Prestaties (27)

1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied

Acties

 1. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls van € 28,3 mln uit het Coalitieakkoord voor ruimtelijke kwaliteit in bebouwd gebied en de stadsbeweging.
 2. Wij werken samen met onze netwerken aan vitaliteit van de binnensteden.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel

Acties

 1. Wij streven er in 2020 naar om via Energiefonds Overijssel minimaal € 20 miljoen te investeren in projecten gericht op hernieuwbare energie en energiebesparing.
 2. Wij gaan na welke mogelijkheden er zijn om de voorwaarden van het Energiefonds te verruimen, zodat lokale initiatieven daar ook gebruik van kunnen maken.
 3. Wij stellen als aandeelhouder het jaarplan en de begroting voor 2020 en het jaarverslag over 2019 van het fonds vast.
 4. Wij zien als aandeelhouder toe op uitvoering van het jaarplan 2020 van Energiefonds Overijssel.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.3.2 Nationale parken

Acties

 1. Wij werken met onze Nationale parken samen om de synergie tussen economie, natuur en samenleving optimaal te benutten.
 2. Wij faciliteren de Nationale parken in hun ontwikkeling van trede twee naar drie binnen de standaard voor de nationale parken.
 3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls van € 1 mln voor Nationale parken uit het Coalitieakkoord.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food

Acties

 1. Wij stellen een uitvoeringsprogramma Agro&Food op en voeren deze samen met betrokken partijen uit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken

Acties

 1. Wij voeren samen met onze partners innovatieve slimme mobiliteitsprojecten uit, waaronder: slimme verkeerslichten, open data (ten behoeve van Talking Traffic), innovaties rond fiets en innovatieve mobiliteitsdiensten (MaaS = Mobility as a Service).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen

Acties

 1. Wij laten door ProRail een verkenning uitvoeren naar de elektrificatie van de treinverbinding Almelo-Mariënberg-Hardenberg ter voorbereiding op besluitvorming over een verdere planuitwerking.
 2. Wij onderzoeken in overleg met Gelderland de mogelijkheden van verduurzaming van de treinverbinding Zutphen-Hengelo-Oldenzaal, in relatie tot de concessiewissel in 2023.
 3. Wij onderzoeken samen met de Duitse partners en Euregio (Interregstudie) de mogelijkheden van verduurzaming van de treinverbindingen Enschede-Gronau- Münster/Dortmund in relatie tot de concessiewissel in 2026.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

4.2.5 Spoor Zwolle - Kampen

Acties

 1. Wij ronden met de spoorbeheerder de werkzaamheden af van het project vernieuwing Kamperlijn.
 2. Wij implementeren met de vervoerder de opening van station Zwolle Stadshagen en monitoren de uitvoering van de gewijzigde treindienst.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

Acties

 1. Wij bewaken de uitvoering van aanvullende werkzaamheden rond de elektrificatie en versnellingsmaatregelen (onder meer aanvullende stroomvoorziening).
 2. Wij monitoren de inzet van de intercity en voeren onderzoeken uit naar verdere kwaliteitsverbeteringen van de treinverbinding Zwolle-Enschede. Hierbij gaat het om:
  • verhogen van de capaciteit
  • versnellen van de Intercity en de Sprinter
  • en het laten rijden van een tweede Intercity / kwartiersdienst.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)

Acties

 1. Wij geven onder regie van POLO, samen met de logistieke stakeholders, uitvoering aan het meerjarenprogramma Goederenvervoer en logistiek.
 2. Wij ondersteunen de POLO (secretariaat, aanjager kernteam en werktafels) en de logistieke netwerkorganisaties bij cluster- en netwerkactiviteiten.
 3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls uit het Coalitieakkoord van € 1,8 miljoen voor schoon goederenvervoer en logistiek.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs

Acties

 1. Wij stellen in 2019 een investeringsvoorstel op voor de impuls uit het Coalitieakkoord van € 8,5 miljoen voor de arbeidsmarkt.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

5.2.1 Regio Deal Twente

Acties

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regiodeal. Het actieprogramma heeft vier actielijnen: Techniek als motor, Arbeidsmarkt & Talent, Bereikbaarheid & Vestigingsklimaat (Topwerklocaties) en Circulaire Economie & Duurzaamheid.
 2. Wij investeren met het rijk, de provincies Noord-Brabant en Gelderland en regio's, bedrijven en kennisinstellingen onder de vlag van PhotonDelta samen € 236 miljoen in het versnellen van de ontwikkeling van geïntegreerde fotonica.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

5.2.2 Regio Deal Zwolle

Acties

 1. Wij monitoren de uitvoering van de regio deal.
 2. Wij richten in samenwerking met de Regio Zwolle de Kassiersfunctie in en starten met de feitelijke uitvoering daarvan.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

5.2.3 Cleantech Regio

Acties

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regiodeal. De Regiodeal omvat drie ambities: beschikbaarheid van gekwalificeerde mensen, inclusieve arbeidsmarkt met plek voor iedereen en wendbaarheid van mensen en systemen om voorbereid te zijn op veranderingen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn

Acties

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regiodeal. De Regiodeal omvat drie thema’s: visitor en bestemmingsmanagement, hoogwaardig verblijf en beleving en aantrekkelijk Giethoorn.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

5.3.1 Werklocaties: basis op orde

Acties

 1. Wij monitoren de uitvoering van de met de gemeenten gemaakte programmeringsafspraken.
 2. Wij geven uitvoering aan de gebiedsgerichte aanpak van werklocaties met gerichte investeringen door de Herstructureringsmaatschappij Overijssel.
 3. Wij spelen in op kansen die ontstaan bij het verbeteren van werklocaties, afhankelijk van de investeringsbereidheid in het veld.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

5.3.3 Topwerklocaties

Acties

 1. Wij maken en houden samen met overheden, ondernemers en kennisinstellingen de topwerklocaties aantrekkelijk.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging PS Begrotingswijziging

5.3.4 Internationaliseren

Acties

 1. Wij stimuleren de acquisitie van bedrijven en de uitbreidingsinvesteringen van buitenlandse bedrijven. Wij zetten de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL hier voor in.
 2. Wij ondersteunen ondernemers bij de voorbereiding, marktentree en opvolging ten behoeve van export door middel van het programma GO4EXPORT.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

5.4.1 Gastvrij Overijssel

Acties

 1. Wij stellen in 2019 een investeringsvoorstel op voor de investeringsimpuls uit het Coalitieakkoord van € 5 miljoen voor Gastvrij Overijssel 2020-2023.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

5.4.2 Festivals en evenementen

Acties

 1. We ondersteunen beeldbepalende, bijzondere kleinere én incidentele, onvoorziene cultuur- en sportevenementen in Overijssel.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie

Acties

 1. Wij zorgen dat ondernemers toegang hebben tot kennis, kapitaal en afzetmarkt. Om dit te realiseren maken we afspraken met de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, Novel-T en regionale innovatieloketten.
 2. Wij steunen de drie regionale economic boards.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging PS Begrotingswijziging

5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap

Acties

 1. Wij stimuleren ondernemerschap waaronder starters, familiebedrijven, sociaal ondernemerschap, digitalisering van bedrijfsprocessen.
 2. Wij zijn de MKB-vriendelijkste provincie.
 3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls voor innovatie (€ 11,4 miljoen), MKB en internationalisering (€ 10 miljoen) en circulair (€ 5 miljoen).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging PS Begrotingswijziging

5.5.3 Europese programma’s

Acties

 1. Wij voeren het programmamanagement voor het Overijssels deel van de Europese Structuurfondsen. Wij zien toe op tijdige realisatie van projecten en zorgen dat wij binnen de door EU gestelde kaders blijven.
 2. Wij lobbyen gezamenlijk met Gelderland voor een indeling en werkwijze van de nieuwe Structuurfondsen na 2020 die bijdraagt aan onze provinciale doelen.
 3. Wij bevorderen dat het Overijsselse MKB de Europese Thematische fondsen benut. Daartoe voeren wij het Actieplan Innovatieprofiel Oost-Nederland uit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

5.5.4 Verstrekken risicokapitaal

Acties

 1. Wij gaan met Provinciale Staten in gesprek over risicokapitaal en de fondsenstructuur.
 2. Wij dragen financieel bij aan het Participatiefonds Oost NL Capital.
 3. Wij dragen financieel bij aan het Innovatiefonds Overijssel.
 4. Wij dragen financieel bij aan Wadinko.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod

Acties

 1. Wij bewaken de voortgang van de prestatieafspraken die wij hebben gemaakt met de instellingen uit onze Kaderregeling, waaronder de Basisinfrastructuur.
 2. Wij bewaken de prestatieafspraken die wij op basis van het besluit van Provinciale Staten in 2019 samen met Gelderland hebben gemaakt met de symfonische voorziening Oost-Nederland.
 3. Wij voeren samen met het Rijk en onze culturele en bestuurlijke partners in Landsdeel Oost de afspraken van het Cultuurconvenant 2017-2020 uit.
 4. Wij werken samen met de stedelijke regio's in Oost-Nederland richting een landelijk cultuurbestel vanaf 2021.
 5. Wij coördineren en faciliteren samen met de provincie Gelderland dit proces voor Oost-Nederland, op basis van Route-Oost.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen

Acties

 1. Wij maken met de regeling Versterking Productieaanbod, waarin ruimte is voor onder andere (regionale) theaterproducties, ten minste vier producties mogelijk.
 2. Wij bewaken de uitvoering van de afspraken die wij met zeven culturele instellingen op grond van onze regeling Cultureel aanbod en talentontwikkeling 2019-2020 (zie ook prestatie 6.3.3) hebben gemaakt over de versterking van hun artistieke en zakelijke kwaliteit.
 3. Wij bewaken de uitvoering van de prestatieafspraken die wij voor 2019 met het OKTO (vereniging van 20 kleine en middelgrote theaters in Overijssel) hebben gemaakt over hun samenwerking en over de programmering van kwetsbaar aanbod en maken nieuwe afspraken voor het theaterseizoen 2020-2021.
 4. Wij bewaken de uitvoering van de prestatieafspraken die wij met het Filmkenniscentrum hebben gemaakt over netwerkvorming en kennisdeling tussen de Overijsselse filmprogrammeurs.
 5. Wij bewaken de uitvoering van de afspraken die wij met Stichting 4Oost hebben gemaakt over het beheer van het Programmeringsfonds.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.3.3 Talent heeft de toekomst

Acties

 1. Wij maken met de regeling Nieuwe Makers Overijssel ten minste drie talentontwikkelingstrajecten mogelijk.
 2. Wij vergroten met de regeling Nieuwe Makers Overijssel de kansen van talentvolle makers op de arbeidsmarkt. In 2019 hebben wij met verschillende partijen gesproken over versterking van het ondernemerschap van nieuwe makers. Wij voeren afspraken uit die wij hierover hebben gemaakt.
 3. Wij bewaken de uitvoering van de afspraken die wij met 7 culturele instellingen hebben gemaakt over hun activiteitenprogramma's 2019-2020 die wij met onze regeling Cultureel aanbod en talentontwikkeling 2019-2020 mogelijk hebben gemaakt (zie ook prestatie 6.2.2).
 4. Wij monitoren de prestatie-afspraken met de drie poppodia (Hedon, Burgerweeshuis en Metropool) over hun activiteiten voor de ontwikkeling van nieuw talent.
 5. Wij bewaken de afspraken die wij met Kameroperahuis en Theaterschip hebben gemaakt over de uitvoering van hun tweejarige activiteitenprogramma's gericht op talentontwikkeling en de afspraken die wij in 2019 met partijen hebben gemaakt over hun activiteiten gericht op jongerentheater in (regio) Zwolle.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

6.5.2 Iedereen doet mee

Acties

 1. Wij werken samen met gemeenten en betrokken organisaties aan initiatieven die bijdragen aan welzijn, langer zelfstandig leven en een inclusieve samenleving. Dit doen we door bundelen van projecten in arrangementen en maatwerkafspraken.
 2. Wij geven uitvoering aan de Motie voorstel Actieplan Gehandicapten-Projecten in Overijssel.
 3. Wij werken integraal aan het vergroten van bereikbaarheid van voorzieningen, bijvoorbeeld via zorgtafels.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen