Prestaties (26)

1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad

Acties

 1. Wij benutten onze netwerken zoals de Woonkeuken voor netwerksturing en samenwerking op het woondomein.
 2. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 2,35 miljoen uit het Coalitieakkoord voor het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad, waarbij we onder andere ingaan op kwalitatief programmeren.
 3. Wij werken in pilots met Zwolle en Enschede aan adaptief plannen binnen bestaand bebouwd gebied.
 4. We doen u een voorstel voor het vervolg van de pilot Vechtdal voor recreatiewoningen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging Vooraankondiging resultaatbestemming

1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland

Acties

 1. Wij stellen investeringsvoorstellen op voor de resterende impuls van € 3,75 mln uit het Coalitieakkoord voor een Actieplan Leefbaar Platteland en de aanpak Overijssel op Streek. Ter voorbereiding hierop ontsluiten we data door het uitvoeren van een Krachtige Kernen Monitor.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid

Acties

 1. Wij betrekken de resultaten van de beleidsverkenning milieu en gezondheid uit 2019 bij de ontwikkeling van gezondheid als rode draad in de omgevingsvisie.
 2. Wij werken met gemeenten, GGD en andere partners uit hoe de gezondheid van inwoners meer centraal kan worden gesteld in milieu- en omgevingsbeleid.
 3. Wij leveren inbreng in nationale en interprovinciale beleidstrajecten, zoals de nationale omgevingsvisie, de ontwikkeling van een nieuw landelijk luchtakkoord en de omgevingswet.
 4. Wij stellen het beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 1 december en het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 31 december.
 5. Wij voeren de wettelijke coördinatietaak uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
 6. Wij bereiden ons voor op besluitvorming over vliegveld Lelystad en de herziening van het luchtruim door inhuur van kennis en het organiseren van een nulmeting.
 7. Wij voeren de pilotprojecten aanpak schone rivieroevers Overijssel, ecologische bestrijding van de Eikenprocessierupsen en het Senshagen uit

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Vooraankondiging resultaatbestemming

3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap

Acties

 1. Wij doen beleidsontwikkelend onderzoek in relatie tot natuur en klimaat voor stedelijk en landelijk gebied.
 2. Wij bepalen, op basis van onze ervaringen bij de uitvoering van ons natuurbeleid, welke onderdelen van het beleid om bijstelling vragen. Deze verwerken wij bij de periodieke actualisatie van de Omgevingsvisie.
 3. Wij beoordelen of relevante ontwikkelingen in ‘de buitenwereld’, zoals nieuwe kennis of jurisprudentie, aanleiding zijn voor bijstelling van beleid.
 4. Wij ontwikkelen producten en instrumenten waarmee we het voor initiatiefnemers gemakkelijker maken te voldoen aan de Wet natuurbescherming.
 5. Wij organiseren jaarlijks een natuurcongres om met onze partners de uitvoering van de natuurvisie te optimaliseren.
 6. Wij geven invulling aan onze zorgplicht voor invasieve soorten.
 7. Wij stellen het beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 1 november en het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 31 december.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

5.4.2 Festivals en evenementen

Acties

 1. We ondersteunen beeldbepalende, bijzondere kleinere én incidentele, onvoorziene cultuur- en sportevenementen in Overijssel.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

6.1.1 Archeologische vondsten: bewaren, delen vertellen

Acties

 1. Wij verlenen Het Oversticht opdracht voor het depotbeheer en stellen de vondsten beschikbaar voor onderzoek en bruikleen.
 2. Wij pakken de aandachtspunten voor de capaciteit van het depot op en treffen hiervoor maatregelen.
 3. Wij presenteren met het publieksprogramma ‘de Vondst van Overijssel’ en aan de hand van belangrijke archeologische vondsten het Verhaal van Overijssel, en dragen zodoende bij aan kennis over de regionale identiteit.
 4. Wij maken op basis van de opgestelde archeologische onderzoeksagenda keuzes over onderzoek en restauratie van vondsten. We maken hierover afspraken met Het Oversticht.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.1.2 Samen werken aan toekomstbestendig erfgoed

Acties

 1. Wij voeren de regeling uit waarmee wij grote restauraties van monumenten mogelijk maken. Aan de regeling is een onderdeel toegevoegd dat betrekking heeft op het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in rijksmonumenten (een samenwerking met het programma NEO).
 2. Wij geven monumenten en beeldbepalende gebouwen een duurzame nieuwe bestemming met de subsidieregeling ‘Herbestemming cultureel erfgoed’ .
 3. Wij bewaken de prestatieafspraken met de Monumentenwacht en Stichting RIBO over de uit te voeren inspecties van monumenten en de begeleiding van restauratieleerlingen naar relevante opleidingsplekken.
 4. Wij bewaken de prestatieafspraken met Het Oversticht over de vraaggerichte ondersteuning van gemeenten en monumenteneigenaren.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.1.3 Het verhaal van Overijssel vertellen

Acties

 1. Wij maken met de regeling Verhaal van Overijssel de uitvoering van ten minste twintig projecten mogelijk die bijdragen aan behoud en versterken van archeologie, ambachten, streektaal, tradities en streekgebonden cultureel erfgoed.
 2. Wij maken afspraken met het Historisch Centrum Overijssel over het beheer van ons provinciaal archief en het provincie brede programma op het gebied van streektaal en streekcultuur.
 3. Wij nemen deel aan het overleg met de andere Nedersaksische overheden over de inzet op streektaal. Met hen voeren wij de afspraken uit die zijn opgenomen in het convenant dat wij in 2018 met deze overheden en het Rijk hebben afgesloten en trekken we samen op bij de uitvoering van de culturele programmering n.a.v. het cultuurprofiel Meertaligheid.
 4. Wij bereiden het nieuwe cultuurbeleid 2021-2024 voor, en betrekken hierbij de resultaten van het in 2019 uitgevoerde onderzoek naar kennis- en deskundigheidsbevordering van de kleine musea, oudheidkamers en historische verenigingen, deze geven inzicht in de ondersteuningsbehoefte en wens tot samenwerking.
 5. Wij ondersteunen het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel in de uitvoering van het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) (zie ook prestatie 6.3.2).

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod

Acties

 1. Wij bewaken de voortgang van de prestatieafspraken die wij hebben gemaakt met de instellingen uit onze Kaderregeling, waaronder de Basisinfrastructuur.
 2. Wij bewaken de prestatieafspraken die wij op basis van het besluit van Provinciale Staten in 2019 samen met Gelderland hebben gemaakt met de symfonische voorziening Oost-Nederland.
 3. Wij voeren samen met het Rijk en onze culturele en bestuurlijke partners in Landsdeel Oost de afspraken van het Cultuurconvenant 2017-2020 uit.
 4. Wij werken samen met de stedelijke regio's in Oost-Nederland richting een landelijk cultuurbestel vanaf 2021.
 5. Wij coördineren en faciliteren samen met de provincie Gelderland dit proces voor Oost-Nederland, op basis van Route-Oost.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen

Acties

 1. Wij maken met de regeling Versterking Productieaanbod, waarin ruimte is voor onder andere (regionale) theaterproducties, ten minste vier producties mogelijk.
 2. Wij bewaken de uitvoering van de afspraken die wij met zeven culturele instellingen op grond van onze regeling Cultureel aanbod en talentontwikkeling 2019-2020 (zie ook prestatie 6.3.3) hebben gemaakt over de versterking van hun artistieke en zakelijke kwaliteit.
 3. Wij bewaken de uitvoering van de prestatieafspraken die wij voor 2019 met het OKTO (vereniging van 20 kleine en middelgrote theaters in Overijssel) hebben gemaakt over hun samenwerking en over de programmering van kwetsbaar aanbod en maken nieuwe afspraken voor het theaterseizoen 2020-2021.
 4. Wij bewaken de uitvoering van de prestatieafspraken die wij met het Filmkenniscentrum hebben gemaakt over netwerkvorming en kennisdeling tussen de Overijsselse filmprogrammeurs.
 5. Wij bewaken de uitvoering van de afspraken die wij met Stichting 4Oost hebben gemaakt over het beheer van het Programmeringsfonds.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.3.1 Cultuur is jong geleerd

Acties

 1. Wij ontwikkelen voor het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel, dat is afgesloten met 19 gemeenten en 34 schoolbesturen, een organisatiestructuur waarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering wordt gedeeld.
 2. Wij stimuleren de ontwikkeling van lokale convenanten in ten minste 5 gemeenten, waarin lokale partners zoals scholen, bedrijven en culturele en maatschappelijke partners zich verbinden aan goed en structureel cultuuronderwijs.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.3.2 Meedoen is de kunst

Acties

 1. Wij maken met de regeling Cultuurparticipatie ten minste twaalf projecten mogelijk.
 2. Wij steunen met de regeling Week van de Amateurkunst de organisatie van de WAK in ten minste vijftien gemeenten.
 3. Wij ondersteunen het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel in de uitvoering van het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO)(zie ook prestatie 6.1.3).
 4. Wij bewaken de afspraken met zes gemeenten over de uitvoering van hun cultuurprofiel dat met de regeling Cultuurprofielen mogelijk is gemaakt.
 5. Wij communiceren samen met de deelnemende gemeenten actief over de Week van de Amateurkunst en de Ik Toon campagne. Daarmee maken wij amateurkunst in Overijssel zichtbaarder.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.3.3 Talent heeft de toekomst

Acties

 1. Wij maken met de regeling Nieuwe Makers Overijssel ten minste drie talentontwikkelingstrajecten mogelijk.
 2. Wij vergroten met de regeling Nieuwe Makers Overijssel de kansen van talentvolle makers op de arbeidsmarkt. In 2019 hebben wij met verschillende partijen gesproken over versterking van het ondernemerschap van nieuwe makers. Wij voeren afspraken uit die wij hierover hebben gemaakt.
 3. Wij bewaken de uitvoering van de afspraken die wij met 7 culturele instellingen hebben gemaakt over hun activiteitenprogramma's 2019-2020 die wij met onze regeling Cultureel aanbod en talentontwikkeling 2019-2020 mogelijk hebben gemaakt (zie ook prestatie 6.2.2).
 4. Wij monitoren de prestatie-afspraken met de drie poppodia (Hedon, Burgerweeshuis en Metropool) over hun activiteiten voor de ontwikkeling van nieuw talent.
 5. Wij bewaken de afspraken die wij met Kameroperahuis en Theaterschip hebben gemaakt over de uitvoering van hun tweejarige activiteitenprogramma's gericht op talentontwikkeling en de afspraken die wij in 2019 met partijen hebben gemaakt over hun activiteiten gericht op jongerentheater in (regio) Zwolle.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.4.1 Bibliotheek: een leven lang lezen en leren

Acties

 1. Wij monitoren onze afspraken met Rijnbrink over de uitvoering van onze wettelijke taken en over het beheer en uitlenen van bladmuziek aan Overijsselse amateurorkesten en -musici (Musidesk, voorheen Stichting Provinciale Blad- en Amateurmuziek).
 2. Wij monitoren de uitvoering van het netwerkprogramma Overijsselse bibliotheken, dat door het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken is opgesteld. Wij kijken daarbij in het bijzonder naar onze inzet op bibliotheekinnovatie waaronder het project ‘Taal Werkt!’.
 3. Wij ondersteunen het Netwerk van Overijsselse bibliotheken en de gemeenten bij bovenlokale innovatieprojecten.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.5.1 Overijsselaars bewegen hun leven lang

Acties

 1. Wij bekrachtigen onze samenwerking met gemeenten en betrokken organisaties. We sluiten aan bij de ambities in gemeentelijke sportakkoorden en van maatschappelijke initiatieven. Waar gezamenlijke en regionale ambities ontstaan, landen deze in een Overijssels sportakkoord.
 2. Wij investeren samen met sportbedrijven, gemeenten en betrokken organisaties in een kennisinfrastructuur sport en bewegen. Onder andere door het inzetten van talentregisseurs.
 3. Wij investeren in projecten die bijdragen aan meer bewegen en gezondheid door Overijsselaars. Dit doen wij onder andere door investeren in projecten die gericht zijn op het benutten van de openbare ruimte voor meer bewegen en projecten die zich richten op kwetsbare doelgroepen.
 4. We vergroten bewustwording van het belang van gezondheid door deze als rode draad in de omgevingsvisie te verweven.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.5.2 Iedereen doet mee

Acties

 1. Wij werken samen met gemeenten en betrokken organisaties aan initiatieven die bijdragen aan welzijn, langer zelfstandig leven en een inclusieve samenleving. Dit doen we door bundelen van projecten in arrangementen en maatwerkafspraken.
 2. Wij geven uitvoering aan de Motie voorstel Actieplan Gehandicapten-Projecten in Overijssel.
 3. Wij werken integraal aan het vergroten van bereikbaarheid van voorzieningen, bijvoorbeeld via zorgtafels.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.5.3 Veilig jezelf kunnen zijn

Acties

 1. Wij herijken de huidige subsidieregeling ‘impuls aan sociale acceptatie en veiligheid’. Met de subsidieregeling ondersteunen we activiteiten die bijdragen aan sociale veiligheid en vergroting van de individuele ruimte om jezelf te kunnen zijn.
 2. Wij zijn zichtbaar als regenboogprovincie en hijsen als onderdeel daarvan de regenboogvlag op ‘Coming Out Day’.
 3. Wij leveren een actieve bijdrage in het netwerk van regenbooggemeenten en -provincies.
 4. Wij agenderen LHBTI emancipatie bij gemeenten in Overijssel. Dit doen we onder meer door het onderwerp bespreekbaar te maken, initiatieven aan elkaar te verbinden en kennis te delen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

6.6.1 Nieuwe diensten, voorzieningen en activiteiten

Acties

 1. Wij maken een investeringsvoorstel voor de impuls van € 1 miljoen uit het coalitieakkoord voor sociale kwaliteit.
 2. Wij werken mee aan een actieplan leefbaar platteland.
 3. Wij ondersteunen maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan een passend voorzieningenniveau in dorpen en wijken, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van nieuwe diensten en voorzieningen.
 4. Wij stimuleren nieuw noaberschap door het mede mogelijk maken van projecten en experimenten.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.6.2 Ondersteunen inzet vrijwilligers

Acties

 1. Wij investeren in een online community die bijdraagt aan delen en leren van professionals en initiatiefnemers (voortzetten beleid).
 2. Wij evalueren de aanpak '4D makelaars', gericht op ondersteunen van maatschappelijk initiatieven (voortzetten beleid).
 3. Wij organiseren de vrijwilligersprijs.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking

Acties

 1. Wij voeren gesprekken met gemeenten, waterschappen en gemeentelijke samenwerkingsverbanden over vraagstukken in het openbaar bestuur en verkennen samen eventuele oplossingen en/of mogelijkheden tot samenwerking.
 2. Wij houden de kaartviewers Intergemeentelijke Samenwerking, Interbestuurlijk toezicht en Financieel toezicht up-to-date. Wij brengen de viewers onder de aandacht van gemeenten en stimuleren bestuurders en raadsleden deze te gebruiken.
 3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 2,75 miljoen uit het Coalitieakkoord voor Kwaliteit openbaar bestuur (dit hangt samen met prestatie 7.1.3, 7.2.1, 7.2.4 en 7.3.3).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

7.1.5 Ondermijning

Acties

 1. Wij maken onze eigen organisatie weerbaarder tegen ondermijning door het uitvoeren van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).
 2. Wij creëren bewustwording door cursussen, informatiesessies en bijeenkomsten voor medewerkers en gemeenteambtenaren te organiseren.
 3. Wij zijn regulier vertegenwoordigd in de Stuurgroep RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum), het Platform Ondermijning en de regiegroepen van de Veiligheidsregio’s IJsselland en Twente.
 4. We werken samen met politie, OM, belastingdienst, gemeenten en andere relevante partners om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen ondermijning.
 5. We voeren projecten uit ter voorkoming van ondermijnende criminaliteit in Overijssel. Zo voeren we in 2020 het project ‘Vakantieparken in het Vechtdal’ uit waarin naast leefbaarheid, ook wordt gekeken naar bestrijding van verpaupering en criminaliteit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling

Acties

 1. Wij verzorgen democratiespelen, gastlessen op scholen en escaperoom sessies  voor jongeren onder de vlag van ‘Overijssel doet mee!’.
 2. Wij intensiveren de samenwerking met mbo-instellingen in Overijssel rondom het thema Burgerschap door projecten uit te voeren (te laten voeren) in de scholen.
 3. Wij begeleiden de Jongerenraad in hun rol en taken en stimuleren hen om adviezen uit  te brengen over actuele provinciale onderwerpen.
 4. Wij analyseren trends en ontwikkelingen in het Openbaar Bestuur en agenderen die (in samenwerking met het Trendbureau) breed.
 5. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 2,75 miljoen uit het Coalitieakkoord voor Kwaliteit openbaar bestuur (dit hangt samen met prestatie 7.1.1, 7.1.3, 7.2.4 en 7.3.3).

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

7.2.2 Trendbureau Overijssel

Acties

 1. Wij maken toekomstverkenningen samen met relevante partijen (de jaarlijkse programmering wordt vastgesteld door de Programmaraad).
 2. Wij organiseren bijeenkomsten over relevante onderwerpen voor de toekomst van Overijssel.
 3. Wij houden (op aanvraag) presentaties en workshops en leveren inhoudelijke bijdragen aan activiteiten van derden.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse

Acties

 1. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls van € 1 miljoen uit het Coalitieakkoord voor Digitalisering.
 2. Wij stimuleren datagedreven werken en zorgen voor een solide databasis door goed databeheer en gebruik van de wettelijk verplichte basisregistraties.
 3. Wij stimuleren het uitwisselen van provinciale kennis over databeheer en digitalisering met gemeenten en instellingen door regelmatig overleg, ons kennisportaal en het congres Feiten, Feiten, Feiten.
 4. Wij zetten in op het ontwikkelen en toepassen van kwalitatieve onderzoeksmethoden (zoals Action Learning) voor programma’s en projecten waar kwantitatief onderzoek niet volstaat.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

7.2.4 Eigentijdse invulling participatie

Acties

 1. We voeren op verzoek van gemeenten, waterschappen en andere organisaties in Overijssel pilotprojecten uit waarin participatie en/of initiatieven vanuit de samenleving centraal staan.
 2. We onderzoeken hoe een vorm van het ‘uitdaagrecht’ (Right to Challenge) kan bijdragen aan de kwaliteit van onze beleidsvorming en –uitvoering, aan de maatschappelijke relevantie van ons werk en aan het betrekken van inwoners en ondernemers bij ons beleid.
 3. Evaluatie Studio vers Bestuur is begin 2020 gereed en de resultaten worden gebruikt voor vervolg via een statenvoorstel.
 4. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 2,75 miljoen uit het Coalitieakkoord voor Kwaliteit openbaar bestuur (dit hangt samen met prestatie 7.1.1, 7.1.3, 7.2.1 en 7.3.3).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

7.3.1 Samenwerking met partners

Acties

 1. Wij werken als partner binnen regionale samenwerkingsverbanden, in het bijzonder de Cleantechregio, Regio Twente en regio Zwolle.
 2. Wij zetten in op een goede positie en toerusting van provincies in het openbaar bestuur, waaronder Kracht van Oost 2.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging