakelijke kwaliteit.
 3. Wij bewaken de uitvoering van de prestatieafspraken die wij voor 2019 met het OKTO (vereniging van 20 kleine en middelgrote theaters in Overijssel) hebben gemaakt over hun samenwerking en over de programmering van kwetsbaar aanbod en maken nieuwe afspraken voor het theaterseizoen 2020-2021.
 4. Wij bewaken de uitvoering van de prestatieafspraken die wij met het Filmkenniscentrum hebben gemaakt over netwerkvorming en kennisdeling tussen de Overijsselse filmprogrammeurs.
 5. Wij bewaken de uitvoering van de afspraken die wij met Stichting 4Oost hebben gemaakt over het beheer van het Programmeringsfonds.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.3.1 Cultuur is jong geleerd

Acties

 1. Wij ontwikkelen voor het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel, dat is afgesloten met 19 gemeenten en 34 schoolbesturen, een organisatiestructuur waarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering wordt gedeeld.
 2. Wij stimuleren de ontwikkeling van lokale convenanten in ten minste 5 gemeenten, waarin lokale partners zoals scholen, bedrijven en culturele en maatschappelijke partners zich verbinden aan goed en structureel cultuuronderwijs.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.3.2 Meedoen is de kunst

Acties

 1. Wij maken met de regeling Cultuurparticipatie ten minste twaalf projecten mogelijk.
 2. Wij steunen met de regeling Week van de Amateurkunst de organisatie van de WAK in ten minste vijftien gemeenten.
 3. Wij ondersteunen het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel in de uitvoering van het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO)(zie ook prestatie 6.1.3).
 4. Wij bewaken de afspraken met zes gemeenten over de uitvoering van hun cultuurprofiel dat met de regeling Cultuurprofielen mogelijk is gemaakt.
 5. Wij communiceren samen met de deelnemende gemeenten actief over de Week van de Amateurkunst en de Ik Toon campagne. Daarmee maken wij amateurkunst in Overijssel zichtbaarder.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.3.3 Talent heeft de toekomst

Acties

 1. Wij maken met de regeling Nieuwe Makers Overijssel ten minste drie talentontwikkelingstrajecten mogelijk.
 2. Wij vergroten met de regeling Nieuwe Makers Overijssel de kansen van talentvolle makers op de arbeidsmarkt. In 2019 hebben wij met verschillende partijen gesproken over versterking van het ondernemerschap van nieuwe makers. Wij voeren afspraken uit die wij hierover hebben gemaakt.
 3. Wij bewaken de uitvoering van de afspraken die wij met 7 culturele instellingen hebben gemaakt over hun activiteitenprogramma's 2019-2020 die wij met onze regeling Cultureel aanbod en talentontwikkeling 2019-2020 mogelijk hebben gemaakt (zie ook prestatie 6.2.2).
 4. Wij monitoren de prestatie-afspraken met de drie poppodia (Hedon, Burgerweeshuis en Metropool) over hun activiteiten voor de ontwikkeling van nieuw talent.
 5. Wij bewaken de afspraken die wij met Kameroperahuis en Theaterschip hebben gemaakt over de uitvoering van hun tweejarige activiteitenprogramma's gericht op talentontwikkeling en de afspraken die wij in 2019 met partijen hebben gemaakt over hun activiteiten gericht op jongerentheater in (regio) Zwolle.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.4.1 Bibliotheek: een leven lang lezen en leren

Acties

 1. Wij monitoren onze afspraken met Rijnbrink over de uitvoering van onze wettelijke taken en over het beheer en uitlenen van bladmuziek aan Overijsselse amateurorkesten en -musici (Musidesk, voorheen Stichting Provinciale Blad- en Amateurmuziek).
 2. Wij monitoren de uitvoering van het netwerkprogramma Overijsselse bibliotheken, dat door het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken is opgesteld. Wij kijken daarbij in het bijzonder naar onze inzet op bibliotheekinnovatie waaronder het project ‘Taal Werkt!’.
 3. Wij ondersteunen het Netwerk van Overijsselse bibliotheken en de gemeenten bij bovenlokale innovatieprojecten.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.5.1 Overijsselaars bewegen hun leven lang

Acties

 1. Wij bekrachtigen onze samenwerking met gemeenten en betrokken organisaties. We sluiten aan bij de ambities in gemeentelijke sportakkoorden en van maatschappelijke initiatieven. Waar gezamenlijke en regionale ambities ontstaan, landen deze in een Overijssels sportakkoord.
 2. Wij investeren samen met sportbedrijven, gemeenten en betrokken organisaties in een kennisinfrastructuur sport en bewegen. Onder andere door het inzetten van talentregisseurs.
 3. Wij investeren in projecten die bijdragen aan meer bewegen en gezondheid door Overijsselaars. Dit doen wij onder andere door investeren in projecten die gericht zijn op het benutten van de openbare ruimte voor meer bewegen en projecten die zich richten op kwetsbare doelgroepen.
 4. We vergroten bewustwording van het belang van gezondheid door deze als rode draad in de omgevingsvisie te verweven.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.5.2 Iedereen doet mee

Acties

 1. Wij werken samen met gemeenten en betrokken organisaties aan initiatieven die bijdragen aan welzijn, langer zelfstandig leven en een inclusieve samenleving. Dit doen we door bundelen van projecten in arrangementen en maatwerkafspraken.
 2. Wij geven uitvoering aan de Motie voorstel Actieplan Gehandicapten-Projecten in Overijssel.
 3. Wij werken integraal aan het vergroten van bereikbaarheid van voorzieningen, bijvoorbeeld via zorgtafels.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.5.3 Veilig jezelf kunnen zijn

Acties

 1. Wij herijken de huidige subsidieregeling ‘impuls aan sociale acceptatie en veiligheid’. Met de subsidieregeling ondersteunen we activiteiten die bijdragen aan sociale veiligheid en vergroting van de individuele ruimte om jezelf te kunnen zijn.
 2. Wij zijn zichtbaar als regenboogprovincie en hijsen als onderdeel daarvan de regenboogvlag op ‘Coming Out Day’.
 3. Wij leveren een actieve bijdrage in het netwerk van regenbooggemeenten en -provincies.
 4. Wij agenderen LHBTI emancipatie bij gemeenten in Overijssel. Dit doen we onder meer door het onderwerp bespreekbaar te maken, initiatieven aan elkaar te verbinden en kennis te delen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

6.6.1 Nieuwe diensten, voorzieningen en activiteiten

Acties

 1. Wij maken een investeringsvoorstel voor de impuls van € 1 miljoen uit het coalitieakkoord voor sociale kwaliteit.
 2. Wij werken mee aan een actieplan leefbaar platteland.
 3. Wij ondersteunen maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan een passend voorzieningenniveau in dorpen en wijken, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van nieuwe diensten en voorzieningen.
 4. Wij stimuleren nieuw noaberschap door het mede mogelijk maken van projecten en experimenten.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.6.2 Ondersteunen inzet vrijwilligers

Acties

 1. Wij investeren in een online community die bijdraagt aan delen en leren van professionals en initiatiefnemers (voortzetten beleid).
 2. Wij evalueren de aanpak '4D makelaars', gericht op ondersteunen van maatschappelijk initiatieven (voortzetten beleid).
 3. Wij organiseren de vrijwilligersprijs.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking

Acties

 1. Wij voeren gesprekken met gemeenten, waterschappen en gemeentelijke samenwerkingsverbanden over vraagstukken in het openbaar bestuur en verkennen samen eventuele oplossingen en/of mogelijkheden tot samenwerking.
 2. Wij houden de kaartviewers Intergemeentelijke Samenwerking, Interbestuurlijk toezicht en Financieel toezicht up-to-date. Wij brengen de viewers onder de aandacht van gemeenten en stimuleren bestuurders en raadsleden deze te gebruiken.
 3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 2,75 miljoen uit het Coalitieakkoord voor Kwaliteit openbaar bestuur (dit hangt samen met prestatie 7.1.3, 7.2.1, 7.2.4 en 7.3.3).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

7.1.2 Interbestuurlijk toezicht

Acties

 1. Wij houden interbestuurlijk toezicht op basis van een constructieve dialoog met degenen op wie wij toezicht houden.
 2. Wij zorgen voor een totaalbeeld van het interbestuurlijk toezicht per gemeente en waterschap en bespreken deze met hen.
 3. Wij begeleiden gemeenten en/of waterschappen met een oranje of rode totaal IBT-kleur met als doel het beeld weer groen te laten kleuren.
 4. Wij volgen de ontwikkelingen van de agenda ‘Toekomst van het toezicht’ waarin wordt ingezet op veranderingen van het primaire (IBT) toezicht. Veranderingen worden vervolgens ingebed in onze werkprocessen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

7.1.3 Financieel toezicht

Acties

 1. Wij houden financieel toezicht op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.
 2. Wij begeleiden gemeenten die onder preventief toezicht staan, met als doel om zo snel mogelijk terug te keren naar een gezonde situatie waarbij repressief toezicht volstaat.
 3. Wij maken financiële analyses en vergelijkingen tussen gemeenten in Overijssel met behulp van de dataviewer Gemeentefinanciën.
 4. Wij fungeren als sparringpartner voor bestuurders financiën en financiële ambtenaren bij gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.
 5. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 2,75 miljoen uit het Coalitieakkoord voor Kwaliteit openbaar bestuur (dit hangt samen met prestatie 7.1.1, 7.2.1, 7.2.4 en 7.3.3).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

7.1.4 Archieftoezicht

Acties

 1. Wij voeren het toezicht uit op het gebied van informatie- en archiefbeheer. Daartoe beoordelen wij jaarlijks de horizontale verantwoording van informatie- en archiefbeheer van de verantwoordelijken voor archiefbeheer (B&W en DB’s) naar gemeenteraden en algemene besturen.
 2. Wij laten het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in opdracht van ons het beheer van het provinciaal archief uitvoeren. Deze afspraken zijn onderdeel van kerntaak 6, prestatie 6.1.3. Wij organiseren (met het HCO) informatiebijeenkomsten om kennis te delen over actuele onderwerpen op het gebied van informatie- en archiefbeheer.
 3. Wij leveren een actieve bijdrage aan het landelijke overleg van provinciale archiefinspecteurs en het online Kennisnetwerk Informatie en Archief.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

7.1.5 Ondermijning

Acties

 1. Wij maken onze eigen organisatie weerbaarder tegen ondermijning door het uitvoeren van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).
 2. Wij creëren bewustwording door cursussen, informatiesessies en bijeenkomsten voor medewerkers en gemeenteambtenaren te organiseren.
 3. Wij zijn regulier vertegenwoordigd in de Stuurgroep RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum), het Platform Ondermijning en de regiegroepen van de Veiligheidsregio’s IJsselland en Twente.
 4. We werken samen met politie, OM, belastingdienst, gemeenten en andere relevante partners om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen ondermijning.
 5. We voeren projecten uit ter voorkoming van ondermijnende criminaliteit in Overijssel. Zo voeren we in 2020 het project ‘Vakantieparken in het Vechtdal’ uit waarin naast leefbaarheid, ook wordt gekeken naar bestrijding van verpaupering en criminaliteit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning

Acties

 1. Wij behandelen de procedures voor (nieuwe) benoeming burgemeesters en de herbenoemingsprocedures voor zittende burgemeesters en bereiden de reguliere klankbordgesprekken met alle 25 burgemeesters voor.
 2. Wij bereiden de ambtsbezoeken aan de Overijsselse gemeenten voor.
 3. Wij adviseren over voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen en Koninklijke predicaten.
 4. Wij bereiden (werk)bezoeken van leden van het Koninklijk Huis (mede) voor en organiseren jaarlijks een Rijksherenoverleg.
 5. Wij behandelen bemiddelingsverzoeken aan de CdK (in het kader van de Ombudsfunctie)
 6. Wij coördineren en begeleiden de festiviteiten in het kader van 75 jaar bevrijding. 

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling

Acties

 1. Wij verzorgen democratiespelen, gastlessen op scholen en escaperoom sessies  voor jongeren onder de vlag van ‘Overijssel doet mee!’.
 2. Wij intensiveren de samenwerking met mbo-instellingen in Overijssel rondom het thema Burgerschap door projecten uit te voeren (te laten voeren) in de scholen.
 3. Wij begeleiden de Jongerenraad in hun rol en taken en stimuleren hen om adviezen uit  te brengen over actuele provinciale onderwerpen.
 4. Wij analyseren trends en ontwikkelingen in het Openbaar Bestuur en agenderen die (in samenwerking met het Trendbureau) breed.
 5. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 2,75 miljoen uit het Coalitieakkoord voor Kwaliteit openbaar bestuur (dit hangt samen met prestatie 7.1.1, 7.1.3, 7.2.4 en 7.3.3).

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

7.2.2 Trendbureau Overijssel

Acties

 1. Wij maken toekomstverkenningen samen met relevante partijen (de jaarlijkse programmering wordt vastgesteld door de Programmaraad).
 2. Wij organiseren bijeenkomsten over relevante onderwerpen voor de toekomst van Overijssel.
 3. Wij houden (op aanvraag) presentaties en workshops en leveren inhoudelijke bijdragen aan activiteiten van derden.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse

Acties

 1. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls van € 1 miljoen uit het Coalitieakkoord voor Digitalisering.
 2. Wij stimuleren datagedreven werken en zorgen voor een solide databasis door goed databeheer en gebruik van de wettelijk verplichte basisregistraties.
 3. Wij stimuleren het uitwisselen van provinciale kennis over databeheer en digitalisering met gemeenten en instellingen door regelmatig overleg, ons kennisportaal en het congres Feiten, Feiten, Feiten.
 4. Wij zetten in op het ontwikkelen en toepassen van kwalitatieve onderzoeksmethoden (zoals Action Learning) voor programma’s en projecten waar kwantitatief onderzoek niet volstaat.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

7.2.4 Eigentijdse invulling participatie

Acties

 1. We voeren op verzoek van gemeenten, waterschappen en andere organisaties in Overijssel pilotprojecten uit waarin participatie en/of initiatieven vanuit de samenleving centraal staan.
 2. We onderzoeken hoe een vorm van het ‘uitdaagrecht’ (Right to Challenge) kan bijdragen aan de kwaliteit van onze beleidsvorming en –uitvoering, aan de maatschappelijke relevantie van ons werk en aan het betrekken van inwoners en ondernemers bij ons beleid.
 3. Evaluatie Studio vers Bestuur is begin 2020 gereed en de resultaten worden gebruikt voor vervolg via een statenvoorstel.
 4. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 2,75 miljoen uit het Coalitieakkoord voor Kwaliteit openbaar bestuur (dit hangt samen met prestatie 7.1.1, 7.1.3, 7.2.1 en 7.3.3).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

7.3.1 Samenwerking met partners

Acties

 1. Wij werken als partner binnen regionale samenwerkingsverbanden, in het bijzonder de Cleantechregio, Regio Twente en regio Zwolle.
 2. Wij zetten in op een goede positie en toerusting van provincies in het openbaar bestuur, waaronder Kracht van Oost 2.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

7.3.2 Lobby en relatiebeheer

Acties

 1. Wij lobbyen op Nederlandse-, Duitse- en Europese schaal op basis van inhoudelijke agenda’s die onderling zijn afgestemd en met focus op de opgaven van Overijssel, zoals overeengekomen met onze partners en vastgelegd in het Coalitieakkoord.
 2. Wij voeren de samenwerkingsagenda’s met Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en het Münsterland uit.
 3. Wij trekken, waar mogelijk, samen met de deelstaten en de regio op in Brussel op het gebied van Europese regionale samenwerking.
 4. Wij lobbyen samen met onze partners voor het beschikbaar komen van Europese fondsen voor Oost-Nederland/Overijssel in de periode 2021-2027. Zie ook prestatie 5.3.3 Realisatie Europese programma’s.
 5. Wij organiseren relatie- en netwerkbijeenkomsten en ontmoeten partners in Nederland, Duitsland en Europa: onder andere de externe nieuwjaarsreceptie, werkbezoeken van het college, werkbezoeken van Kamerleden en Europarlementariërs, de Koningsdagreceptie in Düsseldorf en de European Week of Regions and Cities (EWRC) in Brussel.
 6. Wij maken één keer per jaar een ronde langs secretarissen en griffiers en benutten dit moment voor het verzamelen van informatie over de waardering van gemeenten van onze eigen prestaties. Deze informatie vertalen we naar concrete verbeteringen in onze werkprocessen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

7.3.3 Communicatiebeleid

Acties

 1. We werken verder aan de professionalisering van de communicatie en adviseren proactief over wat er speelt in de samenleving.
 2. We maken thematische communicatieplannen om de lange-termijn-communicatiestrategie van de provincie uit te voeren.
 3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 2,75 miljoen uit het Coalitieakkoord voor Kwaliteit openbaar bestuur (dit hangt samen met prestatie 7.1.1, 7.1.3, 7.2.1 en 7.2.4).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

7.3.4 Bezwaar en beroep

Acties

 1. Wij handelen  bezwaarschriften, klachten en claims af vanuit een open houding en gericht op een goede communicatie, in een begrijpelijke taal. Indien nodig schakelen wij een mediator of onafhankelijke deskundigen in, om te komen tot een duurzame oplossing.
 2. Wij benutten bezwaren, klachten en claims als leerpunten om het handelen van de provincie te verbeteren en adviseren intern over kansen voor verbeteringen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS

Acties

 1. Wij brengen nieuwe focus aan in onze verantwoording aan PS, door bij het gesprek uit te gaan van onze integrale bijdrage aan maatschappelijke opgaven. Wij versterken de informatiepositie van PS, o.a. door meer te werken met startnotities bij het proces van beleidsvorming.
 2. Wij experimenteren met meer en andere vormen van dialoog met PS.
 3. Wij stellen in samenwerking met PS een agenda op met strategische onderwerpen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen