Prestaties (23)

1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit

Acties

 1. Wij co-financieren samen met de waterschappen projecten in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
 2. Wij ontwikkelen in de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater instrumentarium om het doelbereik van de Kaderrichtlijn Water te realiseren.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland

Acties

 1. Wij stellen investeringsvoorstellen op voor de resterende impuls van € 3,75 mln uit het Coalitieakkoord voor een Actieplan Leefbaar Platteland en de aanpak Overijssel op Streek. Ter voorbereiding hierop ontsluiten we data door het uitvoeren van een Krachtige Kernen Monitor.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap

Acties

 1. Wij doen beleidsontwikkelend onderzoek in relatie tot natuur en klimaat voor stedelijk en landelijk gebied.
 2. Wij bepalen, op basis van onze ervaringen bij de uitvoering van ons natuurbeleid, welke onderdelen van het beleid om bijstelling vragen. Deze verwerken wij bij de periodieke actualisatie van de Omgevingsvisie.
 3. Wij beoordelen of relevante ontwikkelingen in ‘de buitenwereld’, zoals nieuwe kennis of jurisprudentie, aanleiding zijn voor bijstelling van beleid.
 4. Wij ontwikkelen producten en instrumenten waarmee we het voor initiatiefnemers gemakkelijker maken te voldoen aan de Wet natuurbescherming.
 5. Wij organiseren jaarlijks een natuurcongres om met onze partners de uitvoering van de natuurvisie te optimaliseren.
 6. Wij geven invulling aan onze zorgplicht voor invasieve soorten.
 7. Wij stellen het beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 1 november en het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 31 december.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

Acties

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn.
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma VTH.
 3. Wij voeren onze wettelijke coördinatietaak met betrekking tot handhaving van de groene wetten uit.
 4. Wij voeren pilots uit voor het gebruik van data en nieuwe technieken in toezicht en handhaving.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000

Acties

 1. Wij ronden de eerste generatie beheerplannen af.
 2. Wij passen beheerplannen aan op basis van jurisprudentie en nieuwe inzichten.
 3. Wij bereiden de tweede generatie beheerplannen voor.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.1.4 Beheer natuurterreinen

Acties

 1. Wij subsidiëren het beheer van 46.000 – 48.000 hectare natuur.
 2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
 3. Wij werken samen met de beheerders aan de verdere verbetering van de kwaliteit van het natuurbeheer.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

Acties

 1. Wij subsidiëren 3.200 – 4.800 hectare agrarisch natuurbeheer.
 2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
 3. Wij stimuleren dat de agrarische collectieven aanvullende maatregelen uitvoeren voor behoud en inrichting van de leefgebieden voor weidevogels.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit

Acties

 1. Wij ontwikkelen en ondersteunen maatregelen om de condities voor aandachtsoorten te verbeteren.
 2. Wij stimuleren dat kennis over aandachtsoorten wordt gedeeld, zodat maatregelen geoptimaliseerd kunnen worden.
 3. We stimuleren activiteiten om de samenleving te betrekken bij de soorten die Overijssel rijk is.
 4. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls van € 2 mln voor biodiversiteit uit het Coalitieakkoord. 
 5. We werken samen met gemeenten aan meer biodiversiteit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap

Acties

 1. Wij coördineren de monitoring van het Natuurnetwerk Nederland in Overijssel.
 2. Wij leveren gegevens aan voor de landelijke Voortgangsrapportage natuur.
 3. Wij voeren de monitoring van het agrarisch natuurbeheer uit.
 4. Wij voeren de monitoring van Natura2000 uit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Vooraankondiging resultaatbestemming

3.2.1 Beheer landschap

Acties

 1. Wij ondersteunen het landschapsbeheer in Overijssel via de aanpak Streekeigen landschapsbeheer.
 2. Wij zorgen in samenwerking met onze partners voor een ondersteuning van vrijwilligers in natuur en landschap.
 3. Wij verbreden samen met partners het vrijwilligerswerk om in te spelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en ambities.
 4. Wij voeren met partners het Actieplan 1,1 mln bomen uit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging Vooraankondiging resultaatbestemming

3.3.1 Aanpak Stikstof

Acties

 1. Wij dragen bij aan een nieuw landelijk beleidskader voor verdere reductie van stikstof depositie.
 2. Wij werken een beleidskader uit voor beweiden en bemesten en voormalig meldingsplichtige of vrijgestelde activiteiten.
 3. Wij werken aan het inzichtelijk maken van de perspectieven voor economische ontwikkelingen op korte termijn.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.3.2 Nationale parken

Acties

 1. Wij werken met onze Nationale parken samen om de synergie tussen economie, natuur en samenleving optimaal te benutten.
 2. Wij faciliteren de Nationale parken in hun ontwikkeling van trede twee naar drie binnen de standaard voor de nationale parken.
 3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls van € 1 mln voor Nationale parken uit het Coalitieakkoord.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken

Acties

 1. We ondersteunen de recreatiesector en ondernemers op bedrijventerreinen bij het uitvoeren van de plannen voor meer groen.
 2. We voeren de prijsvraag Ereprijs uit.
 3. Wij ontwikkelen een programmatische aanpak voor een natuurinclusieve provinciale infrastructuur. We voeren tenminste 3 pilots uit.
 4. Wij begeleiden pilotprojecten met een soortenmanagementplan.
 5. Wij brengen de “toolbox natuurinclusief werken” onder de aandacht en wisselen ervaringen uit met partijen in de bouw en infrastructuur.
 6. We organiseren een symposium ‘natuurinclusief bouwen’ in het najaar van 2020.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.3.4 Faunabeheer

Acties

 1. Wij verlenen subsidie aan de Faunabeheereenheid (FBE).
 2. Wij vergoeden faunaschade onder voorwaarden.
 3. Wij onderzoeken welke acties nodig zijn om robuuste populaties zoveel mogelijk in balans te brengen met menselijk gebruik.
 4. Wij stellen in overleg met gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties een plan van aanpak op voor bestrijding van invasieve exoten (waaronder de eikenprocessierups). Indien voor de uitvoering hiervan extra middelen nodig zijn komen wij hier bij de Perspectiefnota 2021 op terug.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw

Acties

 1. Wij doen verkenningen, ontwikkelen beleid en bepalen de inzet van de provincie voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (EU) en de transitie naar een duurzame sector.
 2. Wij ondersteunen het (landelijke) kennisplatform veehouderij en humane gezondheid.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Vooraankondiging resultaatbestemming

3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food

Acties

 1. Wij stellen een uitvoeringsprogramma Agro&Food op en voeren deze samen met betrokken partijen uit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

3.4.3 Landbouwstructuurversterking

Acties

 1. Wij voeren de lopende landinrichtingsprojecten Staphorst en Blokzijl-Vollenhove uit en ronden de overige landinrichtingsprojecten af.
 2. Wij gaan, afhankelijk van het resultaat van het debat in PS over de evaluatie van het programma landbouwstructuurversterking, na op welke wijze inzet van het instrument andere doelen kan dienen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.4.4 Milieu innovatie in de landbouw

Acties

 1. Wij ondersteunen (lopende) doorbraak­projecten, waarbij met een gezonde bedrijfsvoering overgeschakeld wordt op kringlooplandbouw met een kleinere ecologische voetafdruk in een duurzame voedselketen.
 2. We werken de resultaten van de strategie­ontwikkeling voor de verduurzaming landelijk gebied verder uit ten behoeve van de herziening van de Omgevingsvisie.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland

Acties

 1. Wij ronden voor alle Natura-2000 gebieden de (voor)ontwerp ruimtelijke plannen af.
 2. Wij starten in vrijwel alle gebieden de (voorbereiding van de) uitvoering van herstelmaatregelen.
 3. Wij stimuleren de totstandkoming van de verbetervoorstellen, als onderdeel van de NNN.
 4. Wij voeren gesprekken over schadeloosstelling met de grondeigenaren die geraakt worden door de uitvoering van de herstelmaatregelen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

3.5.2 Gebiedsprogramma Veenweidegebied

Acties

 1. Wij starten samen met overheden en inwoners de uitwerking van het gebiedsprogramma Veenweidegebied in het kader van het klimaatakkoord en het IBP-Vitaal Platteland.
 2. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls van € 3 mln voor veenweideproblematiek uit het Coalitieakkoord.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

Acties

 1. Wij handelen de jaarbijdrage Groenfondsleningen (via het Nationaal Groenfonds en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ten behoeve van particuliere natuurrealisatie (SKNL) administratief af.
 2. Wij handelen de subsidieregeling Tender Particuliere Natuurrealisatie (openstelling t/m 31-12-2019) gericht op realiseren van circa 70 ha nieuwe natuur administratief af. De uitvoering van de projecten loopt door in 2020 en verder.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging PS Begrotingswijziging

3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof

Acties

 1. Wij stellen een Plan van Aanpak op.
 2. Wij starten in zes gebieden gebiedstafels.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

5.5.3 Europese programma’s

Acties

 1. Wij voeren het programmamanagement voor het Overijssels deel van de Europese Structuurfondsen. Wij zien toe op tijdige realisatie van projecten en zorgen dat wij binnen de door EU gestelde kaders blijven.
 2. Wij lobbyen gezamenlijk met Gelderland voor een indeling en werkwijze van de nieuwe Structuurfondsen na 2020 die bijdraagt aan onze provinciale doelen.
 3. Wij bevorderen dat het Overijsselse MKB de Europese Thematische fondsen benut. Daartoe voeren wij het Actieplan Innovatieprofiel Oost-Nederland uit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen