Prestaties (31)

4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit

Acties

 1. Wij verkennen de relatie van de veranderende mobiliteit en andere transities.
 2. Wij leveren samen met de wegbeheerders in Overijssel een referentiekader van onze wegen op.
 3. Wij leveren samen met de wegbeheerders in Overijssel een Actieprogramma Wegen op.
 4. Wij voeren studies uit ter onderbouwing van mobiliteitsvraagstukken en/of lobbydossiers.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak

Acties

 1. Wij actualiseren samen met onze partners ons meerjarig investeringsprogramma Mobiliteit op basis van onze Koersdocumenten en Beleidsimpulsen.
 2. Wij stellen samen met onze partners de bestedingsplannen Mobiliteit 2021 op en verwerken dit in onze begroting.
 3. Wij stellen samen met de gemeenten het uitvoeringsprogramma (UVP) voor 2021 op waarin gemeentelijke en provinciale projecten en/of maatregelen worden gesubsidieerd.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken

Acties

 1. Wij ontwikkelen het Rijksprogramma Slimme en Duurzame mobiliteit en voeren dit uit.
 2. Wij geven invulling aan de uitwerking van het Klimaatakkoord om onze systemen te verduurzamen.
 3. Wij werken samen met de wegbeheersers aan de digitaliseringsopgave mobiliteit.
 4. Wij werken binnen de Werkgeversaanpak aan de vermindering van autogebruik door in te zetten op bewustwording en beloning.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken

Acties

 1. Wij voeren samen met onze partners innovatieve slimme mobiliteitsprojecten uit, waaronder: slimme verkeerslichten, open data (ten behoeve van Talking Traffic), innovaties rond fiets en innovatieve mobiliteitsdiensten (MaaS = Mobility as a Service).

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.2.1 Transities Openbaar Vervoer

Acties

 1. Wij realiseren nieuwe infrastructuur voor de energievoorziening van de bussen.
 2. Wij werken mee aan het Rijksprogramma ‘Toekomstbeed OV 2040’, waarin wij nadenken over knooppunten en de aansluiting van nationale treindiensten op de regionale treindiensten. Leidraad daarbij is ons eigen koersdocument OV
 3. Wij stellen kaders en begeleiden de vervoerders bij de introductie van nieuwe betaalwijzes in het openbaar vervoer.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen

Acties

 1. Wij laten door ProRail een verkenning uitvoeren naar de elektrificatie van de treinverbinding Almelo-Mariënberg-Hardenberg ter voorbereiding op besluitvorming over een verdere planuitwerking.
 2. Wij onderzoeken in overleg met Gelderland de mogelijkheden van verduurzaming van de treinverbinding Zutphen-Hengelo-Oldenzaal, in relatie tot de concessiewissel in 2023.
 3. Wij onderzoeken samen met de Duitse partners en Euregio (Interregstudie) de mogelijkheden van verduurzaming van de treinverbindingen Enschede-Gronau- Münster/Dortmund in relatie tot de concessiewissel in 2026.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein

Acties

 1. We implementeren de concessie IJssel-Vecht.
 2. We bereiden de aanbesteding OV-concessie Berkel-Dinkel voor (2023).
 3. Wij coördineren de wervingsacties van vervoerders voor nieuwe reizigers.
 4. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de impuls uit het Coalitieakkoord van € 1 miljoen voor OV, stations en sociale veiligheid.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging PS Begrotingswijziging

4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer

Acties

 1. Wij voeren onderzoeken uit naar opwaardering van de diverse treinverbindingen in Overijssel waarbij prioriteit wordt gegeven aan de treinverbinding Zwolle – Enschede (-Münster).
 2. Wij werken een investeringsvoorstel uit voor de impuls uit het coalitieakkoord van € 2 miljoen voor Niet actief beveiligde overwegen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.2.5 Spoor Zwolle - Kampen

Acties

 1. Wij ronden met de spoorbeheerder de werkzaamheden af van het project vernieuwing Kamperlijn.
 2. Wij implementeren met de vervoerder de opening van station Zwolle Stadshagen en monitoren de uitvoering van de gewijzigde treindienst.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

Acties

 1. Wij bewaken de uitvoering van aanvullende werkzaamheden rond de elektrificatie en versnellingsmaatregelen (onder meer aanvullende stroomvoorziening).
 2. Wij monitoren de inzet van de intercity en voeren onderzoeken uit naar verdere kwaliteitsverbeteringen van de treinverbinding Zwolle-Enschede. Hierbij gaat het om:
  • verhogen van de capaciteit
  • versnellen van de Intercity en de Sprinter
  • en het laten rijden van een tweede Intercity / kwartiersdienst.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.3.1 Stimuleren fietsgebruik

Acties

 1. Wij stimuleren het fietsgebruik door projecten te ontwikkelen en uit te voeren gericht op gedragsbeïnvloeding en techniek. Dit doen wij samen met onze partners.
 2. Wij werken de voorlopige ontwerpen uit van de nadere verkenning van 9 regionale fietsroutes en de F35.
 3. Wij onderzoeken de mogelijkheden naar knooppuntontwikkeling / overstappunten (hubs) inclusief het fietsparkeren.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging PS Begrotingswijziging

4.3.2 Goed en veilig fietsnetwerk

Acties

 1. Wij werken de voorlopige ontwerpen uit van de nadere verkenning van 9 regionale fietsroutes en de F35.
 2. Wij onderzoeken de mogelijkheden naar knooppuntontwikkeling / overstappunten (hubs) inclusief het fietsparkeren.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)

Acties

 1. Wij geven onder regie van POLO, samen met de logistieke stakeholders, uitvoering aan het meerjarenprogramma Goederenvervoer en logistiek.
 2. Wij ondersteunen de POLO (secretariaat, aanjager kernteam en werktafels) en de logistieke netwerkorganisaties bij cluster- en netwerkactiviteiten.
 3. Wij stellen een investeringsvoorstel op voor de resterende impuls uit het Coalitieakkoord van € 1,8 miljoen voor schoon goederenvervoer en logistiek.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)

Acties

 1. Wij bedenken met partners maatwerkoplossingen voor logistieke vragen, onder meer stadslogistiek (koppeling met het Klimaatakkoord), afvallogistiek, zorglogistiek en bouwlogistiek.
 2. Wij realiseren slimme infrastructuur door het uitvoeren van projecten als Talking Traffic en Blauwe Golf.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer Binnenvaart

Acties

 1. Wij versterken via de Green Deal Binnenvaart de positie van de binnenvaart, door een actief verandering van vervoerswijze beleid (modal shift) te voeren van weg naar water.
 2. Wij stimuleren via de Green Deal Binnenvaart de vergroening van de binnenvaartvloot.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk

Acties

 1. Wij creëren een robuust vaarwegennet, onder meer door onze betrokkenheid bij het verruimen van de Twentekanalen, project sluis Kornwerderzand en het onderzoek ‘Handelingsperspectieven Droogte’.
 2. Wij onderzoeken samen met de partners de mogelijkheden voor meer parkeergelegenheid voor vrachtauto’s.
 3. Wij behartigen de belangen van Overijssel op het dossier Vrachtwagenheffing.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid

Acties

 1. Wij (mede)financieren gemeentelijke/provinciale infrastructurele projecten ter verbetering van verkeersveiligheid en dragen op die wijze bij aan de uitvoering van het landelijk Strategisch Plan Verkeerveiligheid 2030.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging Vooraankondiging resultaatbestemming

4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid

Acties

 1. Wij geven samen met partners uitvoering aan het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en het meerjarenprogramma Verkeersveiligheid.
 2. Wij participeren in het ROV Oost-Nederland, dat haar werkplan 2020 uitvoert.
 3. Wij verlenen subsidiebijdragen aan gemeentelijke projecten en programma's op het gebied van gedragsbeïnvloeding.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Vooraankondiging resultaatbestemming

4.6.1 A1

Acties

 1. Wij begeleiden de uitvoering van fase I en II (Deventer-Azelo).
 2. Wij voeren samen met de gemeenten langs de A1 de planuitwerkingfase uit en begeleiden de uitvoering van de gebiedsplannen.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid

Acties

 1. Wij (mede)financieren gemeentelijke/provinciale projecten ter verbetering van de bereikbaarheid.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

4.6.2 A28

Acties

 1. Wij agenderen bij de ministerie van IenW en de Tweede Kamer de nodige vervolgstappen voor de instandhouding en verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroom op de Rijksweg A28, dit naar aanleiding van afronding MIRT onderzoek november 2019.
 2. Wij geven daarbij prioriteit aan de A28 corridor bij Zwolle in samenhang met onderliggend weggennet (ring/N35/N50/N340). Wij streven daarbij naar een MIRT-verkenning voor de langere termijn en beter benutten pakketten (slim en duurzaam) voor de kortere termijn.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.6.3 N35 – Lopende projecten

Acties

 1. Wij bewaken het proces richting een onherroepelijk tracébesluit door Minister I&W voor Nijverdal-Wierden.
 2. Wijthmen- Nijverdal: Rijkswaterstaat voert maatregelen uit. Ook de planstudie Haarle wordt uitgevoerd.
 3. Wij ronden de planstudie Knooppunt Raalte af en bereiden de realisatiefase voor.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

GS Begrotingswijziging

4.6.4 N35 – Marsroute

Acties

 1. Wij agenderen verdere opwaardering van de N35 tussen Wijthmen – Nijverdal bij ministerie IenW via het MIRT en via lobby richting Tweede Kamer. Einddoel is uitvoering minimaal 2x2 100 km/uur met ongelijkvloerse kruisingen en gescheiden rijstroken.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.6.5 N50

Acties

 1. Wij werken mee aan de planstudie Rijksweg N50 Kampen Zuid-Kampen.
 2. Wij agenderen problematiek op de N50 bij ministerie IenW via het MIRT en via lobby richting Tweede Kamer.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.6.6 N307

Acties

 1. Wij verrichten de voorbereidende werkzaamheden voor de vergunningen voor aanleg van de N307.
 2. Wij bereiden de realisatiefase voor.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)

Acties

 1. Wij starten met de werkzaamheden aan het nieuwe tracé bij de aansluiting met de A28.
 2. Wij starten met de uitvoering van de onderdoorgang in de N377 in Balkbrug.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen

4.6.8 N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase)

Acties

 1. Wij ronden de uitvoering van de N348 (financieel) af.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

Geen

4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten

Acties

 1. Wij realiseren de aansluiting Oude Deventerweg - Landweerweg (N733).
 2. Wij realiseren de aansluiting Lossersestraat - Noord Esmarkerrondweg (N732).
 3. Wij realiseren de rotonde Meenteweg Olst (N337).
 4. Wij ronden de planstudie F35 Enschede-Oldenzaal af.
 5. Wij ronden de planstudie aansluiting N315/N768 Danspaleis af.
 6. Wij ronden de planstudie Herstel Deldener Esch (Pact van Twickel) af.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

O

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur

Acties

 1. Wij bevorderen de doorstroming door het beter benutten van bestaande infrastructuur.
 2. Wij voeren samen met alle wegbeheerders in Overijssel Dynamisch Verkeersmanagement uit.

Status

Inhoudelijke kleurscore

G

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur

Acties

 1. Wij voeren het geprogrammeerde onderhoud aan de provinciale infrastructuur uit conform de tabel in bijlage 'Meerjarenuitvoeringsprogramma provinciale wegen'.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

PS Begrotingswijziging

4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur

Acties

 1. Wij verbeteren de knelpunten binnen het vervangingsprogamma Wegen en pakken deze de komende jaren structureel op.
 2. Wij bereiden voor en voeren de vervanging van wegen en kunstwerken uit conform het Statenbesluit PS/2016/300 en PS/2018/414.

Status

Inhoudelijke kleurscore

O

Financiële kleurscore

G

Begrotingswijziging

Geen